ဓမၼဒါနအလွဴရွင္။ မေနရီေအာင္ (Star Resources Company, Yangon)

အေခြ(၁) ဣေျႏၵထက္ေၾကာင္းတရားကိုးပါး (၀ိပႆနာအလုပ္ေပး တရားေတာ္မ်ား)

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၈) Download

အေခြ(၂) မီုခိုထိုက္လွျမတ္ဓမၼ (၀ိပႆနာအလုပ္ေပး တရားေတာ္မ်ား)

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၈) Download

အေခြ(၃) အရိယာ၀ါသတရားေတာ္

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download

အေခြ(၄) သတိပ႒ာန္၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ ေဒြသဟာယက၀တၱဳ Download
၂။ ေသာတာပန္ျဖစ္ရန္အေၾကာင္းေလးတန္ Download
၃။ ေသာတာပန္တြင္ျပည့္စံုရမည့္ဂုဏ္အဂၤါေလးပါး Download
၄။ အဂၢိဒတၱ၀တၱဳ Download
၅။ ပါေ၀ယ်ကဆင္တိုက္ပြဲ၀င္ Download
၆။ တရားအားထုတ္ရမည့္အခ်ိန္အခါငါးမ်ိဳး Download
၇။ လံုျခံဳေရးတရားေတာ္ Download

အေခြ(၅) တရားရျခင္း၏ အေၾကာင္းအဂၤါငါးပါး

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၈) Download