ကႏၷီနည္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အားထုတ္လိုသူမ်ားအတြက္ သမထပိုင္း၊ ၀ိပႆနာပိုင္းတို႔ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အေသးစိတ္ ေရးသားထားေသာ စာေရးသူ၏ ပထမဆံုး လံုးခ်င္းစာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ သာသနာေရးခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ပံုႏွိပ္ထားပါသည္။