- ေက်းဇူးရွင္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ၀န၀ါသီ အရွင္၀ါယာမိႏၵ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ ပထမအၾကိမ္မွ ပဥၥမအၾကိမ္အထိ မိုးကုတ္၀ိပႆနာ တရားစခန္းမ်ားတြင္ ေဟာၾကားေသာ သစၥာတရားေတာ္မ်ားကုိ စုေဆာင္းပူေဇာ္ပါသည္။

- တရားေတာ္မ်ားကို ဓမၼဒါနျပဳေသာ မဟာမုနိဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမွ ဆရာေတာ္ဦးသုပီယႏွင့္ တပည့္ဒါယကာ ဒါယကာမမ်ားအား ဓမၼရံသီစာမ်က္ႏွာမွ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

- ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ရဲ႕ တရားေတြကေတာ႕ အလြန္ရွင္းလင္း ျပတ္သားၿပီး၊ ဥပမာ ဥပေမယ်ကလည္း အလြန္ေကာင္းလွတာမို႕ တရားအထိအေတြ႕ နည္းသူမ်ား၊ ယေန႔ေခတ္လူငယ္မ်ားနဲ႕ ပိုမိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။

- အာနာပါနအေျခခံမွ ၀ိပႆနာဥာဏ္စဥ္မ်ား အဆင့္ဆင့္တက္သည္အထိ ဆရာေတာ္မွ အပင္ပန္းခံကာ ေန႔စဥ္နံနက္(၄)နာရီမွ ည(၉)နာရီအထိ ေယာဂီမ်ားအားဆက္တိုက္ ေမတၱာျဖင့္ သင္ၾကားျပသဆံုးမေပးခဲ့သည္။

- မၾကာမီ ဆက္တိုက္ တင္ဆက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ ဘ၀တိုတိုျဖင့္ နိဗၺာန္မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ၾကပါေစ။


ပထမအၾကိမ္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာတရားစခန္း (February 2009)

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁)
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၂)
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၃)
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၄)
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၅)
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၆)
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၇)
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၈)
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၉)
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀)
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၁)
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၂)
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၃)
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၄)
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၅)
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၆)
၁၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၇)
၁၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၈)
၁၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၉)
၂၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၂၀)
၂၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၂၁)


ဒုတိယအၾကိမ္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာတရားစခန္း (August 2009)

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁)
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၂)
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၃)
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၄)
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၅)
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၆)
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၇)
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၈)
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၉)
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀)
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၁)
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၂)
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၃)
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၄)
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၅)
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၆)


တတိယအၾကိမ္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာတရားစခန္း (September 2009)

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁)
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၂)
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၃)
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၄)
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၅)
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၆)
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၇)
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၈)
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၉)
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀)


စတုတၱအၾကိမ္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာတရားစခန္း (March 2010)

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁)
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၂)
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၃)
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၄)
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၅)
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၆)
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၇)
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၈)
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၉)
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀)
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၁)
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၂)
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၃)
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၄)
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၅)
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၆)
၁၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၇)
၁၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၈)
၁၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၉)


ပဥၥမအၾကိမ္ မိုးကုတ္၀ိပႆနာတရားစခန္း (September 2010)

၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁)
၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၂)
၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၃)
၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၄)
၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၅)
၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၆)
၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၇)
၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၈)
၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၉)
၁၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀)
၁၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၁)
၁၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၂)
၁၃။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၃)
၁၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၄)
၁၅။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၅)
၁၆။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္-အပိုင္း(၁၆)