အေခြ(၁) ဓါတ္ကမၼဌာန္း၀ိပႆနာတရားေတာ္မ်ား

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁)
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂)
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃)
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄)
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅)
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆)
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇)
၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၈)
၉။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၉)
၁၀။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀)

အေခြ(၂) ၀ိပႆနာအလုပ္ေပး + ဥာဏ္စဥ္တရားေတာ္မ်ား

၁။ သီလေပး (၁)
၂။ သီလေပး (၂)
၃။ သမထတရား (၁)
၄။ သမထတရား (၄)
၅။ သင္သိ၀ိပႆနာ (၁)
၆။ သင္သိ၀ိပႆနာ (၂)
၇။ က်င့္သိ၀ိပႆနာ (၁)
၈။ က်င့္သိ၀ိပႆနာ (၂)
၉။ နာမရူပပဋိေစၦဒဥာဏ္ (၁)
၁၀။ နာမရူပပဋိေစၦဒဥာဏ္ (၂)
၁၁။ ပစၦယပရိဂၢဟဥာဏ္ (၁)
၁၂။ ပစၦယပရိဂၢဟဥာဏ္ (၂)
၁၃။ သမၼာသနဥာဏ္ (၁)
၁၄။ သမၼာသနဥာဏ္ (၂)
၁၅။ ဥဒယဗၺယဥာဏ္ (၁)
၁၆။ ဥဒယဗၺယဥာဏ္ (၂)
၁၇။ ဘဂၤဥာဏ္ (၁)
၁၈။ ဘဂၤဥာဏ္ (၂)
၁၉။ အထြက္ဆံုးမစကား (၁)
၂၀။ အထြက္ဆံုးမစကား (၂)
၂၁။ အထြက္ဆံုးမစကား (၃)
၂၂။ ကၠရိယာပုဒ္တရား (၁)
၂၃။ ကၠရိယာပုဒ္တရား (၂)
၂၄။ မဂၢင္(၈)ပါး
၂၅။ ဓါတ္ၾကီးေလးပါးအေႀကာင္း
၂၆။ ပါရမီ(၁၀)ပါး
၂၇။ ဗိုလ္ငါးပါးတရား
၂၈။ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၁)
၂၉။ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ (၂)
၃၀။ နိဗၺာန္တရားေတာ္ (၁)
၃၀။ နိဗၺာန္တရားေတာ္ (၂)