အေခြ(၁) ၀ိပႆနာရႈကြက္တရားေတာ္မ်ား

၁။ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ႏွင့္မဂ္ေလးပါး Download
၂။ တထိုင္တည္းအပါယ္ပိတ္႐ႈကြက္ Download
၃။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာ႐ႈကြက္ Download
၄။ ၀ိပႆနာယာနိက႐ႈကြက္ Download
၅။ အကာႏွင့္အႏွစ္႐ႈကြက္ Download
၆။ ဒိဌိႏွင့္တဏွာသတ္႐ႈကြက္ Download
၇။ ေမာ္လျမိဳင္႐ႈကြက္ Download
၈။ တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ုံေဟာတရား(၁) Download
၉။ တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ုံေဟာတရား(၂) Download
၁၀။ တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ုံေဟာတရား(၃) Download
၁၁။ တကၠသိုလ္ဓမၼာ႐ုံေဟာတရား(၄) Download
၁၂။ က်ားကူးဓမၼ႐ုံေဟာတရား Download
၁၃။ ေၿမနီကုန္းေဟာတရား (၁) Download
၁၄။ ေၿမနီကုန္းေဟာတရား (၂) Download
၁၅။ ခႏၶာငါးပါးႏွင့္မိစၦာဒိဌိအျမင္ Download
၁၆။ ေသာတာပန္(၄)မ်ိဳး Download
၁၇။ ေသာတာပန္အစားစား Download
၁၈။ စၾကၤာမင္းႏွင့္ ဘိုးဘိုးေအာင္တေဘာင္ Download
၁၉။ ေသာတာပန္စိတ္ Download
၂၀။ ခ်ည္တိုင္တရားေတာ္ Download
၂၁။ ဘီလူးမႏွင့္ေက်ာက္ကုန္သည္ Download

အေခြ(၂) ၀ိပႆနာရႈကြက္တရားေတာ္မ်ား

၁။ ပရိကံျပဳ Download
၂။ အာနာပါနရႈကြက္ Download
၃။ အကာႏွင့္အႏွစ္ရႈကြက္ Download
၄။ ထား၀ယ္ ရႈကြက္ Download
၅။ ေကာ့မႈး ရႈကြက္ Download
၆။ ေမာ္လျမိဳင္ ရႈကြက္ Download
၇။ ၀ိပႆနာယာနိကရႈကြက္ Download
၈။ တကၠသိုလ္ရႈကြက္ Download
၉။ ေ၀ဒနာႏုပႆနာရႈကြက္ Download
၁၀။ ဟသၤာတ လမ္းတိုလမ္းရွည္ရႈကြက္ Download
၁၁။ ခရမ္း အျမင္ေလးမိ်ဳးရႈကြက္ Download
၁၂။ အေၾကာင္းအက်ိဳးရႈကြက္ Download
၁၃။ ခရမ္း ျဖစ္စဥ္ရႈကြက္ Download
၁၄။ ေတာင္ဥကၠလာပ အနတၱရႈကြက္ Download
၁၅။ အရိယာစစ္တမ္း Download
၁၆။ ေစတီေလးပါး Download
၁၇။ ေတာင္ၾကီး ယာဥ္သံုးယာဥ္ Download
၁၈။ ေဒၚဓမၼဒိႏၷာရႈကြက္ Download
၁၉။ သတိပ႒ာန္တရား-အပိုင္း(၁) Download
၂၀။ သတိပ႒ာန္တရား-အပိုင္း(၂) Download

အေခြ(၃) တစ္ထိုင္တည္းႏွင့္ အပါယ္ပိတ္ တရားေတာ္မ်ား

၁။ (၆.၁၁.၁၉၆၄) သာသနာ ၃ရပ္ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၂။ (၇.၁၁.၁၉၆၄) မဂၤလသုတ္ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၃။ (၈.၁၁.၁၉၆၄) အသိသံုးမ်ိဳး တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၄။ (၈.၁၁.၁၉၆၄) မဂ္ေလးပါး တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၅။ (၁၉.၁၂.၁၉၆၄) ယာဥ္၃ယာဥ္ က်ားကူးဓမၼာရံု Download
၆။ (၈.၆.၁၉၆၈) သာသနာ ၃ရပ္ မိုးေကာင္း Download
၇။ (၁၆.၁၁.၁၉၆၆) ျမဳပ္။ ေပၚ။ ေမ်ာ ေျမနီကုန္း Download
၈။ (၁၇.၁၁.၁၉၆၆) ေစတီေလးပါး ေျမနီကုန္း Download
၉။ (၁၈.၁၁.၁၉၆၄) မဂ္ေလးပါး ေျမနီကုန္း Download
၁၀။ (၁၃.၁၁.၁၉၆၆) အလွဴဒါန မိုးေကာင္း Download
၁၁။ (၁၃.၁၁.၁၉၆၇) ခႏၶာငါးပါး မိုးေကာင္း Download
၁၂။ (၁၄.၁.၁၉၆၇) ဓါတ္ေသာတာပန္ မိုးေကာင္း Download
၁၃။ (၁၅.၁.၁၉၆၇) ေသာတာပန္အစားစား မုိးေကာင္း Download
၁၄။ (၁၆.၁.၁၉၆၇) မဂ္ေလးပါး မိုးေကာင္း Download
၁၅။ (၂၀.၁.၁၉၆၇) ေသာတာပန္စိတ္ မ။ဥကၠလာ Download
၁၆။ (၂၁.၁.၁၉၆၇) မဂ္ေလးပါး မ။ဥကၠလာ Download
၁၇။ သာတာပန္အစားစား မ။ဥကၠလာ Download
၁၈။ (၁၂.၄.၁၉၆၇) ယာဥ္သံုးယာဥ္ ေတာင္ၾကီး Download
၁၉။ (၂၅.၃.၁၉၆၇) မဂၤေလးဆင့္ ပုသိမ္ညြန္႕ Download
၂၀။ (၁၇.၆.၆၇) မိစၦာဒိ႒ိ ပုသိမ္ညြန္႕ Download
၂၁။ (၁၈.၆.၁၉၆၇) အထူးတရား တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၂၂။ (၂၄.၆.၁၉၆၇) အသိ၂မ်ိဳး တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၂၃။ (၂၀.၆.၁၉၆၇) အ၀ိဇၨာ။ အ၀ိဇၨာသိ တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၂၄။ ငါးေဆာင္းဥပမာေပးတရား Download
၂၅။ (၇.၂.၁၉၆၈) သာသနာသံုးရပ္ သာေကတ Download
၂၆။ (၈.၂.၁၉၆၈) သံသရာလြတ္ေၾကာင္းတရား သာေကတ Download
၂၇။ (.၁၂.၁၉၆၈) သံလ်င္စစ္တမ္း ဟသၤာတ Download
၂၈။ (၇.၂.၁၉၆၈) လမ္းတိုလမ္းရွည္ ဟသၤာတ Download
၂၉။ (၁၇.၂.၁၉၆၉) အျမင္ေလးမ်ိဳး ခရမ္း Download
၃၀။ (၁၈.၂.၁၉၆၉) အေၾကာင္းအက်ိဳး ခရမ္း Download
၃၁။ (၁၉.၂.၁၉၆၉) ျဖစ္စဥ္။ က်င့္စဥ္ ခရမ္း Download
၃၂။ (၂၁.၂.၁၉၆၉) အနတၱတရား တ။ဥကၠလာ Download
၃၃။ (၂၂.၂.၁၉၆၉) အရိယာစစ္တမ္း တ။ဥကၠလာ Download
၃၄။ (၂၃.၂.၁၉၆၉) ေစတီေလးပါး တ။ဥကၠလာ Download
၃၅။ (၂၄.၂.၁၉၆၉) ကံျမင္ဥာဏ္ျမင္ ဟံသာ၀တီ Download
၃၆။ (၂၅.၂.၁၉၆၉) မေဟာ္သဓါ ဟံသာ၀တီ Download
၃၇။ (၂၆.၂.၁၉၆၉) သီလတရား ဟံသာ၀တီ Download
၃၈။ (၁၇.၃.၁၉၆၉) မဂၤေလးပါး မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ Download
၃၉။ (၇.၁၁.၁၉၆၄) တကၠသိုလ္ဓမၼာရံု Download
၄၀။ (၂၄.၃.၁၉၆၄) အရူပစ်ာန္ အင္းစိန္ Download
၄၁။ (၂၅.၃.၁၉၆၄) ရန္သူ၀ိုင္းထား ဗဟိုစည္ Download
၄၂။ (၂၆.၃.၁၉၆၄) မဂ္ေလးပါး ဗဟိုစည္ Download
၄၃။ (၂၈.၃.၁၉၆၄) သရဏဂံုသံုးပါး ပုသိမ္ Download
၄၄။ (၂၉.၃.၁၉၆၄) သာတာပန္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပုသိမ္ Download
၄၅။ ဘီလူးမ မဂ္ေလးဆင့္ တ။ဥကၠလာ Download
၄၆။ (၁၁.၁.၁၉၆၈) မဂ္ေလးဆင့္ အင္းမ Download
၄၇။ (၁၁.၅.၁၉၆၈) ဒုလႅဘတရား ရတနာပံုေရတပ္ Download
၄၈။ (၁၂.၄.၁၉၆၈) သာတာပန္ ေမွာ္ဘီ Download
၄၉။ (၁၃.၄.၁၉၆၈) မဂၤလာတရား ေမွာ္ဘီ Download
၅၀။ သကာဒါဂမ္ Download
၅၁။ တထိုင္တည္းေသာ အပယ္ပိတ္ Download
၅၂။  ျဖစ္။ပ်က္ ဒုကၡာသစၥာ Download
၅၃။ (၆.၉.၁၉၇၀) ျဖစ္။ပ်က္သခၤါရဒုကၡ မိုးေကာင္း Download
၅၄။ (၁၉၆၄) မဂ္တက္စဥ္ (၁) မံုရြာ Download
၅၅။ (၁၉၆၄) မဂ္တက္စဥ္ (၂) မံုရြာ Download
၅၆။ (၁၃.၁.၁၉၆၆) ဂီလာနတရား ဦးစံေက်ာ္ဦး Download
၅၇။  အသိေျခာက္မ်ိဳး မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ Download
၅၈။ (၂၈.၁.၁၉၆၆) ဘီလူးမႏွင့္ ေက်ာက္ကုန္သည္ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ Download
၅၉။ မဂၤေလးပါး ကမၻာေအး Download
၆၀။ (၂.၂.၁၉၆၆) အမွန္သိ ေက်ာက္ေျမာင္း Download
၆၁။ (၃.၂.၁၉၆၆) ကံ (၂)မ်ိဳး ေက်ာက္ေျမာင္း Download
၆၂။ ( ၄.၂.၁၉၆၆) (၂)မဂ္(၂)ဖိုလ္ ေက်ာက္ေျမာင္း Download
၆၃။(၁၉၆၇) မဂ္လးပါး ေက်ာက္ေျမာင္း Download
၆၄။ (၂၅.၂.၁၉၆၇) ၀ိမုတၱိစိတ္ မင္းမႏိုင္ Download
၆၅။ (၁၂.၃.၁၉၆၉) ဆိုရွယ္လစ္တရား သံုးခြ Download
၆၆။ (၁၃.၃.၁၉၆၉) သီလ၄မ်ိဳး သံုးခြ Download
၆၇။ (၁၄.၃.၁၉၆၉) မဂၤေလးမ်ိဳး သံုးခြ Download
၆၈။ ထရုပၸတၱိႏွင့္ သစၥာေလးပါး Download
၆၉။ လဗိမာန္၊ လနိဗၺာန္ Download
၇၀။ ကိေလသာမီး ၃ပါး သာေကတ Download
၇၁။ ဦးစိန္ခုိ Download
၇၂။ ကာလိယႏွင့္ဥပတိတၱ Download
၇၃။ ရုပ္ထူး၊ နာမ္ထူး Download
၇၄။ (၅.၆.၁၉၇၁) အာက္သံသရာ ကမၻာေအး Download
၇၅။ (၆.၆.၁၉၇၁) အလယ္သံသရာ ကမၻာေအး Download
၇၆။ (၇.၆.၁၉၇၁) အထက္သံသရာ ကမၻာေအး Download
၇၇။ (၁.၃.၁၉၇၁) လူလိမၼာ ကၽြန္းေတာ Download
၇၈။ (၂.၃.၁၉၇၁) ပါဌိလ ကၽြန္းေတာ Download
၇၉။ (၃.၃.၁၉၇၁) အသုဘ ကၽြန္းေတာ Download
၈၀။ (၄.၃.၁၉၇၁) မေဟာ္သဓာ ကၽြန္းေတာ Download
၈၁။ (၁၉၇၁)ေႏွာကုန္းတရား Download
၈၂။ (၆.၂.၁၉၆၆) ေထရုပတၱိႏွင့္ သံလ်င္စစ္တမ္း မိုးေကာင္း Download
၈၃။ (၄.၄.၁၉၆၆) သတိပ႒ာန္ မိုးေကာင္း Download
၈၄။  ေဆးရိုးပင္၊ က်ီးကန္းတရား Download
၈၅။  ဦးစန္၀င္း အလယ္လြန္ Download
၈၆။  အထုတ္ၾကီးတရား Download
၈၇။  ကိုယ္ေတြ႕ဥာဏ္ျမင္ မိုးေကာင္း Download
၈၈။  မမေလးခိုးမလုိ႕ Download
၈၉။  အာသ၀ေလးပါး Download
၉၀။  ေသာတာပတၱမဂ္ ပုသိမ္ Download
၉၁။  ရုပ္နာမ္ကြဲ။ တြဲ Download
၉၂။  နာမ္ရရုပ္ျဖစ္ပ်က္ Download
၉၃။  သေဘာ၀သစၥာ Download
၉၄။  ဘီလူးမႏွင့္ ေက်ာက္ကုန္သည္ Download
၉၅။  နိဗၺာန္သြားရာလမ္း Download
၉၆။  ၀တ္လံုေကာင္းရွာၾကပါ Download
၉၇။  ၆ထပ္ၾကီး ျမင္အပ္သိအပ္တရား Download
၉၈။ ဓမၼ၀ိဇၨာ Download
၉၉။ လည္-ရပ္-လြတ္ Download
၁၀၀။ (၇.၂.၁၉၆၈) လမ္းတိုလမ္းရွည္ ဟသၤာ Download