“သစၥာတရားဆိုတာ တျခာကို သြားရွာေနရမွာ မဟုတ္ဘူး
ကိုယ့္ခႏၶာထဲမွာပဲ ရွိတယ္။ ကိုယ့္ဉာဏ္နဲ႕ ကိုယ့္ခႏၶာထဲ ၾကည့္စမ္း။
ရုပ္ၾကည့္ၾကည့္၊ နာမ္ၾကည့္ၾကည့္၊ ၾကိဳက္ရာၾကည့္။
ခိုင္တာ ျမဲတာ တစ္ခုမွ ေတြ႕မွာမဟုတ္ဘူး။ အျမဲတမ္း ျဖစ္ပ်က္
ေျပာင္းလဲေနၾကတာေတြ႕မယ္။ အကုန္လံုး ေပၚလိုက္ ေပ်ာက္လိုက္။
ေပၚလိုက္ ေပ်ာက္လိုက္။

ျဖစ္လိုက္ ပ်က္လိုက္ ျဖစ္လိုက္ ပ်က္လိုက္ေတြ ခ်ည္း ေတြ႕ေနရမွာပဲ။
ပကတိမ်က္စိနဲ႕ေတြ႔ရမွာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ဉာဏ္မ်က္စိနဲ႕သာ ေတြ႔ရမွာ.။
အဲ့ဒါေတြဟာ ဒုကၡသစၥာေတြခ်ည္းပဲေပါ့။ ဘယ္မွာမရေတာ့ဘူးေပါ့။ အေကာင္းဆိုလို႕
ရမလဲ။

အဲ့ဒါေတြကိုမျမင္ၾကလို႕ အေကာင္းေတြ ထင္ျပီးေတာ့ အဲ့ဒီရုပ္နာမ္
ဘ၀ေတြကို ေတာင္းေနၾကတာ။ ေတာင္းေတာ့ ရေရာ။ ရေတာ့
ဒုကၡထဲ ျပန္နစ္ကေရာ။

အခုလို ဒုကၡသစၥာေတြကိုျမင္ထားေတာ့ အေကာင္းေတြ မဟုတ္ဘူး
ဆိုတာ သိေရာ။ သိေတာ့ အဲ့ဒီ ဒုကၡသစၥာေတြကိုေတာင္းဦးမလား။
မေတာင္းေတာ့ဘူး။ မေတာင္းေတာ့ ဘာကိုေျပာင္းျပီး
ေတာင္းသလဲဆိုေတာ့ အဲ့ဒီ ဒုကၡသစၥာေတြမွ လြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ကိုသာ
ေတာင့္တ ေတာ့တယ္။ အဲ့ဒီလိုျဖစ္ေအာင္လို႕ ဦးစြာပထမ ဒုကၡသစၥာကို
သိေအာင္လုပ္ပါ။ ျပီးမွ လႈပါလို႕ ညႊန္ၾကား ညႊန္ၾကားေနရတာ။

အမွန္မွာ ၀ဋ္ကို မေတာင့္တမိေအာင္ ေရွးဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးမ်ား
ျပဳျပင္ေပးၾကသလို ၀ိ၀ဋၬ ဒါန ျဖစ္ေအာင္ ညႊန္ၾကားေတာ္မူျခင္းပင္
ျဖစ္၏။ အသစ္ အဆန္းထြင္သည္ မဟုတ္ေခ်။

(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)
# အလင္းတန္း ေမတၱာအရွင္