အေခြ(၁) ပဌာန္း(၂၄)ပစၥည္းအက်ယ္ တရားေတာ္္မ်ား

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၇) Download
၁၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၈) Download
၁၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၉) Download
၂၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၀) Download
၂၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၁) Download
၂၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၂) Download
၂၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၃) Download
၂၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၄) Download
၂၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂၅) Download

အေခြ(၂) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ သရဏဂံုတည္သူ Download
၂။ ျငိမ္းေအးရာ Download
၃။ အမ်ိဳးမွန္ၾကေစဖို႔ Download
၄။ အ႐ွိအမွန္သိေအာင္လုပ္ပါ Download
၅။ အခ်ိန္တန္မီွ Download
၆။ ဘာလမ္းေ႐ြးမလဲ Download
၇။ အထိုင္တရားေတာ္ Download
၈။ မလွည့္စားနဲ႔ Download
၉။ အေလးဂ႐ုျပဳစရာ Download
၁၀။ မေမ့ၾကနဲ႔ Download

အေခြ(၃) သစၥာ(၁၆)ခ်က္အက်ယ္ တရားေတာ္္မ်ား

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၆) Download

အေခြ(၄) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ မွန္ပါေစ (၁) Download
၂။ မွန္ပါေစ (၂) Download
၃။ မွန္ပါေစ (၃) Download
၄။ ယမမင္းစစ္တန္း Download
၅။ ကံျဖတ္ၾကစို႔ Download
၆။ ကံေလးမ်ိဳး Download
၇။ ျပည့္စံုျခင္း Download
၈။ စိတ္နဲ႔ကိုယ္ကပ္ပါ Download
၉။ စင္ၾကယ္ေအာင္ေနပါ Download
၁၀။ လမ္းေလွ်ာက္ရင္းလမ္းမေပ်ာက္ပါေစႏွင့္ Download
၁၁။ ၾကည့္တတ္မွျမင္မယ္ Download
၁၂။ တူေသာအက်ိဳးေပးေပးလိမ့္မယ္ Download

အေခြ(၅) ေမတၱာယွဥ္တြဲတို႔ေအာင္ပဲြ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download

အေခြ(၆) ေတာင္ပို႔ၾကီးပမာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္ - အပိုင္း(၁၀) Download

အေခြ(၇) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ေပာာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား (2007)

၁။ ၀ါဒရွင္းခန္း - (၁) Download
၂။ ၀ါဒရွင္းခန္း - (၂) Download
၃။ ၀ါဒရွင္းခန္း - (၃) Download
၄။ ၀ါဒရွင္းခန္း - (၄) Download
၅။ ၀ါဒရွင္းခန္း - (၅) Download
၆။ ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ - (၁) Download
၇။ ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ - (၂) Download
၈။ ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ - (၃) Download
၉။ ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ - (၄) Download
၁၀။ ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ - (၅) Download
၁၁။ ေအာင္ေတာ္မူ - (၁) Download
၁၂။ ေအာင္ေတာ္မူ - (၂) Download
၁၃။ ေအာင္ေတာ္မူ - (၃) Download
၁၄။ အျမင္မွန္ေစဖို႔ - (၁) Download
၁၅။ အျမင္မွန္ေစဖို႔ - (၂) Download
၁၆။ အျမင္မွန္ေစဖို႔ - (၃) Download
၁၇။ ဘံုရန္သူ - (၁) Download
၁၈။ ဘံုရန္သူ - (၂) Download
၁၉။ ဘံုရန္သူ - (၃) Download
၂၀။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကည့္ - (၁) Download
၂၁။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကည့္ - (၂)  Download
၂၂။ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကည့္ - (၃)  Download

အေခြ(၈) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ေပာာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား (2010)

၁။ ညီေတာ္မင္းနန္ Download
၂။ အရွင္ ပိလိႏၵ၀စၦေတၳရ္ Download
၃။ စင္ၾကယ္ျခင္း Download
၄။ အရွင္ ရာဟုလာ Download
၅။ အဆင့္ အတန္း Download
၆။ အရွင္ ဥပေသနေတၳရ္ Download
၇။ အရွင္ ရဌပါလေတၳရ္ Download
၈။ အရွင္ ေသာပါကေတၳရ္ Download
၉။ အရွင္ ေသပါကေတၳရ္ Download
၁၀။ အရွင္ သုမဂၤလေတၳရ္ Download
၁၁။ အရွင္ သုဘူတိေတၳရ္ Download
၁၂။ အရွင္ ဥပ၀ါနေတၳရ္ Download
၁၃။ ေက်ာင္းေရစက္ခ် အႏုမာဒနာ Download
၁၄။ အရွင္ စူဠပႏ ၱ ကေတၳရ္ Download
၁၅။ အရွင္ တိသရဏဂမနိယေတၳရ္ Download
၁၆။ အရွင္ ပဥၥသီလသမာႅနိယေတၳရ္ Download
၁၇။ အရွင္ ဥတိၳယေတၳရ္ Download
၁၈။ အရွင္ ကု႑ဓာနေတၳရ္ Download
၁၉။ အရွင္ သာဂတေတၳရ္ Download
၂၀။ အရွင္ မဟာကစၥာနေတၳရ္ Download
၂၁။ အရွင္ ကာဠဳဒါယိေတၳရ္ Download
၂၂။ အရွင္ ေမာဃရာဇေတၳရ္ (၁) Download
၂၃။ အရွင္ ေမာဃရာဇေတၳရ္ (၂) Download
၂၄။ အရွင္ ဘာဂိေနယ်ံဳေတၳရ္ (၁) Download
၂၅။ အရွင္ ဘာဂိေနယ်ံဳေတၳရ္ (၂- ပ) Download
၂၆။ အရွင္ ဘာဂိေနယ်ံဳေတၳရ္ (၂- ဒု) Download
၂၇။ အရွင္ ေသာဏေကာဠိ၀ိသေတၳရ္ Download
၂၈။ အရွင္ ေကာဠိေကာဠိ၀ိသေတၳရ္ Download
၂၉။ အရွင္ သႏၵိဌာပကေတၳရ္ Download
၃၀။ အရွင္ သုဘႏၵေထရ္ (ပ) Download
၃၁။ အရွင္ သုဘႏၵေထရ္ (ဒု) Download
၃၂။ အရွင္ စုႏၵဌာပကၵေထရ္ Download
၃၃။ အရွင္ အသနေဗဓိသေတၳရ္ Download
၃၄။ ယဥ္ေက်းလိမၼာ Download
၃၅။ အရွင္ သုစိႏ ၱတေတၳရ္ Download
၃၆။ အရွင္ ပစာၦဂမနိယေတၳရ္ Download
၃၇။ အရွင္ တိပဒုဓီယေတၳရ္ Download
၃၈။ အရွင္ တိမိရပုပၸာေတၳရ္ Download
၃၉။ အရွင္ ေ၀ယ်ာ၀စၥကေတၳရ္ Download
၄၀။ အရွင္ နဠမာလိယေတၳရ္ Download
၄၁။ အရွင္ မဟာပရိ၀ါရကေတၳရ္ Download
၄၂။ အရွင္ သရဏမနိယေတၳရ္ Download
၄၃။ အရွင္ ပုပၸထူပိယေတၳရ္ Download
၄၄။ အရွင္ ေသာဘိတေတၳရ္ Download
၄၅။ အရွင္ ပိယာလဖလကေတၳရ္ Download
၄၆။ အရွင္ မဂၢဒါယေတၱရ္ Download
၄၇။ အရွင္ ဖလကဒါယကေတၳရ္ Download
၄၈။ သင္တန္း Download
၄၉။ အရွင္ တမၺပုပၸိယေတၳရ္ Download
၅၀။ လူမြဲႏွင့္ အေႄကြး Download
၅၁။ သူေတာ္ေကာင္းတို ့သစၥာ (၁) Download
၅၂။ သူေတာ္ေကာင္းတို ့သစၥာ (၂) Download
၅၃။ ဓာတ္တူတယ္ Download
၅၄။ ဘူမိဇသုတ္ (၁) Download
၅၅။ ဘူမိဇသုတ္ (၂) Download
၅၆။ ဘူမိဇသုတ္ (၃) Download
၅၇။ ဘူမိဇသုတ္ (၄) Download
၅၈။ မွာတမ္းေတာ္ Download
၅၉။ အရွင္ ဧကစိႏ ၱကေတၳရ္ Download
၆၀။ စကား…ဓမၼေအာင္ပြဲ Download
၆၁။ အရွင္ ဓမၼသ၀နီယကေတၳရ္ Download
၆၂။ အရွင္ ဧကဒူႆဒါယကေတၳရ္ Download
၆၃။ အရွင္ တိဏကုဋီဒါယကေတၳရ္ Download
၆၄။ အရွင္ တိကာဓုထိဒါယကေတၳရ္ Download
၆၅။ အရွင္ ေသာဏေကာဋိစသေတၳရ္ Download
၆၆။ ရွင္ေတာ္ဘုရားရဲဲ ့ ေရွးကံေဟာင္း (၁) Download
၆၇။ ရွင္ေတာ္ဘုရားရဲဲ ့ ေရွးကံေဟာင္း (၂) Download
၆၈။ အရွင္ ပိလိႏၵ၀စ ၦေတၳရ္ (၁) Download
၆၉။ အရွင္ ပိလိႏၵ၀စ ၦေတၳရ္ (၂) Download
၇၀။ ခုႏွစ္ေထြမီး Download
၇၁။ အရွင္ ေသလေတၳရ္ (၁) Download
၇၂။ အရွင္ ေသလေတၳရ္ (၂) Download
၇၃။ အရွင္ ဗာကုလေတၳရ္ Download
၇၄။ အရွင္ တိႆေမတၱယ်ေတၳရ္ Download
၇၅။ အရွင္ ေဓာတကေတၳရ္ Download
၇၆။ သင့္ရာေရြး Download
၇၇။ အရွင္ ဥပါလိ၀ေတၳရ္ Download
၇၈။ အရွင္ နႏၵာကေတၳရ္ Download
၇၉။ လက္ေဆာင္ Download
၈၀။ အရွင္ ေဟမကေတၳရ္ Download
၈၁။ အရွင္ ေတာေဒယ်ေတၳရ္ Download
၈၂။ မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီ (၁) Download
၈၃။ မဟာပဇာပတိ ေဂါတမီ (၂) Download
၈၄။ အလုပ္ေပး Download
၈၅။ အေခ်ာင္သမား လူယုတ္မာ Download
၈၆။ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး (၁) Download
၈၇။ အျမဲဆင္ျခင္စရာ Download
၈၈။ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး (၁) Download
၈၉။ လြတ္ေျမာက္ေရး Download
၉၀။ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး (၁) Download
၉၁။ ေမတၱာရွိရင္းစြဲမို ့ Download
၉၂။ ၀တ္ျဖစ္ေအာင္၀တ္ပါ Download
၉၃။ ေခမာေထရီ (၁) Download
၉၄။ ေခမာေထရီ (၂) Download
၉၅။ ဥပၸလ၀ ဏၰေထရီ (၁) Download
၉၆။ ဥပၸလ၀ ဏၰေထရီ (၂) Download
၉၇။ ဘယ္ေလာက္က်န္ေသးလဲ Download
၉၈။ ပဒါစာရီ Download
၉၉။ ကု႑လေကသာေထရ္ Download
၁၀၀။ ဗုဒ ၶေန ့(၁) Download
၁၀၁။ ဗုဒ ၶေန ့(၂) Download
၁၀၂။ ကိသာေဂါတမီေထရ္ Download
၁၀၃။ တာ၀န္ယူၾကပါ Download
၁၀၄။ ဓမၼ ဒိႏၵာေထရ္ Download
၁၀၅။ နႏၵာေထရီ (၁) Download
၁၀၆။ နႏၵာေထရီ (၂) Download
၁၀၇။ ေသာဏာေထရီ Download
၁၀၈။ သကုလာေထရ္ Download
၁၀၉။ ဘဒၵကာပိကာနီေထရီ (၁) Download
၁၁၀။ ဘဒၵကာပိကာနီေထရ ီ(၂) Download
၁၁၁။ ဘဒၵကာပိကာနီေထရီ (၃) Download
၁၁၂။ ယေသာ္ဓရာေထရီ(၁) Download
၁၁၃။ ယေသာ္ဓရာေထရီ(၂) Download
၁၁၄။ သိဂၤါလမာတုေထရ္ Download
၁၁၅။ ေျမခံေကာင္းမွ Download
၁၁၆။ ဘာရျပီးျပီလဲ Download
၁၁၇။ အရွင္ သီ၀လီေတၳရ္ Download
၁၁၈။ အရွင္ သီ၀လီေတၳရ္(၂) Download
၁၁၉။ နႏၵမာတာ(က) Download
၁၂၀။ နႏၵမာတာ(ခ) Download
၁၂၁။ လကု႑ကဘဒၵိယ Download
၁၂၂။ မဟာကစၥာယနေတၴရ္ Download
၁၂၃။ အရွင္ ၀ကၠလိေတၳရ္ Download
၁၂၄။ မဟာကပၸိနေတၳရ္ Download
၁၂၅။ ဒဗၺမလႅပုတၱရ္ Download
၁၂၆။ သမာဓိဘာေၾကာင့္ပြားရသလဲ Download
၁၂၇။ အလုပ္သင္ Download
၁၂၈။ ဆန့္က်င္ဘက္တို ့လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း Download
၁၂၉။ ၀ိဇၨာညဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေအာင္ ၾကိဳးစားၾက Download
၁၃၀။ ၀ါတြင္းသင္တန္း(၁) Download
၁၃၁။ ၀ါတြင္းသင္တန္း(၁) Download
၁၃၂။ ၀ါတြင္းသင္တန္း(၁) Download
၁၃၃။ ၀ါတြင္းသင္တန္း(၁) Download
၁၃၄။ ၀ါတြင္းသင္တန္း(၁) Download
၁၃၅။ ဥဴးသုမကၤလ Download
၁၃၆။ အကၡရာမပါတဲ့စာ(၁) Download
၁၃၇။ အကၡရာမပါတဲ့စာ(၂) Download
၁၃၈။ ၀ါတြင္းသင္တန္း(၆) Download
၁၃၉။ အလိုလိုဘာရမလဲ Download
၁၄၀။ အိပ္သူနဲ ့ႏုိးသူ Download
၁၄၁။ ၀ါတြင္းသင္တန္း(၇) Download
၁၄၂။ ၀ါတြင္းသင္တန္း(၈။ Download
၁၄၃။ ေဒ၀ဓမၼ Download
၁၄၄။ ၀ါတြင္းသင္တနး(၉) Download
၁၄၅။ ေစာင့္ေရွာက္ေရး Download
၁၄၆။ ဘ၀ျမွင့္တင္ေရး Download
၁၄၇။ အက်င့္တူညီခ်မ္းသာမည္ Download
၁၄၈။ ၀ါတြင္းသင္တန္း(၁၀) Download
၁၄၉။ ၀ိပၸလႅာသ Download
၁၅၀။ တဏွုာ၊မာန၊ဒိဠိ(၁) Download
၁၅၁။ အေကာင္းဆံုးကိုတည္ေဆာက္ၾကပါစို ့ Download
၁၅၂။ တဏွုာ၊မာန၊ဒိဠိ(၂) Download
၁၅၃။ တဏွုာ၊မာန၊ဒိဠိ(၃) Download
၁၅၄။ တဏွုာ၊မာန၊ဒိဠိ(၄။ Download
၁၅၅။ ၀ါတြင္းသင္္တန္း(၁၁) Download
၁၅၆။ ၀ါတြင္းသင္တန္း(၁၂) Download
၁၅၇။ ကထိန္အႏုေမာဒနာ Download
၁၅၈။ ၾကီးျမတ္သူ(၁) Download
၁၅၉။ ၾကီးျမတ္သူ(၂) Download
၁၆၀။ ေစာင့္ထိန္းျခင္း(၁) Download
၁၆၁။ ေစာင့္ထိန္းျခင္း(၂) Download
၁၆၂။ ကထိိန္အႏုေမာဓနာ(၁) Download
၁၆၃။ ကထိိန္အႏုေမာဓနာ(၂) Download
၁၆၄။ ပြားမ်ားျခင္း(၁) Download
၁၆၅။ ပြားမ်ားျခင္း(၂) Download
၁၆၆။ အက်ိဳးေဆာင္ႏုိင္သူ(၁) Download
၁၆၇။ အက်ိဳးေဆာင္ႏုိင္သူ(၂) Download
၁၆၈။ လူထဲကလူခ်မ္းသာ(၁) Download
၁၆၉။ လူထဲကလူခ်မ္းသာ(၂) Download
၁၇၀။ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ ့ေက်ာ္ျဖတ္မယ္(၁) Download
၁၇၁။ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ ့ေက်ာ္ျဖတ္မယ္(၂) Download
၁၇၂။ တရားေဆာင္မွ ေအာင္မယ္(၁) Download
၁၇၃။ တရားေဆာင္မွ ေအာင္မယ္(၂) Download
၁၇၄။ အမ်ိဳးဘာသာသနာ ကိုယ္သာေစာင့္ေရွာက္ရာ(၁) Download
၁၇၅။ အမ်ိဳးဘာသာသနာ ကိုယ္သာေစာင့္ေရွာက္ရာ(၂) Download
၁၇၆။ ျမတ္သာသနာ(၁) Download
၁၇၇။ ျမတ္သာသနာ(၂) Download
၁၇၈။ ေထရ္ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပါ(၁) Download
၁၇၉။ ေထရ္ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပါ(၂) Download
၁၈၀။ ဆရာေကာင္းတပည့္(၁) Download
၁၈၁။ ဆရာေကာင္းတပည့္(၂) Download
၁၈၂။ အသြင္သ႑န္နဲ ့အက်င့္ဟန္(၁) Download
၁၈၃။ အသြင္သ႑န္နဲ ့အက်င့္ဟန္(၂) Download
၁၈၄။ အက်င့္မွန္မွ အမ်ိဳးျမတ္ Download
၁၈၅။ အားလုံုးေကာင္းၾကျပီ Download
၁၈၆။ အားလုံုးေကာင္းၾကျပီ(၂) Download
၁၈၇။ ျပင္ခ်ိန္ရေသးတယ္(၁) Download
၁၈၈။ ျပင္ခ်ိန္ရေသးတယ္(၂) Download
၁၈၉။ ခ်မ္းသာအမွန္ရဖို ့လမ္းမွန္ရွာ(၁) Download
၁၉၀။ ခ်မ္းသာအမွန္ရဖို ့ လမ္းမွန္ရွာ (၂) Download
၁၉၁။ ဘယ္သူ ့ေၾကာင့္မွားလဲ Download
၁၉၂။ အမ်ိဳးယုတ္နဲ ့မဆိုင္တဲ့တရား Download
၁၉၃။ တစ္ေယာက္တည္းမသြားေတာ့ဘူး(၁) Download
၁၉၄။ တစ္ေယာက္တည္းမသြားေတာ့ဘူး(၂) Download
၁၉၅။ ေမးလာၾကရင္ Download
၁၉၆။ အလိမ္ခံရရင္ လူမိုက္ပဲ Download
၁၉၇။ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ Download
၁၉၈။ က်င့္၀တ္ျဖည့္မွ(၁) Download
၁၉၉။ က်င့္၀တ္ျဖည့္မွ(၂) Download