ဓမၼဒါနအလွဴရွင္။ ကိုခိုင္စိုး+ေဒါက္တာခိုင္ခိုင္မြန္ (Brisbane)

အေခြ(၁) (၁၀)ရက္တရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားျပသေသာ ၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး-အပိုင္း(၁) Download
၂။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး-အပိုင္း(၂) Download
၃။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး-အပိုင္း(၃) Download
၄။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး-အပိုင္း(၄) Download
၅။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး-အပိုင္း(၅) Download
၆။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး-အပိုင္း(၆) Download
၇။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး-အပိုင္း(၇) Download
၈။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး-အပိုင္း(၈) Download
၉။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး-အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး-အပိုင္း(၁၀) Download