အေခြ(၁) ၀ိပႆနာရႈကြက္တရားေတာ္မ်ား

၁။ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင့္မဂ္ေလးပါး Download
၂။ တထိုင္တည္းအပါယ္ပိတ္႐ႈကြက္ Download
၃။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ႐ႈကြက္ Download
၄။ ၀ိပႆနာယာနိက႐ႈကြက္ Download
၅။ အကာႏွင့္အႏွစ္႐ႈကြက္ Download
၆။ ဒိဌိႏွင့္တဏွာသတ္႐ႈကြက္ Download
၇။ ေမာ္လျမိဳင္႐ႈကြက္ Download
၈။ တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ုံေဟာတရား(၁) Download
၉။ တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ုံေဟာတရား(၂) Download
၁၀။ တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ုံေဟာတရား(၃) Download
၁၁။ တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ုံေဟာတရား(၄) Download
၁၂။ က်ားကူးဓမၼ႐ုံေဟာတရား Download
၁၃။ ေၿမနီကုန္းေဟာတရား (၁) Download
၁၄။ ေၿမနီကုန္းေဟာတရား (၂) Download
၁၅။ ခႏၶာငါးပါးႏွင့္မိစၦာဒိဌိအျမင္ Download
၁၆။ ေသာတာပန္(၄)မ်ိဳး Download
၁၇။ ေသာတာပန္အစားစား Download
၁၈။ စၾကၤာမင္းႏွင့္ ဘိုးဘိုးေအာင္တေဘာင္ Download
၁၉။ ေသာတာပန္စိတ္ Download
၂၀။ ခ်ည္တိုင္တရားေတာ္ Download
၂၁။ ဘီလူးမႏွင့္ေက်ာက္ကုန္သည္ Download

အေခြ(၂) ၀ိပႆနာရႈကြက္တရားေတာ္မ်ား

၁။ ပရိကံျပဳ Download
၂။ အာနာပါနရႈကြက္ Download
၃။ အကာႏွင့္အႏွစ္ရႈကြက္ Download
၄။ ထား၀ယ္ ရႈကြက္ Download
၅။ ေကာ့မႈး ရႈကြက္ Download
၆။ ေမာ္လျမိဳင္ ရႈကြက္ Download
၇။ ၀ိပႆနာယာနိကရႈကြက္ Download
၈။ တကၠသိုလ္ရႈကြက္ Download
၉။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာရႈကြက္ Download
၁၀။ ဟသၤာတ လမ္းတိုလမ္းရွည္ရႈကြက္ Download
၁၁။ ခရမ္း အျမင္ေလးမိ်ဳးရႈကြက္ Download
၁၂။ အေၾကာင္းအက်ိဳးရႈကြက္ Download
၁၃။ ခရမ္း ျဖစ္စဥ္ရႈကြက္ Download
၁၄။ ေတာင္ဥကၠလာပ အနတၱရႈကြက္ Download
၁၅။ အရိယာစစ္တမ္း Download
၁၆။ ေစတီေလးပါး Download
၁၇။ ေတာင္ၾကီး ယာဥ္သံုးယာဥ္ Download
၁၈။ ေဒၚဓမၼဒိႏၷာရႈကြက္ Download
၁၉။ သတိပ႒ာန္တရား-အပိုင္း(၁) Download
၂၀။ သတိပ႒ာန္တရား-အပိုင္း(၂) Download

အေခြ(၃) တစ္ထိုင္တည္းႏွင့္ အပါယ္ပိတ္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ (၆.၁၁.၁၉၆၄) သာသနာ ၃ရပ္ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၂။ (၇.၁၁.၁၉၆၄) မဂၤလသုတ္ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၃။ (၈.၁၁.၁၉၆၄) အသိသံုးမ်ိဳး တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၄။ (၈.၁၁.၁၉၆၄) မဂ္ေလးပါး တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၅။ (၁၉.၁၂.၁၉၆၄) ယာဥ္၃ယာဥ္ က်ားကူးဓမၼာရံု Download
၆။ (၈.၆.၁၉၆၈) သာသနာ ၃ရပ္ မိုးေကာင္း Download
၇။ (၁၆.၁၁.၁၉၆၆) ျမဳပ္။ ေပၚ။ ေမ်ာ ေျမနီကုန္း Download
၈။ (၁၇.၁၁.၁၉၆၆) ေစတီေလးပါး ေျမနီကုန္း Download
၉။ (၁၈.၁၁.၁၉၆၄) မဂ္ေလးပါး ေျမနီကုန္း Download
၁၀။ (၁၃.၁၁.၁၉၆၆) အလွဴဒါန မိုးေကာင္း Download
၁၁။ (၁၃.၁၁.၁၉၆၇) ခႏၶာငါးပါး မိုးေကာင္း Download
၁၂။ (၁၄.၁.၁၉၆၇) ဓါတ္ေသာတာပန္ မိုးေကာင္း Download
၁၃။ (၁၅.၁.၁၉၆၇) ေသာတာပန္အစားစား မုိးေကာင္း Download
၁၄။ (၁၆.၁.၁၉၆၇) မဂ္ေလးပါး မိုးေကာင္း Download
၁၅။ (၂၀.၁.၁၉၆၇) ေသာတာပန္စိတ္ မ။ဥကၠလာ Download
၁၆။ (၂၁.၁.၁၉၆၇) မဂ္ေလးပါး မ။ဥကၠလာ Download
၁၇။ သာတာပန္အစားစား မ။ဥကၠလာ Download
၁၈။ (၁၂.၄.၁၉၆၇) ယာဥ္သံုးယာဥ္ ေတာင္ၾကီး Download
၁၉။ (၂၅.၃.၁၉၆၇) မဂၤေလးဆင့္ ပုသိမ္ညြန္႕ Download
၂၀။ (၁၇.၆.၆၇) မိစၦာဒိ႒ိ ပုသိမ္ညြန္႕ Download
၂၁။ (၁၈.၆.၁၉၆၇) အထူးတရား တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၂၂။ (၂၄.၆.၁၉၆၇) အသိ၂မ်ိဳး တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၂၃။ (၂၀.၆.၁၉၆၇) အ၀ိဇၨာ။ အ၀ိဇၨာသိ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၂၄။ ငါးေဆာင္းဥပမာေပးတရား Download
၂၅။ (၇.၂.၁၉၆၈) သာသနာသံုးရပ္ သာေကတ Download
၂၆။ (၈.၂.၁၉၆၈) သံသရာလြတ္ေၾကာင္းတရား သာေကတ Download
၂၇။ (.၁၂.၁၉၆၈) သံလ်င္စစ္တမ္း ဟသၤာတ Download
၂၈။ (၇.၂.၁၉၆၈) လမ္းတိုလမ္းရွည္ ဟသၤာတ Download
၂၉။ (၁၇.၂.၁၉၆၉) အျမင္ေလးမ်ိဳး ခရမ္း Download
၃၀။ (၁၈.၂.၁၉၆၉) အေၾကာင္းအက်ိဳး ခရမ္း Download
၃၁။ (၁၉.၂.၁၉၆၉) ျဖစ္စဥ္။ က်င့္စဥ္ ခရမ္း Download
၃၂။ (၂၁.၂.၁၉၆၉) အနတၱတရား တ။ဥကၠလာ Download
၃၃။ (၂၂.၂.၁၉၆၉) အရိယာစစ္တမ္း တ။ဥကၠလာ Download
၃၄။ (၂၃.၂.၁၉၆၉) ေစတီေလးပါး တ။ဥကၠလာ Download
၃၅။ (၂၄.၂.၁၉၆၉) ကံျမင္ဥာဏ္ျမင္ ဟံသာ၀တီ Download
၃၆။ (၂၅.၂.၁၉၆၉) မေဟာ္သဓါ ဟံသာ၀တီ Download
၃၇။ (၂၆.၂.၁၉၆၉) သီလတရား ဟံသာ၀တီ Download
၃၈။ (၁၇.၃.၁၉၆၉) မဂၤေလးပါး မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ Download
၃၉။ (၇.၁၁.၁၉၆၄) တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၄၀။ (၂၄.၃.၁၉၆၄) အရူပစ်ာန္ အင္းစိန္ Download
၄၁။ (၂၅.၃.၁၉၆၄) ရန္သူ၀ိုင္းထား ဗဟိုစည္ Download
၄၂။ (၂၆.၃.၁၉၆၄) မဂ္ေလးပါး ဗဟိုစည္ Download
၄၃။ (၂၈.၃.၁၉၆၄) သရဏဂံုသံုးပါး ပုသိမ္ Download
၄၄။ (၂၉.၃.၁၉၆၄) သာတာပန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပုသိမ္ Download
၄၅။ ဘီလူးမ မဂ္ေလးဆင့္ တ။ဥကၠလာ Download
၄၆။ (၁၁.၁.၁၉၆၈) မဂ္ေလးဆင့္ အင္းမ Download
၄၇။ (၁၁.၅.၁၉၆၈) ဒုလႅဘတရား ရတနာပံုေရတပ္ Download
၄၈။ (၁၂.၄.၁၉၆၈) သာတာပန္ ေမွာ္ဘီ Download
၄၉။ (၁၃.၄.၁၉၆၈) မဂၤလာတရား ေမွာ္ဘီ Download
၅၀။ သကာဒါဂမ္ Download
၅၁။ တထိုင္တည္းေသာ အပယ္ပိတ္ Download
၅၂။  ျဖစ္။ပ်က္ ဒုကၡာသစၥာ Download
၅၃။ (၆.၉.၁၉၇၀) ျဖစ္။ပ်က္သခၤါရဒုကၡ မိုးေကာင္း Download
၅၄။ (၁၉၆၄) မဂ္တက္စဥ္ (၁) မံုရြာ Download
၅၅။ (၁၉၆၄) မဂ္တက္စဥ္ (၂) မံုရြာ Download
၅၆။ (၁၃.၁.၁၉၆၆) ဂီလာနတရား ဦးစံေက်ာ္ဦး Download
၅၇။  အသိေျခာက္မ်ိဳး မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ Download
၅၈။ (၂၈.၁.၁၉၆၆) ဘီလူးမႏွင့္ ေက်ာက္ကုန္သည္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ Download
၅၉။ မဂၤေလးပါး ကမၻာေအး Download
၆၀။ (၂.၂.၁၉၆၆) အမွန္သိ ေက်ာက္ေျမာင္း Download
၆၁။ (၃.၂.၁၉၆၆) ကံ (၂)မ်ိဳး ေက်ာက္ေျမာင္း Download
၆၂။ ( ၄.၂.၁၉၆၆) (၂)မဂ္(၂)ဖိုလ္ ေက်ာက္ေျမာင္း Download
၆၃။(၁၉၆၇) မဂ္လးပါး ေက်ာက္ေျမာင္း Download
၆၄။ (၂၅.၂.၁၉၆၇) ၀ိမုတၱိစိတ္ မင္းမႏိုင္ Download
၆၅။ (၁၂.၃.၁၉၆၉) ဆိုရွယ္လစ္တရား သံုးခြ Download
၆၆။ (၁၃.၃.၁၉၆၉) သီလ၄မ်ိဳး သံုးခြ Download
၆၇။ (၁၄.၃.၁၉၆၉) မဂၤေလးမ်ိဳး သံုးခြ Download
၆၈။ ထရုပၸတၱိႏွင့္ သစၥာေလးပါး Download
၆၉။ လဗိမာန္၊ လနိဗၺာန္ Download
၇၀။ ကိေလသာမီး ၃ပါး သာေကတ Download
၇၁။ ဦးစိန္ခုိ Download
၇၂။ ကာလိယႏွင့္ဥပတိတၱ Download
၇၃။ ရုပ္ထူး၊ နာမ္ထူး Download
၇၄။ (၅.၆.၁၉၇၁) အာက္သံသရာ ကမၻာေအး Download
၇၅။ (၆.၆.၁၉၇၁) အလယ္သံသရာ ကမၻာေအး Download
၇၆။ (၇.၆.၁၉၇၁) အထက္သံသရာ ကမၻာေအး Download
၇၇။ (၁.၃.၁၉၇၁) လူလိမၼာ ကၽြန္းေတာ Download
၇၈။ (၂.၃.၁၉၇၁) ပါဌိလ ကၽြန္းေတာ Download
၇၉။ (၃.၃.၁၉၇၁) အသုဘ ကၽြန္းေတာ Download
၈၀။ (၄.၃.၁၉၇၁) မေဟာ္သဓာ ကၽြန္းေတာ Download
၈၁။ (၁၉၇၁)ေႏွာကုန္းတရား Download
၈၂။ (၆.၂.၁၉၆၆) ေထရုပတၱိႏွင့္ သံလ်င္စစ္တမ္း မိုးေကာင္း Download
၈၃။ (၄.၄.၁၉၆၆) သတိပ႒ာန္ မိုးေကာင္း Download
၈၄။  ေဆးရိုးပင္၊ က်ီးကန္းတရား Download
၈၅။  ဦးစန္၀င္း အလယ္လြန္ Download
၈၆။  အထုတ္ၾကီးတရား Download
၈၇။  ကိုယ္ေတြ႕ဥာဏ္ျမင္ မိုးေကာင္း Download
၈၈။  မမေလးခိုးမလုိ႕ Download
၈၉။  အာသ၀ေလးပါး Download
၉၀။  ေသာတာပတၱမဂ္ ပုသိမ္ Download
၉၁။  ရုပ္နာမ္ကြဲ။ တြဲ Download
၉၂။  နာမ္ရရုပ္ျဖစ္ပ်က္ Download
၉၃။  သေဘာ၀သစၥာ Download
၉၄။  ဘီလူးမႏွင့္ ေက်ာက္ကုန္သည္ Download
၉၅။  နိဗၺာန္သြားရာလမ္း Download
၉၆။  ၀တ္လံုေကာင္းရွာၾကပါ Download
၉၇။  ၆ထပ္ၾကီး ျမင္အပ္သိအပ္တရား Download
၉၈။ ဓမၼ၀ိဇၨာ Download
၉၉။ လည္-ရပ္-လြတ္ Download
၁၀၀။ (၇.၂.၁၉၆၈) လမ္းတိုလမ္းရွည္ ဟသၤာ Download

အေခြ(၄) ၀ိပႆနာရႈကြက္တရားေတာ္မ်ား

၁။ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု(သာသနာသံုးရပ္) Download
၂။ တကၠသိုလ္ ဓမၼာရံု(မဂၤလသုတ္) Download
၃။ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု(အသိ၃မ်ိဳး) Download
၄။ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု(မဂ္ေလးပါး) Download
၅။ က်ားကူးဓမၼာရံု(ယာဥ္သံုးယာဥ္) Download
၆။ မိုးေကာင္း(သာသနာသံုးရပ္) Download
၇။ ေျမနီကုန္း(ျမဳပ္.ေပၚ.ေမ်ာ) Download
၈။ ေျမနီကုန္း(ေစတီေလးပါး) Download
၉။ ေျမနီကုန္း(မဂ္ေလးပါး) Download
၁၀။ မိုးေကာင္း(အလႉဒါန) Download
၁၁။ မိုးေကာင္း(ခႏၶာငါးပါး) Download
၁၂။ မိုးေကာင္း(ဓာတ္ေသာတာပန္) Download
၁၃။ မိုးေကာင္း(ေသာတာပန္ အစားစား) Download
၁၄။ မိုးေကာင္း(မဂ္ေလးပါး) Download
၁၅။ မ ဥကၠလာ(ေသာတာပန္စိတ္) Download
၁၆။ မ ဥကၠလာ(ခ်ည္တိုင္) Download
၁၇။ မ ဥကၠလာ(မဂ္ေလးပါး) Download
၁၈။ မ ဥကၠလာ(ေသာတာပန္အစားစား) Download
၁၉။ ေတာင္ႀကီး(ယာဥ္သံုးယာဥ္) Download
၂၀။ ပုသိမ္ၫြန္႔(မဂ္ေလးဆင့္) Download
၂၁။ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု(မိစာၦဒိဌိ) Download
၂၂။ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု(အထူးတရား) Download
၂၃။ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု(အသိႏွစ္မ်ိဳး) Download
၂၄။ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု(အဝိဇၨာ.ဝိဇၨာအသိ) Download
၂၅။ ငါးေဆာင္းဥပမာေပးတရား Download
၂၆။ သာေကတ(သာသနာသံုးရပ္) Download
၂၇။ သာေကတ(သံသရာလြတ္ေျကာင္းတရား) Download
၂၈။ ဟသၤတ(သံလ်ွင္စစ္တမ္း) Download
၂၉။ ဟသၤတ(လမ္းတို.လမ္း႐ွည္) Download
၃၀။ ခရမ္း(အျမင္ေလးမ်ိဳး) Download
၃၁။ ခရမ္း(အေၾကာင္း.အက်ိဳး) Download
၃၂။ ခရမ္း(ျဖစ္စဥ္.က်င့္စဥ္) Download
၃၃။ ေတာင္ဥကၠလာ(အနတၱတရား) Download
၃၄။ ေတာင္ဥကၠလာ(အရိယာစစ္တမ္း) Download
၃၅။ ေတာင္ဥကၠလာ(ေစတီေလးပါး) Download
၃၆။ ဟံသာဝတီ(ကံျမင္ဥာဏ္ျမင္) Download
၃၇။ ဟံသာဝတီ(မေဟာ္သဓါ) Download
၃၈။ ဟံသာဝတီ(သီလတရား) Download
၃၉။ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔(မဂ္ေလးပါးတရား) Download
၄၀။ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၄၁။ အင္းစိန္(အ႐ူပစ် ာန္) Download
၄၂။ ဗဟိုစည္(ရန္သူဝိုင္းထား) Download
၄၃။ ဗဟိုစည္(မဂ္ေလးပါး) Download
၄၄။ ပုသိမ္(သရဏဂံုသံုးပါး) Download
၄၅။ ပုသိမ္(ေသာတာပန္အမ်ိဳးမ်ိဳး) Download
၄၆။ ေတာင္ဥကၠလာ(ဘီလူးမ မဂ္ေလးဆင့္) Download
၄၇။ အင္းမ(မဂ္ေလးဆင့္) Download
၄၈။ ရတနာပံုေရတပ္(ဒံုလႅဘတရား) Download
၄၉။ ေမွာ္ဘီ(ေသာတာပန္) Download
၅၀။ ေမွာ္ဘီ(မဂၤလာ တရား) Download
၅၁။ နိဗၺာန္သြားရာလမ္း Download
၅၂။ တစ္ထိုင္တည္းအပါယ္ပိတ္ Download
၅၃။ ျဖစ္ပ်က္ ဒုကၡသစၥာ Download
၅၄။ မိုးေကာင္း(ျဖစ္ပ်က္ သခၤါရဒုကၡ) Download
၅၅။ မံုရြာ(မဂ္တက္စဥ္ ၁) Download
၅၆။ မံုရြာ(မဂ္တက္စဥ္ ၂) Download
၅၇။ ဦးစံေက်ာ္ဦး(ဂီလာနတရား) Download
၅၈။ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔(အသိေျခာက္မ်ိဳး) Download
၅၉။ ဘီလူးမႏွင့္ေက်ာက္ကုန္သည္ Download
၆၀။ ကမာၻေအး(မဂ္ေလးပါး) Download
၆၁။ ေက်ာက္ေျမာင္း(အမွန္သိ) Download
၆၂။ ေက်ာက္ေျမာင္း(ကံႏွစ္မ်ိဳး) Download
၆၃။ ေက်ာက္ေျမာင္း(၂ မဂ္ ၂ ဖို) Download
၆၄။ ေက်ာက္ေျမာင္း(မဂ္ေလးပါး) Download
၆၅။ မင္းမႏိုင္(ဝိမုတၳိစိတ္) Download
၆၆။ သံုးခြ(ဆို႐ွယ္လစ္တရား) Download
၆၇။ သံုးခြ(သီလေလးမ်ိဳး) Download
၆၈။ သံုးခြ(မဂ္ေလးမ်ိဳး) Download
၆၉။ ေထ႐ုပၸတၳိႏွင့္သစၥာေလးပါး Download
၇၀။ လဗိမာန္ လနိဗၺာန္ Download
၇၁။ သာေကတ(ကိေလသာမီးသံုးပါး) Download
၇၂။ ဦးစိန္ခို Download
၇၃။ ေကာလိယႏွင့္ဥပတိတၳ Download
၇၄။ ႐ုပ္ထူးနာမ္ထူး Download
၇၅။ ကမာၻေအး(ေအာက္သံသရာ) Download
၇၆။ ကမာၻေအး(အလယ္္သံသရာ) Download
၇၇။ ကမာၻေအး(အထက္္သံသရာ) Download
၇၈။ ကြၽန္းေတာ(လူလိမၼာ) Download
၇၉။ ကြၽန္းေတာ(ေပါဌိလ) Download
၈၀။ ကြၽန္းေတာ(အသုဘ) Download
၈၁။ ကြၽန္းေတာ(မေဟာ္သဓါ) Download
၈၂။ ေႏွာကုန္းတရား Download
၈၃။ မိုးေကာင္း(ေထ႐ုပၸတိၳႏွင့္သံလွ်င္စစ္တမ္း) Download
၈၄။ မိုးေကာင္း(သတိပဌာန္) Download
၈၅။ အားကိုးမမွားေစနဲ႔တရားေတာ္ Download
၈၆။ ဦးစိန္ဝင္း(အလည္လြန္) Download
၈၇။ အထုတ္ႀကီးတရား Download
၈၈။ မိုးေကာင္း(ကိုယ္ေတြ႔ဥာဏ္ျမင္) Download
၈၉။ မိုးေကာင္း(မမေလး ခိုး မလို႔) Download
၉၀။ အာသဝေလးပါး Download
၉၁။ ပုသိမ္(ေသာတာပတိၳမဂ္) Download
၉၂။ ႐ုပ္နာမ္ ကြဲ တြဲ Download
၉၃။ နာမ္ ႐ုပ္ ျဖစ္ ပ်က္ Download
၉၄။ မိုးေကာင္း(သဘာဝ သစၥာ) Download
၉၅။ မိုးေကာင္း(ဘီလူးမႏွင့္ေက်ာက္ကုန္သည္) Download
၉၆။ ကုသိုလ္ကံေစတနာ ႏွင့္ အကုသိုလ္ကံေစတနာ Download
၉၇။ ဝတ္လံုေကာင္း႐ွာၾကပါ Download
၉၈။ ေျခာက္ထပ္ႀကီး(ျမင္အပ္ သိအပ္တရား) Download
၉၉။ ရတနာပံုေရတပ္ ဓမၼာ႐ံု(ဓမၼ ဝိဇၨာ) Download
၁၀၀။ လည္ ရပ္ လြတ္ Download
၁၀၁။ ဘဝျဖစ္စဥ္ ႏွင့္ မဂ္ေလးပါး Download
၁၀၂။ အပါယ္ပိတ္႐ႈကြက္ Download
၁၀၃။ ေဝဒနာႏုပႆနာ႐ႈကြက္ Download
၁၀၄။ ဝိပႆနာယာနိက႐ႈကြက္ Download
၁၀၅။ အကာႏွင့္အႏွစ္႐ႈကြက္ Download
၁၀၆။ ဒိဠိႏွင့္တဏွာသတ္႐ႈကြက္ Download
၁၀၇။ ေမာ္လၿမိဳင္႐ႈကြက္ Download
၁၀၈။ နိမိတ္သံုးပါးဇာတိတရား Download
၁၀၉။ ေသာတာပန္ေလးမ်ိဳး Download
၁၁၀။ က်င့္စဥ္တရားသတိေလးပါး Download
၁၁၁။ စၾကာမင္းႏွင့္ဘိုးဘိုးေအာင္ Download
၁၁၂။ ေသာတာပန္စိတ္ Download
၁၁၃။ ခ်ည္တိုင္တရား Download
၁၁၄။ ဘီလူးမႏွင့္ေက်ာက္ကုန္သည္(မ.ဥကၠလာပ) Download
၁၁၅။ (မံုရြာၿမိဳ႕) မဂ္တက္စဥ္ Download
၁၁၆။ လူမိုက္ႀကီးေလးဦးႏွင့္မေပါင္းရန္တရား Download
၁၁၇။ က်ားကူးဓမၼာရံုတရားေတာ္ Download
၁၁၈။ အသိ၃စားႏွင့္ခႏၶာပဋိစၥသမုပၸါဒ္ Download
၁၁၉။ ယာဥ ္၃ယာဥ္တရား Download
၁၂၀။ အသိ၄စား တရားေတာ္ Download
၁၂၁။ ပယ္အပ္ေသာအသိတရားေတာ္ Download
၁၂၂။ ထီး႐ိုးမိုးႀကိဳးပစ္ Download
၁၂၃။ ေစတီႏွစ္ပါး Download
၁၂၄။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ (အပယ္တံခါးပိတ္ နိဗၺာန္တံခါးပြင့္) Download
၁၂၅။ ျဖစ္ က်င့္ ငရဲခန္း စစ္တမ္း Download
၁၂၆။ ေသာတာပန္ ၆မ်ိဳး Download
၁၂၇။ ကိေလသာသတ္နည္း Download
၁၂၈။ အမွားသိ အမွန္သိ Download
၁၂၉။ သကဒါဂါမ္ Download
၁၃၀။ လည္ ရပ္ လြတ္ Download
၁၃၁။ သာသနာ ၃ရပ္ Download
၁၃၂။ သစၥာ၂ ပါး Download
၁၃၃။ သံသရာ ၂ ရပ္(သံုးခြ) Download
၁၃၄။ သံသရာ ၃ရပ္(သံုးခြ) Download
၁၃၅။ ေဆြးေႏြးျခင္း ၁(ေမွာ္ဘီ) Download
၁၃၆။ ေဆြးေႏြးျခင္း ၂(ေမွာ္ဘီ) Download
၁၃၇။ ဥပါဒါနကၡႏၶာ Download
၁၃၈။ ခႏၶာငါးပါး(မႏၲေလး) Download
၁၃၉။ ဆရာေကာင္းကို႐ွာ Download
၁၄၀။ အ ၃ လံုး(သံုးခြ) Download
၁၄၁။ ဦးေအာင္ထြန္းႏွင့္႐ွင္ဥကၠဌ Download
၁၄၂။ စ်ာန္အဘိညာန္(သံုးခြ) Download
၁၄၃။ ေပါဠိလ(သံုးခြ) Download
၁၄၄။ သစၥာေလးပါး Download
၁၄၅။ သကၠာယဒိဠိ(အိုးေကာင္း) Download
၁၄၆။ ဥယ်ာဥ္ေတာ္ ၁၂ ရပ္ Download
၁၄၇။ အေၾကာင္းအက်ိဳး(မ ဥကၠလာ) Download
၁၄၈။ ခႏၶာငါးပါး(ဂြတၱလစ္) Download
၁၄၉။ မဟာေသာတာပန္(ဟသၤာတ) Download
၁၅၀။ အရိယာ(ဟသၤာတ) Download
၁၅၁။ သၾကၤန္အတက္ေန႔(ေမွာ္ဘီ) Download
၁၅၂။ ကံ၃ကံ(ေမွာ္ဘီ) Download
၁၅၃။ အကာႏွင့္အႏွစ္႐ႈကြက္ Download
၁၅၄။ အာနာပါန႐ႈကြက္ Download
၁၅၅။ ႐ႈကြက္(ထားဝယ္) Download
၁၅၆။ ႐ႈကြက္(ေကာ့မႉး) Download
၁၅၇။ ႐ႈကြက္(ေမာ္လၿမိဳင္) Download
၁၅၈။ ဝိပႆနာယာနိက႐ႈကြက္ Download
၁၅၉။ ႐ႈကြက္(တကၠသိုလ္) Download
၁၆၀။ ေဝဒနာႏုပႆနာ႐ႈကြက္ Download
၁၆၁။ ေက်ာက္သေဘၤာဆရာေတာ္ႏွင့္အေမးအေျဖ Download
၁၆၂။ မိုးေကာင္းအတၳဳပတိၳ Download
၁၆၃။ ခႏၶာ၏အနတၱ Download
၁၆၄။ ကံဝိဇၨာသံုးပါး Download
၁၆၅။ ေသာတာပန္၆မ်ိဳး Download
၁၆၆။ ဘီလူးကြၽန္းေဟာတရား Download
၁၆၇။ ကိုယ့္စိတ္ကိုယ္စစ္ပါ Download
၁၆၈။ ခ်ည္တိုင္တရား Download
၁၆၉။ အဖြားအိုမေသပါနဲ႔ဦး Download
၁၇၀။ ထီးျဖဴေဆာင္းတရား Download
၁၇၁။ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္း Download
၁၇၂။ ပညတ္မွပရမတ္သို႔ Download
၁၇၃။ ပဋာစာရီ Download
၁၇၄။ အ႐ွဴစ်ာန္သက္သက္ Download
၁၇၅။ ေတာင္တြင္းႀကီး႐ႈကြက္ ၁ Download
၁၇၆။ ေတာင္တြင္းႀကီး႐ႈကြက္ ၂ Download
၁၇၇။ ေျမနီကုန္း႐ႈကြက္ Download
၁၇၈။ ေျမာက္ဥကၠလာပ႐ႈကြက္ Download
၁၇၉။ သၾကၤန္အဓိဌာန္႐ႈကြက္ Download
၁၈၀။ တာေမြ႐ႈကြက္ Download
၁၈၁။ ႏွင္းပုလဲ႐ႈကြက္ Download
၁၈၂။ ေတာင္ႀကီး႐ႈကြက္ Download
၁၈၃။ အသုဘ႐ႈကြက္ ၁ Download
၁၈၄။ အသုဘ႐ႈကြက္ ၂ Download
၁၈၅။ ေရခန္းငါးမျဖစ္မွီဝပ္က်င္း႐ွာတရား Download
၁၈၆။ ပုတီးႏွင့္စိပ္ပုတီးတရား Download
၁၈၇။ စိတ္၃စိတ္တရား Download
၁၈၈။ နိဗၺာန္၄ဆင့္ျမင္ပံုတရား ၁ Download
၁၈၉။ နိဗၺာန္၄ဆင့္ျမင္ပံုတရား ၂ Download
၁၉၀။ ေန၃စင္းလ၃စင္းတရား Download
၁၉၁။ မိစၦာ သမၼာတရား Download
၁၉၂။ ဝိပႆနာအလုပ္ေပးတရား Download
၁၉၃။ သရဏဂံု၃ပါးတရား Download
၁၉၄။ ဆရာႀကီးေရႊဥေဒါင္းတရား Download
၁၉၅။ ေခမာမိဖုရား ၁ Download
၁၉၆။ ေခမာမိဖုရား ၂ Download
၁၉၇။ ဓမၼဒိႏၷာ Download
၁၉၈။ သီရိမာ Download
၁၉၉။ ႐ုပ္႐ွင္မင္းသမီး Download
၂၀၀။ ညီေတာ္မင္းနန္ Download
၂၀၁။ မိေထြးေတာ္ေဂါတမီ Download
၂၀၂။ အတၱ အနတၱ ႐ွိ မ႐ွိ တရား Download
၂၀၃။ သၾကၤန္တရား Download
၂၀၄။ မမေလးျမင္းေပၚတင္တရား Download
၂၀၅။ သာသနာႏွင့္ဓမၼတာတရား Download
၂၀၆။ အဂၤုလိမာလတရား Download
၂၀၇။ ကံတြဲ ဥာဏ္တြဲတရား Download
၂၀၈။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ထီးတန္းတရား ၁ Download
၂၀၉။ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ထီးတန္းတရား ၂ Download
၂၁၀။ သီလ ၄ မ်ိဳးႏွလံုးသြင္းနည္းတရား Download
၂၁၁။ အသိတရား အ႐ွိတရား Download
၂၁၂။ စိေတၳန နိယေတ ေလာေကာ Download
၂၁၃။ ဥပါဒ္ ထီေပ်ာက္ ဘင္အေရာက္ Download
၂၁၄။ ေရႊဥေဒါင္းမင္းႀကီးႏွင့္သီလ ၄ မ်ိဳး Download
၂၁၅။ ပညတ္မွပရမတ္သို႔တရားေတာ္ Download
၂၁၆။ ေလာကုတၳရာ သရဏဂံု Download
၂၁၇။ သစၥာေလးပါတရားေတာ္ Download
၂၁၈။ ငါျမင္တာကေလးအျမင္ Download
၂၁၉။ ေဝဒနာ၏သေဘာတရား Download
၂၂၀။ ျဖစ္စဥ္ က်င့္စဥ္ ေထ႐ုပၸတၳိသေႏၶပင္တရားေတာ္ Download
၂၂၁။ အရိယာစိတ္ေလးပါးတရားေတာ္ Download
၂၂၂။ မီး ၃ ပါးတရားေတာ္ Download
၂၂၃။ သမထႏွင့္ဝိပႆနာတရားေတာ္ Download
၂၂၄။ ပုထုဇဥ္အႏြယ္ျဖတ္ပံုတရားေတာ္ Download
၂၂၅။ ေဟာကြက္ Download
၂၂၆။ ရခဲေသာဒုလႅဘတရားေတာ္ Download
၂၂၇။ ေတာင္ႀကီး(အေၾကာင္းတရား အက်ိဳးတရား) Download
၂၂၈။ သိ ပယ္ ဆိုက္ ပြားတရားေတာ္ Download
၂၂၉။ လည္ ရပ္ လြတ္ တရားေတာ္ Download
၂၃၀။ အက်င့္မွန္ကခ်မ္းသာရ Download
၂၃၁။ မဂ္ေလးတန္ ဖိုေလးတန္ သစၥာေလးပါး Download
၂၃၂။ လကၡဏာအျမင္ ဘရိတ္ Download
၂၃၃။ မိတ္ေကာင္းရမွခ်မ္းသာရ Download
၂၃၄။ အာနာပါန ႏွင့္ဓါတ္ေသနည္း Download
၂၃၅။ အေၾကာင္းသတ္ အက်ိဳးသတ္ Download
၂၃၆။ လူမိုက္ေလးပါးေ႐ွာင္႐ွားၾက Download
၂၃၇။ ကမၼသကာ က်ခ်င္ရာ တရားေတာ္ Download
၂၃၈။ စိတ္၃စိတ္ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ Download