ဣတိပိေသာဘဂဝါ-
(၁) အရဟံ၊
(၂) သမၼာသမၺဳေဒၶါ၊
(၃) ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ၊
(၄) သုဂေတာ၊
(၅) ေလာကဝိဒူ၊
(၆) အႏုတၱေရာပုရိသဓမၼသာရထိ၊
(၇) သတၴာေဒဝမႏုႆာနံ၊
(၈) ဗုေဒၶါ၊
(၉) ဘဂဝါ။

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး အနက္
=================
(၁) ေသာဘဂဝါ -ထိုတပည့္ေတာ္တို႔၏ဆရာ ျမတ္စြာဘုရားသည္၊ ဣတိပိ -ဤသို႔လွ်င္ ျဗဟၼာ၊နတ္၊လူ သံုးဘုံသူတို႔၏ ၾကည္ျဖဴေကာ္ေရာ္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ
အတုမ႐ွိေသာ သီလဂုဏ္, သမာဓိဂုဏ္, ပညာဂုဏ္, ဝိမုတၱိဂုဏ္, ဝိမုတၱိညာဏဒႆနဂုဏ္တို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာေၾကာင့္လည္း အရဟံ -အရဟံမည္ေတာ္မူ၏။

(၂) ေသာဘဂဝါ -သည္၊ ဣတိပိ -ဤသို႔လွ်င္သစၥာေဉယ်ဓမၼအပံု အလံုးစံုကို အကုန္မက်န္ ျမတ္ေ႐ႊၫဏ္ျဖင့္ အမွန္ထိုးထြင္း အလင္းထင္ေပၚ သိျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္လည္း၊
သမၼာသမၺဳေဒၶါ -သမၼာသမၺဳဒၶ မည္ေတာ္မူ၏။

(၃) ေသာဘဂဝါ -သည္၊ ဣတိပိ -ဤသို႔လွ်င္စရဏအျပား (၁၅)ပါးတည္း သံုးပါး႐ွစ္ျဖာညဏ္ဝိဇၨာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာေၾကာင့္လည္း၊ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ -ဝိဇၨာစရဏသမၸႏၷ မည္ေတာ္မူ၏။

(၄) ေသာဘဂဝါ - သည္၊ ဣတိပိ - ဤသို႔လွ်င္ သႆတဒိ႒ိဥေစၧဒဒိ႒ိ မကပ္ၿငိဘဲ၊ မဇၥ်ိမပဋိပတ္၊ ေကာင္းျမတ္ေျဖာင့္တန္း၊မဂၢင္လမ္းျဖင့္ ေရႊနန္းပူရီ၊ ေဘးမဲ့ျပည္သို႔ ၾ<ြကခ်ီဆိုက္ေရာက္ေတာ္
မူေသာေၾကာင့္လည္း၊သုဂေတာ -သုဂတမည္ေတာ္မူ၏။

(၅) ေသာ ဘဂဝါ -သည္၊ ဣတိပိ-ဤသုိ႔လွ်င္ကာမ၊ ရူပ၊ အရူပဟု၊ ေလာကအျပင္၊ ဘုံတစ္ခြင္ကုိကုန္စင္ခပင္း၊ မက်န္ၾကြင္းေအာင္၊အလင္းထင္ေပၚသိျမင္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္လည္း၊
ေလာကဝိဒူ -ေလာကဝိဒူ မည္ေတာ္မူ၏။

(၆) ေသာ ဘဂဝါ -သည္၊ ဣတိပိ -ဤသုိ႔လွ်င္ ဇာတိမာန္၊ ပုညမာန္၊ ဂုဏမာန္၊ ဗလမာန္၊ ဣဒၶိမာန္၊ ပညာမန္တို႔ျဖင့္ မုိးစြန္ၾကြားၾကြား ငါတကားဟု ၾကံဳးဝါးခက္ထန္ အဆိပ္လွ်ံသည့္ နေႏၵာပနႏၵ၊
အဂၤုလိမာလ၊ သစၥကႏွင့္ ဗကျဗဟၼာ၊ သတၱဝါတို႔ကို ေဒသနာသံ ဆိပ္အံၿငိမ္းေဆး အျမန္ေပး၍ ယဥ္ေက်းေအာင္ျပဳ ဆုံးမမႈဝယ္ အတုမရွိ လြန္ကဲဘိေသာေၾကာင့္လည္း၊အႏုတၱေရာပုရိသဓမၼသာရထိ -အႏုတၱေရာပုရိသဓမၼသာရထိမည္ေတာ္မူ၏။

(၇)ေသာဘဂဝါ-သည္၊ ဣတိပိ -ဤသို႔လွ်င္ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊သတၱဝါအမ်ား ေသာင္းထိုက္သားတုိ့၏ ဝပ္တြား႐ိုေျပာင္း ၫြတ္ေညာင္းခယ ဆံုးမခံရာ ဆရာသခင္ ဦးထိပ္တင္ႀကီး ျဖစ္ေတာ္မူ
ေသာေၾကာင့္လည္း၊ သတၴာေဒဝမႏုႆာနံ -သတၴာေဒဝမႏုႆာန မည္ေတာ္မူ၏။

(၈)ေသာဘဂဝါ-သည္၊ဣတိပိ-ဤသုိ႔လွ်င္၊ သစၥာေလးရပ္တရားျမတ္ကို လူနတ္အမ်ား သိထင္႐ွားေအာင္ ေဟာၾကားထုတ္ေဖာ္ သိေစေတာ္မူေသာေၾကာင့္လည္း၊
ဗုေဒၶါ -ဗုဒၶမည္ေတာ္မူ၏။

(၉) ေသာဘဂဝါ -သည္၊ ဣတိပိ -ဤသုိ႔လွ်င္ ဘုန္းေတာ္အနႏၲ,ကံေတာ္အနႏၲ, ညဏ္ေတာ္အနႏၲ, တန္ခိုးေတာ္အနႏၲ ၾကီးျမတ္လွ၍ ေလာကသံုးပါးလူအမ်ားတို႔ ေလးစားဂ႐ု ခ်ီပမႈေၾကာင့္လည္း၊
ဘဂဝါ -ဘဂဝါမည္ေတာ္မူ၏။

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါး ပါဠိကဗ်ာ
=================
ဣတိပိ ေသာ ဘဂဝါ -ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ေသခ်ာမွတ္ဖို႔ ကဗ်ာစပ္လို႔ ဆိုစို႔ကြယ္။
၁။ အရဟံ -ကိေလသာေတြ ကင္းစင္ျပတ္လို႔ လူ၊ နတ္၊ ျဗဟၼာ ပူေဇာ္တယ္။
၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ -တရားအလံုးစံု ကိုယ္တိုင္သိလို႔ ဆရာမ႐ွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။
၃။ ဝိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ -ထူးတဲ့အသိညဏ္ အက်င့္မွန္မ်ားလည္း ေကာင္းစြာထင္႐ွား ျပည့္စံုတယ္။
၄။ သုဂေတာ -ေကာင္းတဲ့စကားကို မိန္႔ဆိုတတ္လို႔ နိဗၺာန္ျမတ္သို႔ ၾကြသြားတယ္။
၅။ ေလာကဝိဒူ -'သတၱ, သခၤါရ, ၾသကာသ'တဲ့ ေလာကသံုးပါး သိျမင္တယ္။
၆။ အႏုတၱေရာပုရိသဓမၼသာရထိ -မယဥ္ေက်းသူ ယဥ္ေအာင္ ျပဳတဲ့၊ ဆံုးမမႈမွာ သာလြန္တယ္။
၇။ သတၴာေဒဝမႏုႆာနံ -လူ,နတ္,ျဗဟၼာ သတၱဝါမ်ားရဲ႕၊ ဆရာ ထင္႐ွား ျဖစ္ပါတယ္။
၈။ ဗုေဒၶါ -ေလးပါးသစၥာ စိတ္ျဖာသိတဲ့၊ ညဏ္ျမင္႐ွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။
၉။ ဘဂဝါ - ဘုန္းေတာ္ေျခာက္စံု ဂုဏ္ေတာ္ျမတ္နဲ႔၊ တစ္စမလပ္ ျပည့္စံုတယ္။
ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ကိုးျဖာပဲကြယ့္၊ အသည္းစြဲေအာင္ မွတ္ၾကကြယ္။
မွတ္ကြယ္ ...မွတ္ကြယ္ ...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

“ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ပြားနည္း”

"ဗုဒၶါနုႆတိ"
********

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ့ သႏၲာန္ေတာ္မွာ တကယ္ရွိေနတဲ့ အျငိမ္းဓာတ္ကို အာရံုျပဳျပီးေတာ့ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ပြားမ်ားၾကမွာပါ။

ပြားရိုးပြားစဥ္ " အရဟံ။သမၼာသမၺဳေဒါၶ…………" စသည္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ……
* ကိေလသာအညစ္အေၾကးတို့မွ ကင္းစင္ေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား
*မေဖာက္မျပန္မိမိကုိယ္တိုင္သာလ်ွင္ သစၥာေလးပါး ျမတ္တရားတို့ကို ထိုးထြင္းသိျမင္ေတာ္မူပါေသာ ျမတ္စြာဘုရား စသည္ျဖင့္ ျမန္မာျပန္သက္သက္ အားျဖင့္လည္းေကာင္း……
ပါဠိ+ ျမန္မာအနက္ တြဲလ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း…… မိမိတို့အာရံုယူလို့ အဆင္ေျပဆံုးျဖစ္ေအာင္ ပြားမ်ားၾကဖို့ပါ။

ပုတီးစိတ္လ်က္ေသာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ထဲမွာအာရံုယူ၍ေသာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ နွုတ္ကျမြက္၍ ေသာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္မိမိတို့သဒၶါတရားရွိသလို အဓိက ကေတာ့ ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ေတြမိမိသႏၲာန္မွာကူးစက္ျပီး ျငိမ္းေအးဖို့ရာ ခ်မ္းသာဖို့ရာျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶက်င့္ႀကံသလို မိမိတို့လည္းႀကိဳးစားက်င့္ႀကံမယ္လို့ သမၼာ အယူဝါဒေတြ ကူးစက္ဖို့ရာျဖစ္ပါတယ္။

ဂုဏ္ေတာ္ေတြပြား အဓိ႒ာန္ေတြဝင္ျပီးေတာ့ တိုက္ႀကီးရဖို့ ကားႀကီးစီးဖို့ ထီေပါက္ဖို့ စသည္ ကာမဂုဏ္ေတြဘက္ကို ဦးတည္ျပီး ဘာဝနာေတြပြား ေနတာမ်ိဳးလည္းမျဖစ္ေစရပါ။
ဗုဒၶရဲ့သူေတာ္ေကာင္းအျငိမ္းဓာတ္ေတြ အေအးဓာတ္ေတြ ျပန္နွံ ေအးခ်မ္းေစဖို့ပါ။

ဂုဏ္ေတာ္ တန္ခိုးေၾကာင့္ သတၱေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး ျငိမ္းေအးၾကပါေစ။ ေအးျမခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ေရႊဘုန္းရိပ္ဆရာေတာ္ အရွင္ ရာဇိႏၵ(ကံမ)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ ပြားရျခင္းအက်ိဳး ၁၇ မ်ိဳး
======================
၁။ ဂုဏ္ေတာ္ပြားေသာသူ၏ ခႏၶာကိုယ္သည္ ေစတီကဲ့သို႔ ပူေဇာ္ထိုက္သည္။

၂။ စိတ္ဓာတ္တည္ၾကည္ ခိုင္မာသည္။
(ေလာကဓမ္ကို ခံႏိုင္ရည္႐ွိသည္)

၃။ ေသလြန္သည့္ေနာက္ နတ္ျပည္ေရာက္ရသည္။

၄။ ဘုရား႐ွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ဖူးျမင္ရ၍ တရားနာၾကားရေသာ္ တရားရလြယ္သည္။

၅။ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ိဳးအႏြယ္၌ လူျဖစ္ရသည္။

၆။ လူအမ်ား၏ ႐ိုေသေလးျမတ္ျခင္းကို ခံရသည္။

၇။ ကိုယ္အဂၤါေျခလက္ ျပည့္ဝစြာျဖင့္ လူျဖစ္ရသည္။

၈။ အဆင္း႐ူပ လွပေခ်ာေမာသည္။

၉။ ခႏၶာကုိယ္တြင္ ၾကာညိဳရနံ႔ သင္းပ်ံ့သည္။

၁၀။ ခံတြင္း၌ ၾကာညိဳရနံ႔သင္းပ်ံ့သည္။

၁၁။ ပညာဉာဏ္ႀကီးမားသည္။

၁၂။ နက္နဲေသာ ပညာ႐ွိသည္။

၁၃။ ထက္ျမတ္ေသာ ပညာ႐ွိသည္။

၁၄။ ရႊင္လန္းေသာ ပညာ႐ွိသည္။

၁၅။ လ်င္ျမန္ေသာ ပညာ႐ွိသည္။

၁၆။ ဆန္းၾကယ္ေသာ ပညာ႐ွိသည္။

၁၇။ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုႏိုင္သည္။
(အာဝဇၨန္းရႊင္သည္)