စ်ာနလာဘီရဟန္းႏွစ္ပါးသည္ အေရွ႕အရပ္မွ ေကာင္း
ကင္ခရီးျဖင့္ႂကြေတာ္မူ၍ ပဲခူးကလ်ာဏီသိမ္၌ ဆင္းျပီး
သိမ္အတြင္းရွိ ဗုဒၶရုပ္ပြါးေတာ္အား ဖူးျမင္ကာ ေဒးစြန္ပါ
ေတာင္သို႔ ေကာင္းကင္မွႂကြေတာ္မူေလသည္ …

ေဒးစြန္ပါသည္ ထိုေခတ္အခါက ဆင္ေနက်ားေအာင္း
ပုေပၸါင္းထူထပ္သည့္ ေတာနက္ႀကီးျဖစ္ရကား ေတာင္
တစ္ခုစီတြင္သီတင္းသုံးလ်က္ တရားအားထုတ္ေတာ္
မူျကသည္တြင္… တစ္ညာဥ့္ေသာကာလ စႀကၤ ံႂကြရင္း
အားထုတ္ေနစဥ္ ေတာင္တစ္ခုလုံးလင္းထိန္လ်က္ …

" အရွင္ဘုရားတို႔ ယခုလိုအားထုတ္ေနရံုမ်ွ တရားထူး
မရႏိုင္ပါဘုရား "
" အသင္ မည္သူနည္း "
" တပည့္ေတာ္ ေဒးစြန္ပါေတာင္ေစာင့္နတ္ျဖစ္ပါသည္
ဘုရား …ဒီကေန ေတာင္စူးစူးအရပ္ကို ႂကြေတာ္မူပါ
လူပုဂၢိုလ္တစ္ဦး တရားျပေနပါသည္ဘုရား "

ေတာင္ေစာင့္နတ္သည္ တရားထူးရႏိုင္မည့္အရပ္ကို
ေလ်ာက္ထားပီး ကြယ္ေလလ်င္ ရဟန္းႏွစ္ပါး ေတာင္
ေျခ၌ဆံုခိုက္ အခ်ိန္းအခ်က္ျပု၍ ထိုညအရုဏ္တက္
တြင္ အနာဂါမ္ဆရာသက္ရွိရာ ေပ်ာ္ဘြယ္ႀကီးရြာသို႔
ႂကြေတာ္မူေလသည္ ။ ေတာင္ေစာင့္နတ္ကား ေသာ
တာပန္တည္ပီး ပုဂၢိုလ္ျဖစ္၏ …

ဆရာသက္တရားျပရာဓမၼာရံုႏွင့္ လယ္ႏွစ္ကြက္ေက်ာ္
တြင္ ေကာင္းကင္ခရီးမွဆင္းသက္ေတာ္မူပီး ဓမၼာရံုသို႔
ႂကြ၍ တရားအားထုတ္ပုံနည္းနာခံယူျကေလရာ ဆရာ
သက္မွ စ်ာန္အဘိညာဥ္ရ ရဟန္းႏွစ္ပါးႏွင့္ ေယာဂီမ်ား
အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေဟာျကားေတာ္မူေလသည္

အနာဂါမ္ ဆရာသက္ေဟာၾကားခဲ႔ေသာ တရားေတာ္--

လူဆိုရင္ ငါးပါးသီလ၊ အာဇီဝ႒မကသီလ၊
ရဟန္းဆို စတုပါရိသုဒၶိသီလရွိရင္ ဘယ္အထိ အက်ဳိးမ်ားတယ္
ဆိုတာ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္နဲ႔ ျမင္ေတာ္မူလို႔ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဒီကေန႔ ဝိပႆနာကူးၾကတဲ႔အခါ
ေလာကႀကီးထဲမွာ ပုထုဇဥ္သဘာဝ စြဲလမ္းတပ္မက္
ဖြယ္ျဖစ္တဲ႔ စာတန္ခိုး ေငြတန္ခိုး အာဏာတန္ခိုးနဲ႔ အဘိညာဥ္တန္ခိုးေတြအားလုံး " ျဗဟၼာ့ျပည္ တဝင္း
ဝင္း ဝက္စားက်င္းတရွဳပ္ရွဳပ္" ဆိုတဲ႔အတိုင္း ဒုကၡသစၥာ
ေတြခ်ည္းပါကလားလို႔ ဆင္ျခင္ရပါလိမ္႔မယ္။

ငါဟာ သစၥာေလးပါး အမွန္ျမင္ၿပီး တကယ့္နိဗၺာန္ခ်မ္း
သာ အစစ္ႀကီးကို ဧကန္ရေတာ႔မယ္လို႔ ေလးေလးနက္
နက္ ယုံၾကည္ရပါမယ္။ ဒုကၡေတြက လြတ္ေတာ႔မယ္
ဆိုပီး မာန္မာနေတြခ် စိတ္ကို ေပ်ာ့ေပ်ာ႔ထားရမယ္။
ကိုယ္ႏွဳတ္ အမူအရာေတြအားလုံး ႏူးညံ႔သိမ္ေမြ႕ေစရ
ပါမယ္။

ထုံးစံအတိုင္း ပရိကံကို လုပ္ၿပီး ႏွာသီးဖ်ားမွာ ထြက္ေလ
ဝင္ေလ တရိပ္ရိပ္ႏွင္႔ ျဖစ္၍-ျဖစ္၍ ေပ်ာက္ပ်က္-ေပ်ာက္
ပ်က္ ၿပီးသြားတဲ႔ အနိစၥ အခ်က္ကို ျမင္ေအာင္ ရွဳႏိုင္ရင္
အာနာပါနဟာ သမထအျဖစ္က ဝိပႆနာကို ကူးေတာ့
တာပါပဲ။

အာနာပါနကို တစ္ခ်ဳိ႕က သမထပါကြာလို႔ အရမ္းမဲ့စြပ္
စြဲၾကပါတယ္။ မဟုတ္ပါဘူး အာနာပါနဆိုတာ စြယ္စံု
ရတဲ႔ ကမၼ႒ာန္းႀကီးပါ။ ဘုရားရွင္တိုင္း သြားေတာ္မူတဲ႔
လမ္းရိုးႀကီးပါ။ အာနာပါနႆတိ သုတ္မွာ အနိစၥာႏု
ပႆီ မၿမဲတဲ့သေဘာေတြကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ရမယ္
ဝိရာဂါႏုပႆီ တပ္မက္စရာေတြကင္းေအာင္ရွဳရမယ္
လို႔ အာနာပါနကိုပဲ ဝိပႆနာလို႔ တိုက္ရိုက္ေဟာေတာ္
မူပါတယ္။ ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
ကလည္း အာနပါနကိုပဲ သမထအျဖစ္ပထမထူေထာင္
ပီး ပထမစ်ာန္ကျဖစ္ေစ ဒုတိယစ်ာန္ကျဖစ္ေစ တတိ
ယစ်ာန္ကျဖစ္ေစ ခုန္ေက်ာ္ၿပီး ဒီအာနာပါနကိုပဲဝိပႆ
နာအျဖစ္ ကူးႏိုင္တယ္လို႔ အတိအလင္း ေရးေတာ္မူ
ခဲ့ပါတယ္။

သို႔ပါေသာ္လည္း ေက်းဇူးရွင္ႀကီးမ်ား ဆုံမတဲ႔အတိုင္း
ထြက္ေလဝင္ေလ တို႔၏ အနိစၥအခ်က္ ဒုကၡအခ်က္
အနတၱခ်က္ကို ျမင္ေအာင္ ထင္ေအာင္ ဆယ္မိနစ္
ဆယ့္ငါးမိနစ္ ရွဳၿပီးလွ်င္ စိတ္ကို ငယ္ထိပ္မွာထားျပီး
စိုက္ရႈ က်ပ္ျပားဝိုင္းေလာက္ ေနရာမွာ ပူမွဳေအးမွဳ ေတေဇာဓာတ္ႀကီးသေဘာ မာမွဳေပ်ာ့မွဳ ပထဝီဓာတ္
သေဘာ စသည္ျဖင္႔ ရုပ္ဓာတ္တစ္ခုခု မိေအာင္ဖမ္း
ရလိမ္႔မယ္။ လွဳပ္လွဳပ္လွဳပ္လွဳပ္၊ ရြရြရြရြ၊ ဖြာဖြာဖြာဖြာ
တဖ်စ္ဖ်စ္ျမည္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း တစ္ကိုယ္လံုး နယ္
က်ယ္ကာ ျဖစ္-ပ်က္-ခ်ဳပ္-ေပ်ာက္ ေနတာကို ဥာဏ္
မ်က္စိမွာ ျမင္ရပါလိမ္႔မယ္။

ရုပ္က မသြားဘဲ နာမ္ကႀကိဳၿပီး ေရွ႕ေရာက္ မေနေစ
ရဘူး။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခ်ဲ႕သြားတာကို မီေအာင္
လိုက္ၿပီး ရွဳမွတ္ရမယ္။ ေဖာ႒ဗၺဓာတ္နဲ႔ ကာယပသာ
ဒတို႔ ေတြ႕ထိျဖစ္ပ်က္တာကို နာမ္က သိသိေနၿပီး ထိ
တဲ႔ရုပ္ေရာ သိတဲ႔နာမ္ပါ ထိုေနရာမွာပဲ အပ္တစ္စိုက္
စာမွ် မေရြ႕။ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ခ်ဳပ္-ပ်က္တာကို ျမင္ရလိမ့္
မယ္။ ထြက္ေလဝင္ေလ ထဲမွာတင္ပဲ ပထဝီစတဲ့ဓါတ္
ႀကီးမ်ားကို ရွဳမွတ္လိုက ရွဳမွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

(သံဃာမ်ားဘက္သို႔ လွည့္၍) " အရွင္ျမတ္မ်ား
သည္အတိုင္းရွဳမွတ္လို႔ ထင္ပါရဲ႕လားဘုရား " ဟု
ေလွ်ာက္ရာ ေဒးစြန္ပါမေထရ္ႀကီး ႏွစ္ပါးက ယခုပင္
ထင္ေၾကာင္း ဆရာႀကီးအားျပန္လည္ေျပာျပၾကသည္။

ေကာင္းလွပါသည္ဘုရား ယခုလို ၾကားရတာအလြန္ ဝမ္းေျမာက္လွပါတယ္။ သၿဂၤဳိဟ္က်မ္းႀကီး အဘိဓမၼာ
က်မ္းႀကီးမ်ားမွာ လာတဲ႔အတိုင္း ရုပ္ေတြအားလုံးသိဖို႔
မလိုပါဘူးဘုရား။ အဘိဓမၼာ ေဒသနာေတာ္ကေတာ႔ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ႀကီးအရာ။ ပဋိသမၻိဒါပတၱအရာ
ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္တစ္လုံး နာမ္တစ္လုံးရဲ႕
အနိစၥအခ်က္ ဒုကၡအခ်က္ အနတၱအခ်က္ကို လင္း
လင္းထင္ထင္ ဥာဏ္မ်က္စိမွာ ျမင္လွ်င္ အသခၤတ
ေခၚတဲ႔ နိဗၺာန္ အျငိမ္းဓာတ္ႀကီးသို႔ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ပါ
ျပီ ေက်းဇူးရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးလည္း
သည္အတိုင္းပဲ မိန္႔မွာေရးသား ေတာ္မူပါတယ္။

အထူးသျဖင္႔ သတိထားၾကရမွာ ကေတာ႔ တစ္ေနရာ
က ရခဲ႔၊ တစ္ခ်ိန္က သိခဲ႔တဲ႔ ပရိယတၱိအသိေတြ၊ စိႏၲာ
မယ၊ သုတမယ အသိေတြကို ခဏ ဖယ္ထားၾကဖို႔
အေရးႀကီးပါတယ္။

"သည္အတိုင္း အားထုတ္ၾကတာ စာမတတ္တဲ႔ သူမ်ား
ပင္ တစ္ပတ္ ႏွစ္ပတ္နဲ႔ ေက်နပ္အားရစရာ ေတြ႕ရပါ
တယ္။

ဒါေၾကာင္႔ မဟာသတိပ႒ာနသုတ္မွာ ရက္အကန္႔အသတ္
နဲ႔ ရဲရဲႀကီး အာမခံတာကိုးလို႔ သဗၺညဳတ ဥာဏ္ေတာ္ႀကီး
ကို ၾကည္ညိဳမဆုံးႏိုင္ပါ။ ေယာဂီမ်ားအားလုံး အလုပ္လုပ္
တဲ႔အခ်ိန္မွာ ေသနတ္ေလးျမွားပစ္တဲ႔လူဟာ မ်က္စိကို
တစ္ဘက္မွိတ္ၿပီး ပစ္ရသလို ဒီအာရံုတစ္ခုတည္း ထားရ
မယ္။ ၿငိတြယ္စရာေတြ အကုန္ျဖတ္ၿပီး ကိုယ္နဲ႔အသက္
မငဲ႔ကြက္ဘဲ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ ႏိုင္ၾကပါေစ …

ပတၱျမားေတာင္
ဒကာသက္ မနက္က်ရင္ လင္ပန္းထဲမွာဂြမ္းတစ္မိုက္
ထည့္ထားပါေလဟု မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္ ဆရာသက္က
ယြန္းလင္ပန္း၌ ဂြမ္းတစ္မိုက္ထည့္ထားခဲ့ရာ စ်ာန
လာဘီရဟန္းသည္ ပတၱျမားႏွစ္လုံးကို လြယ္အိတ္
အတြင္းမွ ထုတ္ယူ၍ ဂြမ္းဆိုင္ေပၚတင္လိုက္သည္ႏွင့္
ပတၱျမားအရည္မ်ားယိုစိမ့္က်လာသကဲ့သို႔ ဂြမ္းဆိုင္
တစ္ခုလုံး ခ်င္းခ်င္းနီရဲသြားေလသည္ …

ဒကာသက္ကို တရားေက်းဇူးဆပ္တဲ့အေနနဲ႔ ႏွစ္သက္
ရာ ပတၱျမားတစ္လုံးကို ယူပါေလ …

ဤပတၱျမားတို႔ မည္သည့္အရပ္ကျဖစ္သည္ကို
သိပါရေစဘုရား …

ပတၱျမားေတာင္က ယူေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္
တကာ
ကြမ္းသီးပမာဏရွိေသာပတၱျမားသည္ ဣစၧာသယ
ေတာင့္တတိုင္းျပည့္စုံသည့္ ပတၱျမားျဖစ္ေပသည္ …

တပည့္ေတာ္အတြက္ မလိုအပ္ပါဘုရား ျပန္လည္ယူ
ေဆာင္ေတာ္မူပါ ယခုဘဝ၌ မဂ္ဆိုက္ဖိုလ္ဝင္ ျဖစ္
ေအာင္ တရားဓမၼကိုသာ ႀကိုးစားအားထုတ္ေတာ္မူပါ
ေတာ္မူပါဘုရား …