အေခြ(၁) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ အစြမ္းႏွင့္အစ Download
၂။ အျမင့္ဆံုးစိတ္ထားမ်ား Download
၃။ အနႏၱငါးပါး Download
၄။ အမီွႏွင့္အသိ Download
၅။ ဘ၀ပ်ံခ်ီ Download
၆။ ဂုဏ္ျပဳၾကပါစို႔ Download
၇။ ထာ၀ရမေမ့စရာ တခဏအေတြ႔ Download
၈။ မဂၤလာ႐ွိတဲ့ဘ၀ Download
၉။ စိန္ေခၚရင္တိမ္ေပၚတက္မယ္ Download

အေခြ(၂) ဓမၼစၾကၤာသုတ္ေတာ္သင္တန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၁) Download
၂။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၂) Download
၃။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၃) Download
၄။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၄) Download
၅။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၅) Download
၆။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၆) Download
၇။ တရားေတာ္အပိုင္း-(၇) Download