အေခြ(၁) ပဋိစသမုပၸါဒ္(၁၀)ရက္တရားစခန္း တရားေတာ္မ်ား

၁။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၁)-(နံနက္တရား) Download
၂။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၁)-(ညေနတရား) Download
၃။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၂)-(နံနက္တရား) Download
၄။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၂)-(ညေနတရား) Download
၅။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၃)-(နံနက္တရား) Download
၆။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၃)-(ညေနတရား) Download
၇။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၄)-(နံနက္တရား) Download
၈။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၄)-(ညေနတရား) Download
၉။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၅)-(နံနက္တရား) Download
၁၀။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၅)-(ညေနတရား) Download
၁၁။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၆)-(နံနက္တရား) Download
၁၂။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၆)-(ညေနတရား) Download
၁၃။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၇)-(နံနက္တရား) Download
၁၄။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၇)-(ညေနတရား) Download
၁၅။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၈)-(နံနက္တရား) Download
၁၆။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၈)-(ညေနတရား) Download
၁၇။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၉)-(နံနက္တရား) Download
၁၈။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၉)-(ညေနတရား) Download
၁၉။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၁၀)-(နံနက္တရား) Download
၂၀။ ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္တရားေတာ္(၁၀)-(ညေနတရား) Download