အေခြ(၁) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၁) Download
၂။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၂) Download
၃။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၃) Download
၄။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၄) Download
၅။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၅) Download
၆။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၆) Download
၇။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၇) Download
၈။ ဗုဒၶဓမၼအက်ဥ္းခ်ဳပ္ Download
၉။ ဒုလ’ဘတရားငါးပါး Download
၁၀။ အာယုဒီဃေကာင္းမႈ Download
၁၁။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၁) Download
၁၂။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၂) Download
၁၃။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၃) Download
၁၄။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၄) Download
၁၅။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၅) Download
၁၆။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၆) Download
၁၇။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၇) Download
၁၈။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၈) Download
၁၉။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၉) Download
၂၀။ ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရားေတာ္ (၁၀) Download

အေခြ(၂) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ သာသနာကြယ္ေၾကာင္းတရားေပါင္း Download
၂။ ေကာင္းမႈေလးမ်ိဳး Download
၃။ ၀ိဟာရအႏုေမာဒနာ Download
၄။ သစၥာေလးပါး Download
၅။ ေလာက၏သေဘာ Download
၆။ ေမတၱာတရား Download
၇။ ျမတ္ဘုရားေရႊတိဂံု Download
၈။ ခ်မ္းသာသုခတရားေလးပါး Download
၉။ ေလာကသုတၱန္ Download
၁၀။ ေဗာဓိပူဇာ Download
၁၁။ အာနာပါနသတိပဌာန္ Download
၁၂။ ဒါနအႏုေမာဒနာ Download
၁၃။ ေနာက္ဆံုးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶ Download
၁၄။ ေ၀လာမသုတ္ Download
၁၅။ သုခေလးပါး Download
၁၆။ မဏိတသာမေဏ Download
၁၇။ သုဒၶတသုတၱန္ Download

အေခြ(၃) MP3 တရားေတာ္မ်ား စုစည္းမွု

၁။ ဗဟုဒီတရသုတၱန္(၁) Download
၂။ ဗဟုဒီတရသုတၱန္(၂) Download
၃။ ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၲန္(၁) Download
၄။ ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၲန္(၂) Download
၅။ ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၲန္(၃) Download
၆။ ဒါ႐ုကၡေႏၶာပမသုတၲန္(၄) Download
၇။ ဓမၼာဒါသ တရားေၾကးမံု  Download
၈။ အာနာပါန၊ သတိပဌာန္တရား (၁) Download
၉။ အာနာပါန၊ သတိပဌာန္တရား (၂) Download
၁ဝ။ အာနာပါန၊ သတိပဌာန္တရား (၃) Download
၁၁။ ပဋိကူလမနသီကာရတရား(၁) Download
၁၂။ ပဋိကူလမနသီကာရတရား(၂) Download
၁၃။ ပဋိကူလမနသီကာရတရား(၃) Download
၁၄ ။ ေကသမုတၲိသုတၲန္(၁) Download
၁၅ ။ ေကသမုတၲိသုတၲန္(၂) Download
၁၆ ။ ေကသမုတၲိသုတၲန္(၃) Download
၁၇။ မုနိသုတၱန္(၁) Download
၁၈။ မုနိသုတၱန္(၂) Download
၁၉။ မုနိသုတၱန္(၃) Download
၂ဝ။ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္ (၁) Download
၂၁။ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္(၂) Download
၂၂။ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္(၃) Download
၂၃။ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္(၄) Download
၂၄။ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္(၅) Download
၂၅။ အာသီဝိေသာပမာသုတၱန္(၆) Download
၂၆။ အဇိတေကသကဗၺလဒိ႒ိတရား(၁) Download
၂၇။ အဇိတေကသကဗၺလဒိ႒ိတရား(၂) Download
၂၈။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၁) Download
၂၉။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၂) Download
၃ဝ။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၃) Download
၃၁။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၄) Download
၃၂။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၅) Download
၃၃။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၆) Download
၃၄။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၇) Download
၃၅။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၈) Download
၃၆။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၉) Download
၃၇။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၁၀) Download
၃၈။ စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၁၁) Download
၃၉ ။ ေဝလာမသုတၲန္ (၁) Download
၄ဝ ။ ေဝလာမသုတၲန္ (၂) Download
၄၁။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၁)  Download
၄၂။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၂)  Download
၄၃။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၃)  Download
၄၄။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၄)  Download
၄၅။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၅)  Download
၄၆။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၆)  Download
၄၇။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၇)  Download
၄၈။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၈)  Download
၄၉။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၉)  Download
၅ဝ။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၁၀) Download
၅၁။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၁၁) Download
၅၂။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၁၂) Download
၅၃။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၁၃) Download
၅၄။ သကၠပဥွာသုတၱန္(၁၄) Download
၅၅။ ပ႑ိတ သာမေဏ(၁)  Download
၅၆။ ပ႑ိတ သာမေဏ(၂)  Download
၅၇။ မဟာသာလျဗဟၼဏသုတၱန္(၁)  Download
၅၈။ မဟာသာလျဗဟၼဏသုတၱန္(၂)  Download
၅၉။ ကာမသုတၲန္ (၁)  Download
၆ဝ။ ကာမသုတၲန္ (၂)  Download
၆၁။ မကၡၡလိေဂါသာလဒိ႒ိတရား(၁) Download
၆၂။ မကၡၡလိေဂါသာလဒိ႒ိတရား(၂) Download
၆၃။ ပူရဏကႆဖတိတၴိၾကီး(၁) Download
၆၄။ ပူရဏကႆဖတိတၴိၾကီး(၂) Download
၆၅။ သဥဏယေဗလ႒ဒိ႒ိတရား(၁) Download
၆၆။ သဥဏယေဗလ႒ဒိ႒ိတရား(၂) Download
၆၇။ ပုေဏၰာဝါဒသုတၲန္ Download
၆၈။ ဆေႏၵာဝါဒသုတၲန္(၁) Download
၆၉။ ဆေႏၵာဝါဒသုတၲန္(၂) Download
၇ဝ။ ဆေႏၵာဝါဒသုတၲန္(၃) Download
၇၁။ ဆေႏၵာဝါဒသုတၲန္(၄) Download
၇၂။ နႏၵ မာတာသုတၱန္(၁) Download
၇၃။ နႏၵ မာတာသုတၱန္(၂) Download
၇၄။ နိဂ႑နာဋပုတၱဒိ႒ိ(၁) Download
၇၅။ နိဂ႑နာဋပုတၱဒိ႒ိ(၂) Download
၇၆။ မဟာလိသုတၱန္(၁) Download
၇၇။ မဟာလိသုတၱန္(၂) Download
၇၈။ ပကုဋကစ ၦာရနဒိ႒ိတရား(၁) Download
၇၉။ ပကုဋကစ ၦာရနဒိ႒ိတရား(၂) Download
၈ဝ ။ ေရာဟိနိမင္းသမီး(၁)  Download
၈၁ ။ ေရာဟိနိမင္းသမီး(၂)  Download
၈၂။ နိေၿဂာဓ သာမေဏ(၁) Download
၈၃။ နိေၿဂာဓ သာမေဏ(၂) Download
၈၄။ နိေၿဂာဓ သာမေဏ(၃) Download
၈၅။ အဘိဏၰပစၥ၀ကိၡတဗၺသုတၱန္(၁) Download
၈၆။ အဘိဏၰပဥၥ၀ကိၡတဗၺသုတၱန္(၂) Download
၈၇။ အဘိဏၰပဥၥ၀ကိၡတဗၺသုတၱန္(၃) Download
၈၈။ အဘိဏၰပဥၥ၀ကိၡတဗၺသုတၱန္(၄) Download
၈၉။ အဘိဏွပစၥ၀ကၡိတဗၺသူတၱန္(၁) Download
၉ဝ။ အဘိဏွပစၥ၀ကၡိတဗၺသူတၱန္(၂) Download
၉၁။ အဘိဏွပစၥ၀ကၡိတဗၺသူတၱန္(၃) Download
၉၂။ အဘိဏွပစၥ၀ကၡိတဗၺသူတၱန္(၄) Download
၉၃။ ဘဒၵ၀ဂၢီညီေနာင္သုံးက်ိပ္(၁) Download
၉၄။ ဘဒၵ၀ဂၢီညီေနာင္သုံးက်ိပ္(၂) Download
၉၅။ မုနိသုတၱန္ႏွင့္နႏၵသုတၱန္(၁)  Download
၉၆။ မုနိသုတၱန္ႏွင့္ ​နႏၵသုတၱန္(၂) Download
၉၇။ မုနိသုတၱန္ႏွင့္နႏၵသုတၱန္(၃)  Download
၉၈။ သဒၶါႏွင္႔မစၦရိယတိုက္ပဲြ  Download
၉၉။ မနာပဒါယီသုတၱန္(၁) Download
၁ဝဝ။ မနာပဒါယီသုတၱန္(၂) Download
၁ဝ၁။ အႏု႐ုဒၶါသုတၲန္(၂) Download
၁ဝ၂။ အႏု႐ုဒၶါသုတၲန္(၁) Download
၁ဝ၃။ နႏၵသုတၱန္(၁) Download
၁ဝ၄။ နႏၵသုတၱန္(၂) Download
၁ဝ၅။ နႏၵသုတၱန္(၃) Download
၁ဝ၆။ အဟိရာဇသုတၱန္(၁)  Download
၁ဝ၇ ။ ေမာရသုတၱန္(၁)  Download
၁ဝ၈ ။ ေမာရသုတၱန္(၂)  Download
၁ဝ၉။ ၀ဋေပါတကဇာတကသုတၱန္(၁)  Download
၁၁ဝ။ ၀ဋေပါတကဇာတကသုတၱန္(၁)  Download
၁၁၁။ ၀ဋေပါတကဇာတကသုတၱန္(၂)  Download
၁၁၂။ ဂီလာနသုတၲန္(၁) Download
၁၁၃။ ဂီလာနသုတၲန္(၂) Download
၁၁၄။ သုခ(၄)ပါး(၀ Download
၁၁၅။ ကုလသုတၱန္ႏွင့္ေကသ၀ဇာတ(၁) Download
၁၁၆။ ကုလသုတၱန္ႏွင့္ေကသ၀ဇာတ(၂) Download
၁၁၇။ ဒကၡိဏဝိသုဒၶိေလးပါး  Download
၁၁၈။ ပထမအနာထပိ႑ကသုတၱန္(၁)  Download
၁၁၉။ ပထမအနာထပိ႑ကသုတၱန္(၂)  Download
၁၂ဝ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၁)  Download
၁၂၁ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၂)  Download
၁၂၂ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၃)  Download
၁၂၃ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၄)  Download
၁၂၄ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၅)  Download
၁၂၅ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၆)  Download
၁၂၆ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၇)  Download
၁၂၇ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၈)  Download
၁၂၈ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၉)  Download
၁၂၉ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၁၀) Download
၁၃ဝ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၁၁) Download
၁၃၁ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၁၂) Download
၁၃၂ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၁၃) Download
၁၃၃ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၁၄) Download
၁၃၄ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၁၅) Download
၁၃၅ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၁၆) Download
၁၃၆ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၁၇) Download
၁၃၇ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၁၈) Download
၁၃၈ ။ ေဝဒနာႏုပႆနာ သတိပဌာန္တရား(၁) Download
၁၃၉ ။ ေဝဒနာႏုပႆနာ သတိပဌာန္တရား(၂) Download
၁၄ဝ ။ ေဝဒနာႏုပႆနာ သတိပဌာန္တရား(၃) Download
၁၄၁။ ဘဝတန္ဘိုး Download
၁၄၂။ ဒါန(၃)ပါးတရားေတာ္(၁) Download
၁၄၃။ ဒါန(၃)ပါးတရားေတာ္(၂) Download
၁၄၄။ ဒုတိယအနာထပိ႑ိကသုတၱန္(၁) Download
၁၄၅။ ဒုတိယအနာထပိ႑ိကသုတၱန္(၂) Download
၁၄၆။ ဒ႒ဗၺသုတၱန္  Download
၁၄၇။ ဒ႒ဗၺသုတၱန္  Download
၁၄၈ ။ ေလာဟကုမ ီၻဇာတ္(၁)  Download
၁၄၉ ။ ေလာဟကု မၻီဇာတ္(၂)  Download
၁၅ဝ။ ပူဇနိယမဂၤလာတရားေတာ္  Download
၁၅၁။ ဝိဘက္ေတာ္(၁၂)ပါး (၁)။ ဝတ Download
၁၅၂။ ဝိဘက္ေတာ္(၁၂)ပါး (၂) Download
၁၅၃။ ဝိဘက္ေတာ္(၁၂)ပါး (၃) Download
၁၅၄။ ဝိဘက္ေတာ္(၁၂)ပါး (၄) Download
၁၅၅။ ဝိဘက္ေတာ္(၁၂)ပါး (၅) Download
၁၅၆။ ဝိဘက္ေတာ္(၁၂)ပါး (၆) Download
၁၅၇။ ဝိဘက္ေတာ္(၁၂)ပါး (၇) Download
၁၅၈။ ဝိဘက္ေတာ္(၁၂)ပါး (၈) Download
၁၅၉။ ဝိဘက္ေတာ္(၁၂)ပါး (၉) Download
၁၆ဝ။ သဟသာရဟဂါထာတရား Download
၁၆၁။ ဝိဘက္ေတာ္(၁၂)ပါး (၁၀) Download
၁၆၂။ ဝိဘက္ေတာ္(၁၂)ပါး (၁၀) Download
၁၆၃။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၂) Download
၁၆၄။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၃) Download
၁၆၅။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၄) Download
၁၆၆။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၅) Download
၁၆၇။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၆) Download
၁၆၈။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၇) Download
၁၆၉။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၉) Download
၁၇ဝ။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၉) Download
၁၇၁။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၁၀)  Download
၁၇၂။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၁၁)  Download
၁၇၃။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၁၂)  Download
၁၇၄။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၁၃)  Download
၁၇၅။ သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၁) Download
၁၇၆။ ဖႏၵနသုတၱန္(၁) Download
၁၇၇။ ဖႏၵနသုတၱန္(၂) Download
၁၇၈ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၁)  Download
၁၇၉ ။ ေဖဏပိ႑ဴပမာသုတၱန္(၂)  Download
၁၈ဝ။ ၀ကၠလိသုတၱန္ (အဓိမာနိက)(၁) Download
၁၈၁။ ၀ကၠလိသုတၱန္ (အဓိမာနိက)(၂) Download
၁၈၂။ ၀ကၠလိသုတၱန္ (သဒၵ ါဝိမုတၱ ဧတ) Download
၁၈၃။ ၀ကၠလိသုတၱန္ (သဒၵ ါဝိမုတၱ ဧတ) Download
၁၈၄။ စူဠပႏၱကေထရ္ရအပါဒါန္တရား(၁) Download
၁၈၅။ စူဠပႏၱကေထရ္ရအပါဒါန္တရား(၂) Download
၁၈၆။ နိယာမတရားႏွင့္အနတၱတရား(၁) Download
၁၈၇။ နိယာမတရားႏွင့္အနတၱတရား(၂) Download
၁၈၈။ အမၺပါလီေထရီအပါဒါန္(၁)  Download
၁၈၉။ အမၺပါလီေထရီအပါဒါန္(၂)  Download
၁၉ဝ။ အမၺပါလီေထရီအပါဒါန္ (၃) Download
၁၉၁။ အမၺပါလီေထရီအပါဒါန္(၄)  Download
၁၉၂။ အႆဇိသုတၱန္(၁) Download
၁၉၃။ အႆဇိသုတၱန္(၂) Download
၁၉၄။ သာဓုသုတၱန္(၁) Download
၁၉၅။ သာဓုသုတၱန္(၂) Download
၁၉၆။ ဝိဟာရအႏုေမာဒနာတရား  Download
၁၉၇။ ပရိေယသနာသုတၱန္(၁) Download
၁၉၈။ ပရိေယသနာသုတၱန္(၂) Download
၁၉၉။ ပရိေယသနာသုတၱန္(၃) Download
၂ဝဝ။ ကုဒါလပ႑ိတဇာတ္ႏွင့္သတိပဌါန္တရား (၁) Download
၂ဝ၁။ ကုဒါလပ႑ိတဇာတ္ႏွင့္သတိပဌါန္တရား (၂) Download
၂ဝ၂။ ကုဒါလပ႑ိတဇာတ္ႏွင့္သတိပဌါန္တရား (၃) Download
၂ဝ၃။ ဗ်ုုသနတရား(၅)ပါးတရားေတာ္ (၁) Download
၂ဝ၄။ ဗ်ုုသနတရား(၅)ပါးတရားေတာ္ (၂) Download
၂ဝ၅။ ဗ်ုုသနတရား(၅)ပါးတရားေတာ္ (၃) Download
၂ဝ၆။ ကပ္ၾကီး(၃)ပါးတရားေတာ္  (၁) Download
၂ဝ၇။ ကပ္ၾကီး(၃)ပါးတရားေတာ္ (၂) Download
၂ဝ၈။ မာတိကာမာတာသုတၱန္(၁) Download
၂ဝ၉။ မာတိကာမာတာသုတၱန္(၂) Download
၂၁ဝ။ မာတိကာမာတာ သုတၱန္(၁)  Download
၂၁၁။ မာတိကာမာတာ သုတၱန္(၂)  Download
၂၁၂။ သဒၶမၼပတိရူပကသုတၱန္(၁)  Download
၂၁၃။ သဒၶမၼပတိရူပကသုတၱန္(၂)  Download
၂၁၄။ ဝနေရာပသုတၱန္(၁)  Download
၂၁၅။ ဝနေရာပသုတၱန္(၂)  Download
၂၁၆။ မဂၤလာ႕သုတၲန္တရားေတာ္(၁) Download
၂၁၇။ မဂၤလာ႕သုတၲန္တရားေတာ္(၂) Download
၂၁၈။ မဂၤလာ႕သုတၲန္တရားေတာ္(၃) Download
၂၁၉။ မဂၤလာ႕သုတၲန္တရားေတာ္(၄) Download
၂၂ဝ။ မဂၤလာ႕သုတၲန္တရားေတာ္(၅) Download
၂၂၁။ မဂၤလာ႕သုတၲန္တရားေတာ္(၆) Download
၂၂၂။ မဂၤလာ႕သုတၲန္တရားေတာ္(၇) Download
၂၂၃။ ပ႑ိတာနဥၥေသဝနာ(၁)  Download
၂၂၄။ ပ႑ိတာနဥၥေသဝနာ(၂)  Download
၂၂၅။ ပ႑ိတာနဥၥေသဝနာ(၃) Download
၂၂၆။ ပ႑ိတာနဥၥေသဝနာ(၄)  Download
၂၂၇။ ပ႑ိတာနဥၥေသဝနာ(၅)  Download
၂၂၈။ ပူဇာစပူဇနိယ(၁) Download
၂၂၉။ ပူဇာစပူဇနိယ(၂) Download
၂၃ဝ။ ပတိ႐ူပေဒသ၀ါေသာစ(၁) Download
၂၃၁။ ပတိ႐ူပေဒသ၀ါေသာစ(၂) Download
၂၃၂။ ပတိ႐ူပေဒသ၀ါေသာစ(၃) Download
၂၃၃။ ပုေဗၺစကတပုညတာ(၁)  Download
၂၃၄။ ပုေဗၺစကတပုညတာ(၂)  Download
၂၃၅။ ဗာဟုသစၥဥၥ(၁) Download
၂၃၆။ ဗာဟုသစၥဥၥ(၂) Download
၂၃၇။ ဗာဟုသစၥဥၥ(၃) Download
၂၃၈။ စႏၵာဘေထရ္ရ (၁)  Download
၂၃၉။ စႏၵာဘေထရ္ရ (၂)  Download
၂၄ဝ။ ပါနိယဒါနွင့္သိပၸဥၥ(၁)  Download
၂၄၁။ ပါနိယဒါနွင့္သိပၸဥၥ(၂)  Download
၂၄၂။ ပါနိယဒါနွင့္သိပၸဥၥ(၃)  Download
၂၄၃။ ရာဟုေလာဝါဒသုတၲန္(၁) Download
၂၄၄။ ရာဟုေလာဝါဒသုတၲန္(၂) Download
၂၄၅။ ရာဟုေလာဝါဒသုတၲန္(၃) Download
၂၄၆။ ဝိနယသုသိကၡိတ(၁)  Download
၂၄၇။ ဝိနယသုသိကၡိတ(၂)  Download
၂၄၈။ သုဘာသိတဝါစာ(၁) Download
၂၄၉။ သုဘာသိတဝါစာ(၂) Download
၂၅ဝ။ သုဘာသိတဝါစာ(၃) Download
၂၅၁။ အာနႏၵာေထရအပါဒါန္ (၁)  Download
၂၅၂။ အာနႏၵာေထရအပါဒါန္ (၂)  Download
၂၅၃။ မာတာပီတုဥပ႒ာနံ(၁) Download
၂၅၄။ မာတာပီတုဥပ႒ာနံ(၂) Download
၂၅၅။ မာတာပီတုဥပ႒ာနံ(၃) Download
၂၅၆။ ပုတၲဒါရႆသဂၤဟ(၁)  Download
၂၅၇။ ပုတၲဒါရႆသဂၤဟ(၂)  Download
၂၅၈။ ပုတၲဒါရႆသဂၤဟမဂၤလာ(၃)  Download
၂၅၉။ အနာကုလာစကမၼႏၲာမဂၤလာ(၁) Download
၂၆ဝ။ အနာကုလာစကမၼႏၲာမဂၤလာ(၂) Download
၂၆၁။ ဒါနဥၥမဂၤလာ(၁) Download
၂၆၂။ ဒါနဥၥမဂၤလာ(၂) Download
၂၆၃။ ဓမၼပူဇာေဒသနာတရား Download
၂၆၄။ ဓမၼစရိယမဂၤလာ(၁)  Download
၂၆၅။ ဓမၼစရိယမဂၤလာ(၂)  Download
၂၆၆။ ဥာတကာနဥၥသဂၤေဟာမဂၤလာ(၁) Download
၂၆၇။ ဥာတကာနဥၥသဂၤေဟာမဂၤလာ(၂) Download
၂၆၈။ အန၀ဇၨကမၼမဂၤလာ(၁)  Download
၂၆၉။ အန၀ဇၨကမၼ(၂) Download
၂၇ဝ။ အာရတီိရတီပါပါ(၁)  Download
၂၇၁။ အာရတီိရတီပါပါ(၂)  Download
၂၇၂။ အပၸမာေဒါစဓေမၼတု(၁) Download
၂၇၃။ အပၸမာေဒါစဓေမၼတု(၂) Download
၂၇၄။ မဇၨပါနာသံယေမာ(၁)  Download
၂၇၅။ မဇၨပါနာသံယေမာ(၂)  Download
၂၇၆။ ဂါရဝ(၁) Download
၂၇၇။ ဂါရဝ(၂)  Download
၂၇၈။ ဂါရဝ(၃) Download
၂၇၉။ နိဝါတ မဂၤလာ(၁)  Download
၂၈ဝ။ နိဝါတ မဂၤလာ(၂)  Download
၂၈၁။ နိဝါတ မဂၤလာ(၃)  Download
၂၈၂။ သႏၲဳဌိမဂၤလာ(၁) Download
၂၈၃။ သႏၲဳဌိမဂၤလာ(၂) Download
၂၈၄။ သႏၲဳဌိမဂၤလာ(၃) Download
၂၈၅။ ရ။ ကတညဳတာ မဂၤလာ(၁)  Download
၂၈၆။ ကတညဳတာ မဂၤလာ(၂)  Download
၂၈၇။ ကာေလနဓမၼသာဝန မဂၤလာ(၁) Download
၂၈၈။ ကာေလနဓမၼသာဝန မဂၤလာ(၂) Download
၂၈၉။ ခႏၲီ မဂၤလာ(၁)  Download
၂၉ဝ။ ခႏၲီ မဂၤလာ(၂)  Download
၂၉၁။ ခႏၲီ မဂၤလာ(၃)  Download
၂၉၂ ။ ေသာ၀စႆတာ မဂၤလာ(၁)  Download
၂၉၃ ။ ေသာ၀စႆတာ မဂၤလာ(၂)  Download
၂၉၄။ ဇီ၀ကဝတၱဳတရားေတာ္(၁) Download
၂၉၅။ ဇီ၀ကဝတၱဳတရားေတာ္(၂) Download
၂၉၆။ သာမဏာနဥၥဒႆနံ မဂၤလာ(၁) Download
၂၉၇။ သာမဏာနဥၥဒႆနံ မဂၤလာ(၂) Download
၂၉၈။ ကာေလနဓမၼသာကစၦာ မဂၤလာ(၁) Download
၂၉၉။ ကာေလနဓမၼသာကစၦာ မဂၤလာ(၂) Download
၃ဝဝ။ တပ မဂၤလာ(၁) Download
၃ဝ၁။ တပ မဂၤလာ(၂) Download
၃ဝ၂။ တပ မဂၤလာ(၃) Download
၃ဝ၃။ ၿဗဟၼစရိယ မဂၤလာ(၁) Download
၃ဝ၄။ ၿဗဟၼစရိယ မဂၤလာ(၂) Download
၃ဝ၅။ အရိယာသစၥာနဒႆနံမဂၤလာ(၁) Download
၃ဝ၆။ အရိယာသစၥာနဒႆနံ မဂၤလာ(၂) Download
၃ဝ၇။ အရိယာသစၥာနဒႆနံ မဂၤလာ(၃) Download
၃ဝ၈။ နိဗၺာနသစၦိကိရိယာစ မဂၤလာ(၁)  Download
၃ဝ၉။ နိဗၺာနသစၦိကိရိယာစ မဂၤလာ(၂)  Download
၃၁ဝ။ နိဗၺာနသစၦိကိရိယာစ မဂၤလာ(၃)  Download
၃၁၁ ။ ေလာကဓမၼနကမၸတိမဂၤလာ(၁) Download
၃၁၂ ။ ေလာကဓမၼနကမၸတိမဂၤလာ(၂) Download
၃၁၃။ အေသာကံ မဂၤလာ(၁)  Download
၃၁၄။ အေသာကံ မဂၤလာ(၂)  Download
၃၁၅။ အေသာကံ မဂၤလာ(၃)  Download
၃၁၆။ ဝိရဇံ မဂၤလာ(၁)  Download
၃၁၇။ ဝိရဇံ မဂၤလာ(၂)  Download
၃၁၈ ။ ေခမံ မဂၤလာ(၁) Download
၃၁၉ ။ ေခမံ မဂၤလာ(၂) Download
၃၂ဝ ။ ေခမံ မဂၤလာ(၃) Download
၃၂၁။ တိရိယပါပၸဒေထရအပါဒါန္(၁) Download
၃၂၂။ တိရိယပါပၸဒေထရအပါဒါန္(၂) Download
၃၂၃။ တိရိယပါပၸဒေထရအပါဒါန္(၃) Download
၃၂၄။ ပါဏီယာဟာရသုတၱန္တရားေတာ္(၁) Download
၃၂၅။ ပါဏီယာဟာရသုတၱန္တရားေတာ္(၂) Download
၃၂၆။ ပါဏီယာဟာရတရားေတာ္(၁)  Download
၃၂၇။ ပါဏီယာဟာရတရားေတာ္(၂)  Download
၃၂၈။ သဥၨာလီေ႐ႊပလႅင္ Download
၃၂၉။ ဓါတုဝိဘဇၨနတရားေတာ္(၁)  Download
၃၃ဝ။ ဓါတုဝိဘဇၨနတရားေတာ္(၂)  Download
၃၃၁။ ဓါတုဝိဘဇၨနတရားေတာ္(၃)  Download
၃၃၂။ အဘိဏွပစၥ၀ကၡိတဗၺသူတၱန္(၁) Download
၃၃၃ ။ ေရႊဥျမွဳပ္တရားေတာ္(၁) Download
၃၃၄ ။ ေရႊဥျမွဳပ္တရားေတာ္(၂) Download
၃၃၅ ။ ေရႊဥျမွဳပ္တရားေတာ္(၃) Download
၃၃၆။ ကုမ ၻာကာရဇာတ္(၁) Download
၃၃၇။ ကုမ ၻာကာရဇာတ္(၂) Download
၃၃၈။ သုဇာတာဥပါသိကာတရား(၁)  Download
၃၃၉။ သုဇာတာဥပါသိကာတရား(၂)  Download
၃၄ဝ။ တဖုႆႏွင့္ဘလိကညီေနာင္ (၁) Download
၃၄၁။ တဖုႆႏွင့္ဘလိကညီေနာင္ (၂) Download
၃၄၂။ စူဠေဂါသိဂၤသုတၱန္ (၁) Download
၃၄၃။ စူဠေဂါသိဂၤသုတၱန္ (၁)  Download
၃၄၄။ စူဠေဂါသိဂၤသုတၱန္ (၂) Download
၃၄၅။ စူဠေဂါသိဂၤသုတၱန္ (၂)  Download
၃၄၆။ စူဠေဂါသိဂၤသုတၱန္ (၃)  Download
၃၄၇။ စူဠေဂါသိဂၤသုတၱန္ (၃)  Download
၃၄၈။ ဧကၡဏသုတၱန္ Download
၃၄၉ ။ ေရာဟိတႆသုတၱန္(၁) Download
၃၅ဝ ။ ေရာဟိတႆသုတၱန္(၂) Download
၃၅၁။ နိဗၺာနပဥွာသုတၱန္(၁) Download
၃၅၂။ နိဗၺာနပဥွာသုတၱန္(၂) Download
၃၅၃။ ဇဋာသုတၲန္(၁) Download
၃၅၄။ ဇဋာသုတၲန္(၂) Download
၃၅၅။ အေစလကႆပတရား(၁) Download
၃၅၆။ အေစလကႆပတရား(၂) Download
၃၅၇။ အေစလကႆပတရား(၃) Download
၃၅၈။ ဘာရသုတၱန္ Download
၃၅၉။ ဗုဒၶဘိေသကမဂၤလာ (၁)  Download
၃၆ဝ။ ဗုဒၶဘိေသကမဂၤလာ (၂)  Download
၃၆၁။ ပထမနိဗၺာနပတိသံယုတၱသုတၱန္(၁)  Download
၃၆၂။ ပထမနိဗၺာနပတိသံယုတၱသုတၱန္(၂)  Download
၃၆၃။ ပထမနိဗၺာနပတိသံယုတၱသုတၱန္(၃)  Download
၃၆၄။ တတိယနိဗၺာနပတိသံယုတၲသုတၱန္(၁)  Download
၃၆၅။ တတိယနိဗၺာနပတိသံယုတၲသုတၱန္(၂)  Download
၃၆၆။ (၇)ေန႔ဗုဒၶ၀င္တရားေတာ္(၁)  Download
၃၆၇။ (၇)ေန႔ဗုဒၶ၀င္တရားေတာ္(၂)  Download
၃၆၈။ (၇)ေန႔ဗုဒၶ၀င္တရားေတာ္(၃)  Download
၃၆၉။ ပါရာသိသုတၲန္(ပထမပုိင္း)-(၁) Download
၃၇ဝ။ ပါရာသိသုတၲန္(ပထမပုိင္း)-(၂) Download
၃၇၁။ ပါရာသိသုတၲန္(ဒုတိယပုိင္း) Download
၃၇၂။ ပါရာသိသုတၲန္(ဒုတိယပုိင္း) Download
၃၇၃။ ပါရာသိသုတၲန္(တတိယပုိင္း) Download
၃၇၄။ ပါရာသိသုတၲန္(တတိယပုိင္း) Download
၃၇၅။ ပါရာသိသုတၲန္(ပဥၥမပုိင္း) Download
၃၇၆။ ပါရာသိသုတၲန္(ပဥၥမပုိင္း) Download
၃၇၇။ ပါရာသိသုတၲန္(ဆဌမပုိင္း)-(၁) Download
၃၇၈။ ပါရာသိသုတၲန္(ဆဌမပုိင္း)-(၂) Download
၃၇၉။ ပါရာသိသုတၲန္(သတၲမပုိင္း)-(၁) Download
၃၈ဝ။ ပါရာသိသုတၲန္(သတၲမပုိင္း)-(၂) Download
၃၈၁။ ပါရာသိသုတၲန္(အဌမပုိင္း)-(၁) Download
၃၈၂။ ပါရာသိသုတၲန္(အဌမပုိင္း)-(၂) Download
၃၈၃။ ပါရာသိသုတၲန္(ေနာက္ဆံုးပိုင္း) Download
၃၈၄။ ပါရာသိသုတၲန္(ေနာက္ဆံုးပိုင္း) Download
၃၈၅။ သာသနာကြယ္ေၾကာင္းတရားအေပါင္း(၁) Download
၃၈၆။ သာသနာကြယ္ေၾကာင္းတရားအေပါင္း(၂) Download
၃၈၇။ သံေဝဇနိယေလးဌာနတရား(၁)  Download
၃၈၈။ သံေဝဇနိယေလးဌာနတရား(၂)  Download
၃၈၉။ သံေဝဇနိယေလးဌာနတရား(၃)  Download
၃၉ဝ။ သံေဝဇနိယေလးဌာနတရား(၄)  Download
၃၉၁။ သံေဝဇနိယေလးဌာန (၁)  Download
၃၉၂။ သံေဝဇနိယေလးဌာန (၂)  Download
၃၉၃။ သံေဝဇနိယေလးဌာန (၃)  Download
၃၉၄။ သံေဝဇနိယေလးဌာန(၄) Download
၃၉၅။ ဒုတိကနိဗၺာနပတိသံယုတၲသုတၱန္(၁)  Download
၃၉၆။ ဒုတိကနိဗၺာနပတိသံယုတၲသုတၱန္(၂)  Download
၃၉၇။ ဝမၼိကသုတၱန္(ပထမပုိင္း)(၁)  Download
၃၉၈။ ဝမၼိကသုတၱန္(ပထမပုိင္း)(၂)  Download
၃၉၉။ ဝမၼိကသုတၱန္(ပထမပုိင္း)(၃)  Download
၄ဝဝ။ ဝမၼိကသုတၱန္(ဒုတိယပုိင္း)(၁) Download
၄ဝ၁။ ဝမၼိကသုတၱန္(ဒုတိယပုိင္း)(၂) Download
၄ဝ၂။ ဝမၼိကသုတၱန္(ဒုတိယပုိင္း)(၃) Download
၄ဝ၃။ ဝမၼိကသုတၱန္(တတိယပုိင္း)(၁)  Download
၄ဝ၄။ ဝမၼိကသုတၱန္(တတိယပုိင္း)(၂)  Download
၄ဝ၅။ ဝမၼိကသုတၱန္(တတိယပုိင္း)(၃)  Download
၄ဝ၆။ ဝမၼိကသုတၱန္(စတုတၳပုိင္း)(၁) Download
၄ဝ၇။ ဝမၼိကသုတၱန္(စတုတၳပုိင္း)(၂) Download
၄ဝ၈။ ဝမၼိကသုတၱန္(ပဥၥမပုိင္း)(၁)  Download
၄ဝ၉။ ဝမၼိကသုတၱန္(ပဥၥမပုိင္း)(၂)  Download
၄၁ဝ။ ဝမၼိကသုတၱန္(ပဥၥမပုိင္း)(၃)  Download
၄၁၁။ ဝမၼိကသုတၱန္(ဆဌမပုိင္း)(၁)  Download
၄၁၂။ ဝမၼိကသုတၱန္(ဆဌမပုိင္း)(၂)  Download
၄၁၃။ ဝမၼိကသုတၱန္(သတၲမပုိင္း)(၁)  Download
၄၁၄။ ဝမၼိကသုတၱန္(သတၲမပုိင္း)(၂)  Download
၄၁၅။ ဝမၼိကသုတၱန္(သတၲမပုိင္း)(၃)  Download
၄၁၆ ။ ေက်ာင္း၆၀ တရား(၁)  Download
၄၁၇ ။ ေက်ာင္း၆၀ တရား(၂)  Download
၄၁၈။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရားေတာ္(၁) Download
၄၁၉။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရားေတာ္(၂) Download
၄၂ဝ။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရားေတာ္(၃) Download
၄၂၁။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရားေတာ္(၄) Download
၄၂၂။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရားေတာ္(၅) Download
၄၂၃။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရားေတာ္(၆) Download
၄၂၄။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရားေတာ္(၇) Download
၄၂၅။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရားေတာ္(၈) Download
၄၂၆။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရားေတာ္(၉) Download
၄၂၇။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရားေတာ္(၁၀) Download
၄၂၈။ အရွင္ေဃာဓိကမေထရ္တရား Download
၄၂၉။ ဗုဒၶမပြင့္မွီကိုးကြြယ္မႈအေျခအေန (၁) Download
၄၃ဝ။ ဗုဒၶမပြင့္မွီကိုးကြြယ္မႈအေျခအေန (၂) Download
၄၃၁။ ဗုဒၶမပြင့္မွီကိုးကြြယ္မႈအေျခအေန (၃) Download
၄၃၂။ ဗုဒၶမပြင့္မွီကိုးကြြယ္မႈအေျခအေန (၄) Download
၄၃၃။ ဗုဒၶမပြင့္မွီကိုးကြြယ္မႈအေျခအေန (၅) Download
၄၃၄။ ဗုဒၶမပြင့္မွီကိုးကြြယ္မႈအေျခအေန (၆) Download
၄၃၅။ ဗုဒၶမပြင့္မွီကိုးကြြယ္မႈအေျခအေန (၇) Download
၄၃၆။ ဗုဒၶမပြင့္မွီကိုးကြြယ္မႈအေျခအေန (၈) Download
၄၃၇။ ဗုဒၶမပြင့္မွီကိုးကြြယ္မႈအေျခအေန (၉) Download
၄၃၈။ ဗုဒၶမပြင့္မွီကိုးကြြယ္မႈအေျခအေန (၁၀) Download
၄၃၉။ ဓမၼဒီပတရားေတာ္(၁) Download
၄၄ဝ။ ဓမၼဒီပတရားေတာ္(၂) Download
၄၄၁။ ဗုဒၶခရီးစဥ္ (၁)  Download
၄၄၂။ ဗုဒၶခရီးစဥ္ (၂)  Download
၄၄၃။ ဗုဒၶခရီးစဥ္ (၃)  Download
၄၄၄။ ဗုဒၶႏုႆတိဘာဝနာ(၁) Download
၄၄၅။ ဗုဒၶႏုႆတိဘာဝနာ(၂) Download
၄၄၆။ မရဏသတိကထာ (၁)  Download
၄၄၇။ မရဏသတိကထာ (၂)  Download
၄၄၈။ ခရီးသြားရျခင္းအက်ဳိးေက်းဇူး Download
၄၄၉။ မဂၢသုတၱန္(၁) Download
၄၅ဝ။ မဂၢသုတၱန္(၂) Download
၄၅၁။ မဂၢသုတၱန္(၃) Download
၄၅၂။ ဧကာယနသုတၱန္(ဒုတိယပုိင္း)(၁) Download
၄၅၃။ ဧကာယနသုတၱန္(ဒုတိယပုိင္း)(၂) Download
၄၅၄။ ဧကာယနသုတၱန္(ဒုတိယပုိင္း)(၃) Download
၄၅၅။ ဧကာယနသုတၱန္(တတိယပုိင္း)(၁)  Download
၄၅၆။ ဧကာယနသုတၱန္(တတိယပုိင္း)(၂)  Download
၄၅၇။ ဧကာယနသုတၱန္(တတိယပုိင္း)(၃)  Download
၄၅၈။ မဂၢဧကာယနႏွင့္သဘာဝဓမၼ(၁) Download
၄၅၉။ မဂၢဧကာယနႏွင့္သဘာဝဓမၼ(၂) Download
၄၆ဝ။ မဂၢဧကာယနႏွင့္သဘာဝဓမၼ(၃) Download
၄၆၁။ အပၸမာဒတရား(၁) Download
၄၆၂။ အပၸမာဒတရား(၂) Download
၄၆၃။ အပၸမာဒတရား(၁) Download
၄၆၄။ အပၸမာဒတရား(၂) Download
၄၆၅။ မဂၢဧကာယနႏွင့္နတံုမွာကာပိမာတာဝတ (၁) Download
၄၆၆။ မဂၢဧကာယနႏွင့္နတံုမွာကာပိမာတာဝတ (၂) Download
၄၆၇။ မဂၢဧကာယနႏွင့္နတံုမွာကာပိမာတာဝတ (၃) Download
၄၆၈။ သူေတာ္ေကာင္းတရား(၇)ပါး-၁ Download
၄၆၉။ သူေတာ္ေကာင္းတရား(၇)ပါး-၂ Download
၄၇ဝ။ သူေတာ္ေကာင္းတရား(၇)ပါး-၃ Download
၄၇၁ ။ ေကာသလမင္း ဆင္ျခင္ရာတရား Download
၄၇၂။ တန္ဖိုး႐ွိေသာေလးဂါထာ တရား(၁) Download
၄၇၃။ တန္ဖိုး႐ွိေသာေလးဂါထာ တရား(၂) Download
၄၇၄။ အပၸမာဒသတိပဌာန္(၁) Download
၄၇၅။ အပၸမာဒသတိပဌာန္(၂) Download
၄၇၆။ အပၸမာဒသတိပဌာန္(၃) Download
၄၇၇။ ဥတၱရနႏၵမာတာဝတၱဳ(၁)  Download
၄၇၈ ။ ေမတၲာစြမ္းရည္ Download
၄၇၉။ ရတနာငါးမ်ိဳးႏွင့္ဝိဟာရအာႏုေမာဒနာ  Download
၄၈ဝ။ အဂၤုလိမာလ (၁)  Download
၄၈၁။ အဂၤုလိမာလ (၂)  Download
၄၈၂။ အဂၤုလိမာလ (၃)  Download
၄၈၃။ ဧဒကဘဒၵဇာတ္(၁) Download
၄၈၄။ ဝိဒကဘဒၵဇာတ္(၂) Download
၄၈၅။ ဓမၼတန္ဘိုးတရားေတာ္(၁)  Download
၄၈၆။ ဓမၼတန္ဘိုးတရားေတာ္(၂)  Download
၄၈၇။ ဓမၼတန္ဘိုးတရားေတာ္(၃)  Download
၄၈၈ ။ ေမတၱာတရား(၀ Download
၄၈၉။ အ႐ွင္နာဂသိန္ႏွင့္အဘိဓမၼာ(၁)  Download
၄၉ဝ။ အ႐ွင္နာဂသိန္ႏွင့္အဘိဓမၼာ(၂)  Download
၄၉၁။ အသက္႐ွည္ေၾကာင္းမဟာဓမၼပါလဇာတ္ (၁)  Download
၄၉၂။ အသက္႐ွည္ေၾကာင္းမဟာဓမၼပါလဇာတ္ (၂)  Download
၄၉၃။ သတၲိသုတၲန္(၁) Download
၄၉၄။ သတၲိသုတၲန္(၂) Download
၄၉၅။ စိတၲသူၾကယ္အတၳဳပတၲိ(၁)  Download
၄၉၆။ စိတၲသူၾကယ္အတၳဳပတၲိ(၂)  Download
၄၉၇။ အရွင္၀ဂႌသေထရ္ရပါဒါန္(၁) Download
၄၉၈။ အရွင္၀ဂႌသေထရ္ရပါဒါန္(၂) Download
၄၉၉။ အရွင္၀ဂႌသေထရ္ရပါဒါန္(၃) Download
၅ဝဝ။ အရဟံဗုဒၶႏုႆတိဘာဝနာ(၁)  Download
၅ဝ၁။ အရဟံဗုဒၶႏုႆတိဘာဝနာ(၂)  Download
၅ဝ၂။ သူေတာ္ေကာင္းတရား(၁) Download
၅ဝ၃။ သူေတာ္ေကာင္းတရား(၂) Download
၅ဝ၄ ။ ေမတၱာေစေတာ္မုတၱိသတၱိသုတၱန္(၁) Download
၅ဝ၅ ။ ေမတၱာေစေတာ္မုတၱိသတၱိသုတၱန္(၂) Download
၅ဝ၆။ ဗာကုလ ဝတၳဳ (၁) Download
၅ဝ၇။ ဗာကုလ ဝတၳဳ (၂) Download
၅ဝ၈။ ဗာဟိယအလုပ္ေပးတရား(၁)  Download
၅ဝ၉။ ဗာဟိယအလုပ္ေပးတရား(၂)  Download
၅၁ဝ။ နတၱဓိဇာတ္ေတာ္ Download
၅၁၁ ။ ေ႐ႊေစတီဝတၱဳ(၁)  Download
၅၁၂ ။ ေ႐ႊေစတီဝတၱဳ(၂)  Download
၅၁၃။ ဝနေရာပသုတၱန္(၁ Download
၅၁၄။ ဗဟႆုတ ပေစၥက ဗုဒၶ(၁) Download
၅၁၅။ ဗဟုႆုတ ပေစၥက ဗုဒၶ(၂) Download
၅၁၆။ အႏၱိမပူဇာသဓုကိဋနာေဒသနာေတာ္(၁)  Download
၅၁၇။ အႏၱိမပူဇာသဓုကိဋနာေဒသနာေတာ္(၂)  Download
၅၁၈။ အႏၱိမပူဇာသဓုကိဋနာေဒသနာေတာ္(၃)  Download
၅၁၉ ။ ေထရဝါဒဓမၼေအာင္လံတရား(၁) Download
၅၂ဝ ။ ေထရဝါဒဓမၼေအာင္လံတရား(၂) Download
၅၂၁ ။ ေထရဝါဒဓမၼေအာင္လံတရား(၃) Download
၅၂၂ ။ ေထရဝါဒဓမၼေအာင္လံတရား(၁) Download
၅၂၃ ။ ေထရဝါဒဓမၼေအာင္လံတရား(၂) Download
၅၂၄ ။ ေထရဝါဒဓမၼေအာင္လံတရား(၃) Download
၅၂၅။ သီဟပေစၥကဗုဒၶတရား(၁) Download
၅၂၆။ သီဟပေစၥကဗုဒၶတရား(၂) Download
၅၂၇။ အဂၢပူဇာတရားေတာ္ Download
၅၂၈။ သီဟပေစၥကဗုဒၶတရား Download
၅၂၉။ လူတို႔၏က်င့္ဝတ္တရား (၁) Download
၅၃ဝ။ လူတို႔၏က်င့္ဝတ္တရား (၁) Download
၅၃၁။ နိဓိက႑တရား(၁) Download
၅၃၂။ နိဓိက႑တရား(၂) Download
၅၃၃။ ဗုဒၶဓမၼတရား(၁) Download
၅၃၄။ ဗုဒၶဓမၼတရား(၂) Download
၅၃၅ ။ ေဂါသိဂၤသုတၱန္(၁) Download
၅၃၆ ။ ေဂါသိဂၤသုတၱန္(၂) Download
၅၃၇။ သံတဝိဟာရတရား (ခ်မ္းသာစြာေနနည္း) Download
၅၃၈။ မဥၨိမဂုဏ္ရည္တရား Download
၅၃၉။ ပါေဝယကဆင္ၾကီးဥပမာ Download
၅၄ဝ။ မေမ့အပ္တဲ့ေလးဌာနတရား Download
၅၄၁။ သုခေလးပါးႏွင့္ဓမၼတန္ဖိုးတရား (၁) Download
၅၄၂။ သုခေလးပါးႏွင့္ဓမၼတန္ဖိုးတရား (၂) Download
၅၄၃။ ပဥၥၥကၠဒါယကာဝတၱဳ Download
၅၄၄။ မုစလိႏၵသုတၱန္(၁)  Download
၅၄၅။ မုစလိႏၵသုတၱန္(၂)  Download
၅၄၆။ ဘုရားအဆူဆူတုိ႕သာသနာသံုးရပ္တရား  Download
၅၄၇။ ဘုရားအဆူဆူအဆံုးအမတရား Download
၅၄၈။ သာသနာသံုးရပ္အက်ဥ္းခ်ဳပ္  Download
၅၄၉။ ဘုရားအဆူဆူတို႔၏အထာကတာ(၁) Download
၅၅ဝ။ ဘုရားအဆူဆူတို႔၏အထာကတာ(၂) Download
၅၅၁ ။ ျမတ္ဗုဒၵ၏ေမတၱာတရား(၁) Download
၅၅၂ ။ ျမတ္ဗုဒၵ၏ေမတၱာတရား(၂) Download
၅၅၃ ။ ေရာဇမလႅမင္းသား Download
၅၅၄ ။ ေနနည္း၃ပါးတရား(၁)  Download
၅၅၅ ။ ေနနည္း၃ပါးတရား(၂)  Download
၅၅၆။ သာသနာ၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္တရား(၁) Download
၅၅၇။ သာသနာ၏အက်ဥ္းခ်ဳပ္တရား(၂) Download
၅၅၈။ သံေဝဂ ကထာ (၁)  Download
၅၅၉။ သံေဝဂ ကထာ (၂)  Download
၅၆ဝ။ သဟသဟာရ “၄” ဂါထာတရား(၁)  Download
၅၆၁။ သဟသဟာရ “၄” ဂါထာတရား(၂)  Download
၅၆၂။ သဟသဟာရ “၄” ဂါထာတရား(၃)  Download
၅၆၃ ။ ေမတၱာသုတ္ တရားေတာ္(၁) Download
၅၆၄ ။ ေမတၱာသုတ္ တရားေတာ္(၂) Download
၅၆၅ ။ ေမတၱာသုတ္ တရားေတာ္(၃) Download
၅၆၆ ။ ေမတၱာသုတ္ တရားေတာ္(၄) Download
၅၆၇ ။ ေမတၱာသုတ္ တရားေတာ္(၅) Download
၅၆၈ ။ ေမတၱာသုတ္ တရားေတာ္(၁) Download
၅၆၉ ။ ေမတၱာသုတ္ တရားေတာ္(၂) Download
၅၇ဝ ။ ေမတၱာသုတ္ တရားေတာ္(၃) Download
၅၇၁ ။ ေမတၱာသုတ္ တရားေတာ္(၄) Download
၅၇၂ ။ ေမတၱာသုတ္ တရားေတာ္(၅) Download
၅၇၃။ မာဃဇာတ္ေတာ္ (အပၸမာဒ) (၁) Download
၅၇၄။ မာဃဇာတ္ေတာ္ (အပၸမာဒ) (၂) Download
၅၇၅။ ရဟန္းတပါး၏တန္ဘုိးတရား Download
၅၇၆။ မီးကြင္းသစၥာတရား Download
၅၇၇။ ၀ဋ္တကဇာတ္ေတာ္တရား Download
၅၇၈ ။ ေကသမုတၱတရား( Download
၅၇၉။ ဗုဒၶၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ဓမၼၿဖစ္စဥ္ (၁) Download
၅၈ဝ။ ဗုဒၶၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ဓမၼၿဖစ္စဥ္ (၂) Download
၅၈၁။ ဗုဒၶၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ဓမၼၿဖစ္စဥ္ (၃) Download
၅၈၂။ မိလိႏၵႏွင္႔အသွ်င္နာဂေသန  Download
၅၈၃။ အနာထပိ႑ိေကာဝါဒသုတၲန္-(၁)  Download
၅၈၄။ အနာထပိ႑ိေကာဝါဒသုတၲန္-(၂)  Download
၅၈၅။ အနာထပိ႑ိေကာဝါဒသုတၲန္-(၃)  Download
၅၈၆။ အနာထပိ႑ိေကာဝါဒသုတၲန္-(၄)  Download
၅၈၇ ။ ေဂါဒိကသုတၱန္(၁) Download
၅၈၈ ။ ေဂါဒိကသုတၱန္(၂) Download
၅၈၉။ အေပ်ာ္ဆံုးေန႕တရား(၁)  Download
၅၉ဝ။ အေပ်ာ္ဆံုးေန႕တရား(၂)  Download
၅၉၁။ အေပ်ာ္ဆံုးေန႔တရား(၁)  Download
၅၉၂။ အေပ်ာ္ဆံုးေန႔တရား(၂)  Download
၅၉၃။ အေ၀းဆံုးေသာအရာဝတၳဳ ႏွစ္မ်ိဳး Download
၅၉၄။ အေ၀းဆံုးေသာအရာဝတၳဳ ႏွစ္မ်ိဳး Download
၅၉၅။ အေ၀းဆံုးေသာအရာႏွစ္မ်ိဳးတရား(၁) Download
၅၉၆။ အေ၀းဆံုးေသာအရာႏွစ္မ်ိဳးတရား(၂) Download
၅၉၇။ သာမေဏေက်ာ္ေလးပါး(၁) Download
၅၉၈။ သာမေဏေက်ာ္ေလးပါး(၂) Download
၅၉၉။ အေညာညနိသိတတရား(၁) Download
၆ဝဝ။ အေညာညနိသိတတရား(၂) Download
၆ဝ၁။ ဓမၼဳပေဒသဓမၼလမ္းညႊန္တရား  Download
၆ဝ၂ ။ ေမဃိယဝတၴဳ(၂ Download
၆ဝ၃။ ဆြမ္းအႏုေမာဒနာ (ပုဏၰအမ်ိဳးသမီး) Download
၆ဝ၄။ စိတ္ကိုဆံုးမနည္း Download
၆ဝ၅။ ဆြမ္းအႏုေမာဒနာ (ပုဏၰာအမ်ိဳးသမီ) Download
၆ဝ၆။ ဘုန္းကံၾကီးသူတုိ႔အတြက္သာသနာ (၁) Download
၆ဝ၇။ ဘုန္းကံၾကီးသူတုိ႔အတြက္သာသနာ (၂) Download
၆ဝ၈ ။ ေစတိယပူဇာ(၁)  Download
၆ဝ၉ ။ ေစတိယပူဇာ(၂)  Download
၆၁ဝ။ ရွင္မဟာကႆဖမေထရ္၀ထၳဳ  Download
၆၁၁။ သကၠသုတၱန္(၁) Download
၆၁၂။ သကၠသုတၱန္(၂) Download
၆၁၃။ ခ်မ္းသာသုခတရားေလးပါး Download
၆၁၄။ ဒါနကထာ (၁) Download
၆၁၅။ ဒါနကထာ (၂) Download
၆၁၆။ ဗုဒၶသာသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၁) Download
၆၁၇။ ဗုဒၶသာသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၂) Download
၆၁၈။ ဗုဒၶသာသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၃) Download
၆၁၉။ ဗုဒၶသာသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၄) Download
၆၂ဝ။ ဗုဒၶသာသနာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (၅) Download
၆၂၁။ အျမတ္တရားေလးပါး (၁) Download
၆၂၂။ အျမတ္တရား(၄)ပါး (၂) Download
၆၂၃။ လာဇာေဒ၀ဒီတာဝတၱဳ(၁) Download
၆၂၄။ လာဇာေဒ၀ဒီတာဝတၱဳ(၂) Download
၆၂၅။ ရဟန္းတို႔၏ေအာင္လံတရား Download
၆၂၆။ ႀသဝါဒပါတိေမာက္တရား(၁)  Download
၆၂၇။ ႀသဝါဒပါတိေမာက္တရား(၂)  Download
၆၂၈။ ဓမၼကထာ တရား( Download
၆၂၉။ အႏွစ္သံုးပါးတရား (၁)  Download
၆၃ဝ။ အႏွစ္သံုးပါးတရား (၂)  Download
၆၃၁။ ဓမၼေအာင္လံတရား (၁)  Download
၆၃၂။ ဓမၼေအာင္လံတရား (၂)  Download
၆၃၃။ အာျဖည့္တရား(၁) Download
၆၃၄။ အာျဖည့္တရား(၂) Download
၆၃၅။ သရဏဂုံ(၃)ပါးတရားေတာ္  Download
၆၃၆ ။ ေမတၲာဘာဝနာ(၁)  Download
၆၃၇ ။ ေမတၲာဘာဝနာ(၂)  Download
၆၃၈။ ပမာဒႏွင့္အပၸမာဒတရား  Download
၆၃၉။ သေမၼာဒမာနဇာတ္ေတာ္(၁)  Download
၆၄ဝ။ သေမၼာဒမာနဇာတ္ေတာ္(၂)  Download
၆၄၁။ ဖႏၵနဇာတ္ေတာ္(၁)  Download
၆၄၂။ ဖႏၵနဇာတ္ေတာ္(၂)  Download
၆၄၃။ ဗႏၶနဇာတ္ေတာ္(၁)  Download
၆၄၄။ ဗႏၶနဇာတ္ေတာ္(၂)  Download
၆၄၅။ သုဘူတိေထရ္ရအပါဒါန္(၁)  Download
၆၄၆။ သုဘူတိေထရ္ရအပါဒါန္(၂)  Download
၆၄၇ ။ ေမတၱာစြမ္းရည္ႏွင့္သုပူတိေထရ္ (၁) Download
၆၄၈ ။ ေမတၱာစြမ္းရည္ႏွင့္သုပူတိေထရ္ (၂) Download
၆၄၉။ ႐ွင္ရဟန္းတို႔၏ဂုဏ္ရည္္ျပ  Download
၆၅ဝ။ အဘိဓမၼာတရားႏွင့္ပဥၥကၠဒါယကာဝတၴဳ  Download
၆၅၁။ အဘိဓမၼာတရားႏွင့္ ပဥၥကၠဒါယကဝတၱဳ  Download
၆၅၂။ ကံဏွဖာတ္ေတာ္(၁)  Download
၆၅၃။ ကံဏွဖာတ္ေတာ္(၂)  Download
၆၅၄။ ဘိကၡဳအပရိဟာနိယ(၇)ပါး(၁) Download
၆၅၅။ ဘိကၡဳအပရိဟာနိယ(၇)ပါး(၂) Download
၆၅၆။ ကိုယ္ေစာင့္တရားေလးပါးတရား Download
၆၅၇။ လတုကိကဇာတ္ေတာ္ Download
၆၅၈ ။ ေကာသတကၠီဝိမာနဝတၱဳ(၁) Download
၆၅၉ ။ ေကာသတကၠီဝိမာနဝတၱဳ(၂) Download
၆၆ဝ။ ဝိဇၨာႏွင္႔စရဏတရား(၁)  Download
၆၆၁။ ဝိဇၨာႏွင္႔စရဏတရား(၂)  Download
၆၆၂။ သီလႏွင္႔ပညာ(၁) Download
၆၆၃။ သီလႏွင္႔ပညာ(၂) Download
၆၆၄။ သီလကထာ တရား( Download
၆၆၅။ အျမတ္ဆုံးဥစၥာတရား၂ပါး(၁) Download
၆၆၆။ အျမတ္ဆုံးဥစၥာတရား၂ပါး(၂) Download
၆၆၇။ ဂႏီၻရဥာဏ္ Download
၆၆၈။ ပညာကထာ တရား Download
၆၆၉။ အပမာဒတရား(၁) Download
၆၇ဝ။ အပမာဒတရား(၂) Download
၆၇၁ ။ ေသာဏဒဏၭသုတၱန္ Download
၆၇၂။ မူလပရိယာယတရား(၁)  Download
၆၇၃။ မူလပရိယာယတရား(၂)  Download
၆၇၄။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၁) Download
၆၇၅။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၂) Download
၆၇၆။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၃) Download
၆၇၇။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၄) Download
၆၇၈။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၅) Download
၆၇၉။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၆) Download
၆၈ဝ။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၇) Download
၆၈၁။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၈) Download
၆၈၂။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၉) Download
၆၈၃။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၁၀) Download
၆၈၄။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၁၁) Download
၆၈၅။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၁၂) Download
၆၈၆။ ႏွစ္သစ္ကူးသတိပဌါန္တရား(၁၃) Download
၆၈၇ ။ ေထရဝါဒမိတ္ဆက္တရား(၁) Download
၆၈၈ ။ ေထရဝါဒမိတ္ဆက္တရား(၂) Download
၆၈၉။ မူလပရိယာယတရား(၁)  Download
၆၉ဝ။ မူလပရိယာယတရား(၂)  Download
၆၉၁။ ကဆုန္လၿပည့္ဗုဒၶေန႔(၁)  Download
၆၉၂။ ကဆုန္လၿပည့္ဗုဒၶေန႔(၂)  Download
၆၉၃။ ကဆုန္လၿပည့္ဗုဒၶေန႔(၃)  Download
၆၉၄ ။ ေမတၱာအက်ိုဳးျပတရား Download
၆၉၅။ သရဏဂံုအေျခခံ တရား  Download
၆၉၆။ သရဏဂံုအေျခခံ တရား (၂) Download
၆၉၇ ။ ေမတၱာတရားပြါးမ်ားနည္း(၁) Download
၆၉၈ ။ ေမတၱာတရားပြါးမ်ားနည္း(၂) Download
၆၉၉ ။ ေထရဝါဒနိဒါန္းတရား  Download
၇ဝဝ ။ ေထရဝါဒနိဒါန္းတရား  Download
၇ဝ၁ ။ ေထရဝါဒ သဂၤါယနာတင္တရား Download
၇ဝ၂။ ကုိရင္ေလးေတြရဲ႔အသံ  Download
၇ဝ၃။ သီလတန္ဖိုးျပတရား(၁) Download
၇ဝ၄။ သီလတန္ဖိုးျပတရား(၂) Download
၇ဝ၅။ လတုကိကဇာတ္ေတာ္(၁) Download
၇ဝ၆။ လတုကိကဇာတ္ေတာ္(၂) Download
၇ဝ၇။ ၿမတ္ဗုဒၶ၏ေထရ္ရဝါဒ(၁)  Download
၇ဝ၈။ ၿမတ္ဗုဒၶ၏ေထရ္ရဝါဒ(၂)  Download
၇ဝ၉ ။ ေထရ္ရဝါဒ Download
၇၁ဝ။ ပညာမပါပြဲမျဖစ္ဘူး(၁)  Download
၇၁၁။ ပညာမပါပြဲမျဖစ္ဘူး(၂)  Download
၇၁၂။ ကံဏွရေသ႔ (၁) Download
၇၁၃။ ကံဏွရေသ႔ (၂) Download
၇၁၄။ မူလပရိယာယသုတၱန္(၁) Download
၇၁၅။ မူလပရိယာယသုတၱန္(၂) Download
၇၁၆။ ကဏွဆုေတာင္း (၁) Download
၇၁၇။ ကဏွဆုေတာင္း (၂) Download
၇၁၈။ ထုတ္ၿပန္ၿခင္းႏွင္႔ဆဲြေဆာင္ၿခင္း  Download
၇၁၉။ အဘိဓမၼာႏွင္႔ဝိပႆနာတရားေတာ္(၁)  Download
၇၂ဝ။ အဘိဓမၼာႏွင္႔ဝိပႆနာတရားေတာ္(၂)  Download
၇၂၁။ သာမညဖလသုတၱန္(၁)  Download
၇၂၂။ သာမညဖလသုတၱန္(၂)  Download
၇၂၃။ သာမညဖလသုတၲန္(၁)  Download
၇၂၄။ သာမညဖလသုတၲန္(၂)  Download
၇၂၅။ ကုမုၿဒာေတြပြင္႕တဲ႔ည(၁) Download
၇၂၆။ ကုမုၿဒာေတြပြင္႕တဲ႔ည(၂) Download
၇၂၇။ ဂုဏ္ေပါင္းျခံဳလႊမ္းေက်ာင္းသခၤမ္း (၁) Download
၇၂၈။ ဂုဏ္ေပါင္းျခံဳလႊမ္းေက်ာင္းသခၤမ္း (၂) Download
၇၂၉။ သဗၺမဂၤလာတရားေတာ္ (၁)  Download
၇၃ဝ။ ၁သဗၺမဂၤလာတရားေတာ္ (၂) Download
၇၃၁ ။ ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမႊမ္းသည္႔ေကာင္းမႈ (၁) Download
၇၃၂ ။ ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမႊမ္းသည္႔ေကာင္းမႈ (၂) Download
၇၃၃ ။ ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမႊမ္းသည့္ေကာင္းမွဳ (၃) Download
၇၃၄ ။ ျမတ္ဗုဒၶခ်ီးမႊမ္းသည့္ေကာင္းမွဳ (၄) Download
၇၃၅။ ဓမၼရတနာပူဇာတရားေတာ္  Download
၇၃၆။ သဒၵါႏွင္႔စာဂတရား(၁) Download
၇၃၇။ သဒၵါႏွင္႔စာဂတရား(၂) Download
၇၃၈။ ကံေကာင္းသူမ်ားတရား  Download
၇၃၉။ ဓမၼဒူတ ကိုး႒ာန (၁)  Download
၇၄ဝ။ ဓမၼဒူတ ကိုး႒ာန (၂)  Download
၇၄၁။ ဓမၼဒူတ ကိုး႒ာန (၃)  Download
၇၄၂။ ပါတဠိပုတ္တရား(၁)  Download
၇၄၃။ ပါတဠိပုတ္တရား(၂)  Download
၇၄၄။ ၀ဇီယာေထရ္ရီ(၁) Download
၇၄၅။ ၀ဇီယာေထရ္ရီ(၂) Download
၇၄၆ ။ ေသလာ ေထရ္ရီ (၁)  Download
၇၄၇ ။ ေသလာ ေထရ္ရီ (၂)  Download
၇၄၈။ စာလာေထရ္ရီ(၁) Download
၇၄၉။ စာလာေထရ္ရီ(၂) Download
၇၅ဝ။ ဥပစာလာ ေထရ္ရီ (၁)  Download
၇၅၁။ ဥပစာလာေထရ္ရီ (၂) Download
၇၅၂။ ဗုဒၶအသံတရား(၁) Download
၇၅၃။ ဗုဒၶအသံတရား(၂) Download
၇၅၄။ ဗုဒၶအသံတရား(၃) Download
၇၅၅။ အ႐ွိတရားႏွင္႔အမွန္တရား(၁) Download
၇၅၆။ အ႐ွိတရားႏွင္႔အမွန္တရား(၂) Download
၇၅၇။ အ႐ွိတရားႏွင္႕အမွန္တရား(၁) Download
၇၅၈။ အ႐ွိတရားႏွင္႕အမွန္တရား(၂) Download
၇၅၉။ ကာဠီကုရရဂရိကာ ဝတၳဳ(၁) Download
၇၆ဝ။ ကာဠီကုရရဂရိကာ ဝတၳဳ(၂) Download
၇၆၁။ ကတိယာနီ ဝတၳဳ(၁)  Download
၇၆၂။ ကတိယာနီ ဝတၳဳ(၂)  Download
၇၆၃။ သုဇာတာဝတၴဳ(၁) Download
၇၆၄။ သုဇာတာဝတၴဳ(၂) Download
၇၆၅။ သိ႒ဓမၼအၿမတ္တရား(၁) Download
၇၆၆။ သိ႒ဓမၼအၿမတ္တရား(၂) Download
၇၆၇။ ခုဇၨတၲရာဝတၴဳ(၁)  Download
၇၆၈။ ခုဇၨတၲရာဝတၴဳ(၂)  Download
၇၆၉။ ကု႑လေကသီေထရီအပါဒါန္တရား (၁) Download
၇၇ဝ။ ကု႑လေကသီေထရီအပါဒါန္တရား (၂) Download
၇၇၁။ ကာဠိဥရရကာတ(၁) Download
၇၇၂။ ကာဠိဥရရကာတ(၂) Download
၇၇၃။ သုပၸိယာ(၁) Download
၇၇၄။ သုပၸိယာ(၂) Download
၇၇၅။ သုပၸိယ ဝတၳဳ(၁)  Download
၇၇၆။ သုပၸိယ ဝတၳဳ(၂)  Download
၇၇၇။ သုဘဒၵသတၲန္တရားေတာ္(၁)  Download
၇၇၈။ သုဘဒၵသတၲန္တရားေတာ္္(၂) Download
၇၇၉။ ဝိသာခါဝတၴဳ(၁) Download
၇၈ဝ။ ဝိသာခါဝတၴဳ(၂) Download
၇၈၁။ သုပၸဝါသာဝတၴဳ (အမ်ိဳးသမီးေရးရာ) (၁) Download
၇၈၂။ သုပၸဝါသာဝတၴဳ (အမ်ိဳးသမီးေရးရာ) (၂) Download
၇၈၃။ သုပၸဝါသာ (၁) Download
၇၈၄။ သုပၸဝါသာ (၂) Download
၇၈၅။ သာမာဝတီဝတၴဳ (၁) Download
၇၈၆။ သာမာဝတီဝတၴဳ (၂) Download
၇၈၇။ ဥတၲရာ (၁) Download
၇၈၈။ ဥတၲရာ (၂) Download
၇၈၉။ နကုလမာတာ (၁) Download
၇၉ဝ။ နကုလမာတာ (၂) Download
၇၉၁။ အပၸမာဒတရား(၃) Download
၇၉၂။ အပၸမာဒတရား(၄) Download
၇၉၃။ အပၸမာဒတရား(၅) Download
၇၉၄။ အပၸမာဒတရား(၆) Download
၇၉၅။ အပၸမာဒတရား(၇) Download
၇၉၆ ။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ဝါကြၽတ္မိန္႔ခြန္း Download
၇၉၇။ တရားအက်ဥ္းခ်ဳပ္-၄ပါး Download
၇၉၈။ ဝိဟာရေနနည္းသုံးပါး  Download
၇၉၉။ ၿမတ္ဗုဒၶသရီပူဇာတရား(၁) Download
၈ဝဝ။ ၿမတ္ဗုဒၶသရီပူဇာတရား (၂) Download
၈ဝ၁။ ဓမၼဳေဒၵသတရား(၄)ပါး (၁) Download
၈ဝ၂။ ဓမၼဳေဒၵသတရား(၄)ပါး (၂) Download
၈ဝ၃။ ဓမုေဒၵသေလးပါးတရား(၁)  Download
၈ဝ၄။ ဓမုေဒၵသေလးပါးတရား(၂)  Download
၈ဝ၅။ သီလႏွင့္ပညာတရား Download
၈ဝ၆။ ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၁) Download
၈ဝ၇။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၁)တရားေတာ္  Download
၈ဝ၈။ ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၂) Download
၈ဝ၉။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၂)တရားေတာ္  Download
၈၁ဝ။ ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၃) Download
၈၁၁။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၃)တရားေတာ္  Download
၈၁၂။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၄)တရားေတာ္  Download
၈၁၃။ ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၄) Download
၈၁၄။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၅)တရားေတာ္  Download
၈၁၅။ ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၅) Download
၈၁၆။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၆)တရားေတာ္  Download
၈၁၇။ ဗုဒၶရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၇)တရားေတာ္  Download
၈၁၈။ ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၆) Download
၈၁၉။ ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္ “၁” (စ)  Download
၈၂ဝ။ ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၇) Download
၈၂၁။ ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္ “၁” (ဆံုး) Download
၈၂၂။ ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၁) Download
၈၂၃။ ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၂) Download
၈၂၄။ ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္ “၃” (စ)  Download
၈၂၅။ ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္ “၃” (ဆံုး Download
၈၂၆။ ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၅) Download
၈၂၇။ ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၆) Download
၈၂၈။ သစၥာေမတၲာစြမ္းရည္(၁)  Download
၈၂၉။ သစၥာေမတၲာစြမ္းရည္(၂)  Download
၈၃ဝ ။ ေႏြဦးတရားေတာ္(၁)  Download
၈၃၁ ။ ေႏြဦးတရားေတာ္(၂)  Download
၈၃၂။ ကံျမင့္ဗုဒၶရတနာတရား  Download
၈၃၃ ။ ေကာင္းမႈ႔တန္ခိုးတရား(၁) Download
၈၃၄ ။ ေကာင္းမႈ႔တန္ခိုးတရား(၂) Download
၈၃၅။ အတြင္းမီးအျပင္မီးတရား Download
၈၃၆။ ရတနာသုတ္ Download
၈၃၇ ။ ေလာကအေၾကာင္းတရားေလးပါး  Download
၈၃၈။ ရတနာသံုးပါးတန္ခိုးတရား(၁) Download
၈၃၉။ ရတနာသံုးပါးတန္ခိုးတရား(၂) Download
၈၄ဝ။ ဗုဒၶသာသနာေတာ္တိုးတက္ေရး(၁) Download
၈၄၁။ ဓမၼပူဇာတရား (ငါးက်မ္းျပန္)(၁) Download
၈၄၂။ ဓမၼပူဇာတရား (ငါးက်မ္းျပန္)(၂) Download
၈၄၃။ ဗုဒၶသာသနာကာာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး (၁) Download
၈၄၄။ ဗုဒၶသာသနာကာာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး (၂) Download
၈၄၅။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမ ၻာ့အေျခအေန (၁) Download
၈၄၆။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမ ၻာ့အေျခအေန (၂) Download
၈၄၇။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကမ ၻာ့အေျခအေန (၃) Download
၈၄၈။ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ကမ ၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး (၁) Download
၈၄၈။ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ကမ ၻာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး (၂) Download
၈၅ဝ။ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ပညာေရး(၁) Download
၈၅၁။ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ပညာေရး(၂) Download
၈၅၂။ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္ပညာေရး  Download
၈၅၃ ။ ေစတိယပူဇာ(ကာကြယ္ၿခင္းငါးမ်ဳိး) Download
၈၅၄ ။ ေစတိယပူဇာ(ကာကြယ္ၿခင္းငါးမ်ဳိး) Download
၈၅၅။ ဂ႐ုဏာဘာဝနာ(၁) Download
၈၅၆။ ဂ႐ုဏာဘာဝနာ(၂) Download
၈၅၇။ ဂ႐ုဏာဘာဝနာ(၃) Download
၈၅၈။ အာတုမသုတၱန္(၁) Download
၈၅၉။ အာတုမသုတၱန္(၂) Download
၈၆ဝ။ ဓမၼဳေဒသေလးပါးတရား (၁) Download
၈၆၁။ ဓမၼဳေဒသေလးပါးတရား (၂) Download
၈၆၂ ။ ေလာကဓမၼတရား(၁)  Download
၈၆၃ ။ ေလာကဓမၼတရား(၂)  Download
၈၆၄။ အ႐ွုပ္႐ွင္းတရားေတာ္(၁) Download
၈၆၅။ အ႐ွုပ္႐ွင္းတရားေတာ္(၂) Download
၈၆၆။ သံဃာရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၁) Download
၈၆၇။ သံဃာရတနာ့ဂုဏ္ရည္ (၂) Download
၈၆၈။ သံဃာရတနာဂုဏ္ရည္ (၃) Download
၈၆၉။ သံဃာရတနာဂုဏ္ရည္ (၄) Download
၈၇ဝ။ မဟာသက်မုနိတရားေတာ္  Download
၈၇၁။ ကိသာေဂါတမီအပါဒါန္(၁)  Download
၈၇၂။ ကိသာေဂါတမီအပါဒါန္(၂)  Download
၈၇၃။ ပရိနိဗၺာန္နသုတ္ (၁)  Download
၈၇၄။ ပရိနိဗၺာန္နသုတ္ (၂)  Download
၈၇၅။ ပရိနိဗၺာန္နသုတ္ (၃)  Download
၈၇၆။ ပရိနိဗၺာန္နသုတ္ (၄)  Download
၈၇၇။ ပရိနိဗၺာန္နသုတ္ (၅)  Download
၈၇၈။ သခၤတႏွင့္အသခၤတ (၁)  Download
၈၇၉။ သခၤတႏွင့္အသခၤတ (၂)  Download
၈၈ဝ။ ဓမၼစႀကၤာ၊ အနတၲလကၡဏသုတ္၊  Download
၈၈၁။ ပရိတ္ႀကီး(၁၁)သုတ္၊ ပါဠိအနက္  Download
၈၈၂။ ပရိတ္ႀကီး(၁၁)သုတ္၊ ပါဠိအနက္  Download
၈၈၃ ။ ေနာက္ဆုံးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶ (၁)  Download
၈၈၄ ။ ေနာက္ဆုံးဆယ္လျမတ္ဗုဒၶ (၂)  Download
၈၈၅။ ဒုလႅဘတရား(၅)ပါး  Download
၈၈၆။ ဧကသာဓက ပုဏၰား ဝတၳဳ Download
၈၈၇။ သစၥာေလးပါးတရား Download
၈၈၈။ အာယုဒီဃေကာင္းမႈ႔(၆)ပါး Download
၈၈၉။ အစုန္္ႏွင္႔္အဆန္္တရားေတာ္ Download
၈၉ဝ။ လသာတုန္းဗုိင္းငင္္္္တရားေတာ္္ Download
၈၉၁။ အခြင့္သာခိုက္လံုံံ့လစိုက္တရားေတာ္ Download
၈၉၂။ အခြင့္သာခိုက္လံုံံ့လစိုက္တရားေတာ္ Download
၈၉၃ ။ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဘ၀လမ္းညႊန္တရား Download
၈၉၄။ ဗုဒၶ၊ဓမၼ၊သံဃာ႕ လမ္းညႊန္တရား(၁) Download
၈၉၅။ ဗုဒၶ၊ဓမၼ၊သံဃာ႕ လမ္းညႊန္တရား(၂) Download
၈၉၆။ အဘိဏွၾသဝါဒတရား Download
၈၉၇။ ဥယ်ာဥ္ၾကီးကုိေရေလာင္းပါတရား(၁) Download
၈၉၈။ ဥယ်ာဥ္ၾကီးကုိေရေလာင္းပါတရား(၂) Download
၈၉၉။ သိႀကားမင္း၏ခႏၲီစာတမ္း(၁) Download
၉ဝဝ။ သိႀကားမင္း၏ခႏၲီစာတမ္း(၂) Download
၉ဝ၁။ အတၲသမၼာပဏိဓိစ(၁)  Download
၉ဝ၂။ အတၲသမၼာပဏိဓိစ(၂)  Download
၉ဝ၃။ အတၲသမၼာပဏိဓိစ(၃)  Download
၉ဝ၄။ ပါနိယဒါနွင့္သိပၸဥၥ(၄)  Download
၉ဝ၅။ ပါနိယဒါနွင့္သိပၸဥၥ(၅)  Download
၉ဝ၆။ ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၃) Download
၉ဝ၇။ ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၄) Download
၉ဝ၈။ ပရိနိဗၺာန္ႏွင့္နိဗၺာန္တရား Download
၉ဝ၉။ ဗုဒၶသာသနာၿပန္႔ပြါးေရး(၁) Download
၉၁ဝ။ ဗုဒၶသာသနာၿပန္႔ပြါးေရး(၂) Download
၉၁၁။ သာသနာသံုးရပ္တရား Download
၉၁၂။ သံေဝဂ ဥာဏ္ႏွင္႔သံေဝဂ ဘာဝနာ Download
၉၁၃။ ကိုးကြယ္ၿခင္းႏွင္႔ဘာသာတရား(၁)  Download
၉၁၄။ ကိုးကြယ္ၿခင္းႏွင္႔ဘာသာတရား(၂)  Download
၉၁၅။ အဘိုးအဘြားမ်ားအတြက္သံေဝဂတရား Download
၉၁၆။ ကုသိုလ္ဆိုတာဘာလဲ တရား  Download
၉၁၇။ ကမၻာ႔ဗုဒၶတကၠသိုလ္အဘိဓာန္  Download
၉၁၈။ ပါရမီ(၁၀)ပါး Download
၉၁၉။ ရာဟုလာသုတၲန္  Download
၉၂ဝ။ ၃၇မင္းႏွင္႔ဘိုးေတာ္မယ္ေတာ္မ်ား  Download
၉၂၁ ။ ေက်ာင္းအလွဴတရားေတာ္ Download
၉၂၂။ ပါရာသိသုတၲန္(စတုတၳပုိင္း)-(၁) Download
၉၂၃။ ပါရာသိသုတၲန္(စတုတၳပုိင္း)-(၂) Download
၉၂၄။ အနိစၥသုတၲန္  Download
၉၂၅။ ဘဒၵိကရတၲသုတၲန္ Download
၉၂၆။ အာဒိတၲသုတၲန္  Download
၉၂၇။ စူဠသုဘဒၵါဂုဏ္ရည္ျပတရား Download
၉၂၈ ။ ေကာင္းျခင္းသံုးျဖာေဒသနာတရား Download
၉၂၉။ ကုဒါလပ႑ိတဇာတ္ေတာ္ Download
၉၃ဝ။ ဗုဒၶဘာသာအစအမွန္သိျမင္ျခင္းက Download
၉၃၁။ အရွင္ဓမၼပါလဆုေတာင္းတရား(၁) Download
၉၃၂။ အရွင္ဓမၼပါလဆုေတာင္းတရား(၂) Download
၉၃၃။ ကမ ၻာ့အလွဆံုးတိုင္းျပည္(၁)  Download
၉၃၄။ ကမ ၻာ့အလွဆံုးတိုင္းျပည္(၂)  Download
၉၃၅။ ဓမၼေအာင္လံတရား(၁) Download
၉၃၆။ ဓမၼေအာင္လံတရား(၂) Download
၉၃၇။ ဓမၼေအာင္လံတရား(၃) Download
၉၃၈ ။ ေက်ာင္းတရား(၁)  Download
၉၃၉ ။ ေက်ာင္းတရား(၂)  Download
၉၄ဝ။ ရုကၡဓမၼဇာတ္ေတာ္(၁) Download
၉၄၁။ ရုကၡဓမၼဇာတ္ေတာ္(၂) Download
၉၄၂။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား(၁)  Download
၉၄၃။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္တရား(၂)  Download
၉၄၄။ ဘာရသုတၱန္(၁) Download
၉၄၅။ ဘာရသုတၱန္(၂) Download
၉၄၆။ ဘာရသုတၱန္(၃) Download
၉၄၇။ ဘာရသုတၱန္(၄) Download
၉၄၈။ တိႆ သာမေဏတရား(၁) Download
၉၄၉။ တိႆ သာမေဏတရား(၂) Download
၉၅ဝ။ သုမနပန္းေတာ္ဆက္(၁) Download
၉၅၁။ သုမနပန္းေတာ္ဆက္(၂) Download
၉၅၂။ ဗဟုပုတၱိကာေသာဏာေထရီအပါဒါန္(၁)  Download
၉၅၃။ ဗဟုပုတၱိကေသာဏာေထရီအပါဒါန္(၂)  Download
၉၅၄။ ဗဟုပုတၱိကာေသာဏာေထရီအပါဒါန္(၃)  Download
၉၅၅ ။ ေသာဏေထရီတရား(၁) Download
၉၅၆ ။ ေသာဏေထရီတရား(၂) Download
၉၅၇။ သဒၵါဝိမုတၱသုတၱန္(၁) Download
၉၅၈။ သဒၵါဝိမုတၱသုတၱန္(၂) Download
၉၅၉ ။ ေလာကအေျကာင္းတရားေလးပါး  Download
၉၆ဝ။ ပရိတၱတရား(၁) Download
၉၆၁။ ပရိတၱတရား(၂) Download
၉၆၂။ သာသနာေတာ္ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား (၁) Download
၉၆၃။ သာသနာေတာ္ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား (၂) Download
၉၆၄ ။ ေရႊဥမင္ဆရာေတာအႏၱိမပူဇာေရစက္ခ် Download
၉၆၅။ ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္ “၂” (စ)  Download
၉၆၆။ ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္ “၂” (ဆံုး Download
၉၆၇ ။ ေသာပါကမေဏတရား(၁) Download
၉၆၈ ။ ေသာပါကမေဏတရား(၂) Download
၉၆၉။ ရွင္ျပဳေမာဒနာတရား (၁) Download
၉၇ဝ။ ရွင္ျပဳေမာဒနာတရား(၂)  Download
၉၇၁။ သာရသံုးပါးတရား Download
၉၇၂။ ကထိန္အႏုေမာဒနာတရား  Download
၉၇၃။ သီလအက်ိဳးျပတရား Download
၉၇၄ ။ ေအာင္ဆုေတာင္းဂါထာ။အေနကဇာတင္ Download
၉၇၅။ ကိုယ္က်င့္တရားသည္လူ့တန္ခိုးတရား  Download
၉၇၆ ။ ေန႕စဥ္သံုးတရား Download
၉၇၇။ သာႏုသုတၱန္(၁) Download
၉၇၈။ သာႏုသုတၱန္(၂) Download
၉၇၉။ အခ်ိန္ကိုအသံုးခ်တတ္ေၾကာင္းတရား  Download
၉၈ဝ ။ ေဒ၀ဟိတသုတၱန္ Download
၉၈၁ ။ ေက်းဇူးတရားငါးပါး(၁) Download
၉၈၂ ။ ေက်းဇူးတရားငါးပါး(၂) Download
၉၈၃။ သုဗၺဗုဒၶကုဋိသုတၱန္  Download
၉၈၄။ သုဗၺဗုဒၶကုဋိသုတၱန္  Download
၉၈၅။ ကိႆ၀စဏရေသ့တရား Download
၉၈၆။ ကိႆ၀စဏရေသ့တရား Download
၉၈၇။ သစၥာေလးပါးတရား Download
၉၈၈။ သာသနာျပဳေမတၱာတရားေတာ္ Download
၉၈၉။ သုတၱဗုဒၶပူဇာတရား Download
၉၉ဝ ။ ေဗာဓိပူဇာတရား Download
၉၉၁ ။ ေလာကသုတၱန္ Download
၉၉၂။ စူႏၵသုတၱန္(၁) Download
၉၉၃။ စူႏၵသုတၱန္(၂) Download
၉၉၄။ စူႏၵသုတၱန္(၃) Download
၉၉၅။ စူႏၵသုတၱန္(၄) Download
၉၉၆။ စူႏၵသုတၱန္(၅) Download
၉၉၇။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရား (၁) Download
၉၉၈။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရား (၂)  Download
၉၉၉။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရား (၃)  Download
၁ဝဝဝ။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရား (၄)  Download
၁ဝဝ၁။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရား (၅)  Download
၁ဝဝ၂။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရား (၆)  Download
၁ဝဝ၃။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရား (၇)  Download
၁ဝဝ၄။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရား (၈)  Download
၁ဝဝ၅။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရား (၉)  Download
၁ဝဝ၆။ ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရား(၁၀)  Download
၁ဝဝ၇။ ရသေဘာဂဝတၱဏတရား Download
၁ဝဝ၈။ ဇိနဒါနတရားေတာ္ Download
၁ဝဝ၉။ ကံဏွဇာတ္ေတာ္(၁)  Download
၁ဝ၁ဝ။ ကံဏွဇာတ္ေတာ္(၂)  Download
၁ဝ၁၁။ နိကာယ္ၾသဝါဒတရား Download