အေခြ(၁) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ကံဓါတ္ ဉာဏ္ဓါတ္ ကိေလဓါတ္
၂။ ကခၤါယံုမွား ဆယ့္ေျခာက္ပါး (၁)
၃။ ကခၤါယံုမွား ဆယ့္ေျခာက္ပါး (၂)
၄။ ကခၤါယံုမွား ဆယ့္ေျခာက္ပါး (၃)
၅။ ကခၤါယံုမွား ပါယ္ခြာထား
၆။ ကတညဳတ မဂၤလာ (၁)
၇။ ကတညဳတ မဂၤလာ (၂)
၈။ ကထိနဒါန မြန္ျမတ္လွ
၉။ ကယ္၍မရ ေဘးသံုးဝ
၁၀။ ကာလဒါန
၁၁။ ကာေလန ဓမၼသာကစၦာမဂၤလာ (၁)
၁၂။ ကာေလန ဓမၼႆဝန မဂၤလာ
၁၃။ ကုန္ျခင္း ၅ မ်ိဳး
၁၄။ ကုသိ္ုလ္ကိစၥနွင့္ မဂ္ဖုိလ္ကိစၥ
၁၅။ ကုိယ္က်င့္သီလအားကုိးရ
၁၆။ ကေလးအထူးတရားပြဲ
၁၇။ က်ိဳးေၾကာင္းမသိ ဒိ႒ိၿငိ (၁)
၁၈။ က်ိဳးေၾကာင္းမသိ ဒိ႒ိၿငိ (၂)
၁၉။ က်ိဳးေၾကာင္းမသိ ဒိ႒ိၿငိ (၃)
၂၀။ က်ိဳးေၾကာင္းမသိ ဒိ႒ိၿငိ (၄)
၂၁။ က်ိဳးေၾကာင္းသိျမင္ ဒိ႒ိစင္ (၁)
၂၂။ က်ိဳးေၾကာင္းသိျမင္ ဒိ႒ိစင္ (၂)
၂၃။ က်ိဳးေၾကာင္းသိျမင္ ဒိ႒ိစင္ (၃)
၂၄။ က်ိဳးေၾကာင္းသိျမင္ ဒိ႒ိစင္ (၅)
၂၅။ ခရီးလမ္းမွ ျမတ္ဒါန
၂၆။ ခြင့္ေကာင္းႀကံဳခို္က္ လံု႔လစုိက္
၂၇။ ခႏၱီမဂၤလာ
၂၈။ ဂတိစိႏၵာသုတၱံ (၅)
၂၉။ ဂတိစိႏၵာသုတၱံ (၉)
၃၀။ ဂတိစိႏၵာသုတၱံ (၁၁)
၃၁။ ငါးမ်ိဳးဒါန ေဝဖန္ျပ
၃၂။ စင္ၾကယ္လွဴျငား ဤေလးပါး (၁)
၃၃။ ဆြမ္းအနုေမာဒနာ တရားေတာ္ (၁)
၃၄။ ဆြမ္းအနုေမာဒနာ တရားေတာ္ (၂)
၃၅။ ဉာဏ္ႀကီးသူသာ သိနုိင္ရာ
၃၆။ တရားရလုိ ရဟန္းအုိ (၁)
၃၇။ တရားရလုိ ရဟန္းအုိ (၂)
၃၈။ တရားရလုိ ရဟန္းအုိ (၃)
၃၉။ တရားရလုိ ရဟန္းအုိ (၅)
၄၀။ တရားရလုိ ရဟန္းအုိ (၆)
၄၁။ တရားရလုိ ရဟန္းအုိ (၇)
၄၂။ တရားရလုိ ရဟန္းအုိ (၉)
၄၃။ တရားရလုိ ရဟန္းအုိ (၁၀)
၄၄။ တရားရလုိ ရဟန္းအုိ (၁၁)
၄၅။ တရားရလုိ ရဟန္းအုိ (၁၂)
၄၆။ တိႆ သုသိကၡိတ မဂၤလာ (၁)
၄၇။ တိႆ သုသိကၡိတ မဂၤလာ (၂)
၄၈။ ထူးစြာအလွဴ ရရာယူ
၄၉။ ႀကံစည္စိတ္ကူး ကုသုိလ္ထူး
၅၀။ ဒြါရေျခာက္ျဖာ ဆင္ျခင္ပါ (၁)
၅၁။ ဒြါရေျခာက္ျဖာ ဆင္ျခင္ပါ (၂)
၅၂။ ဒြါရေျခာက္ျဖာ ဆင္ျခင္ပါ (၃)
၅၃။ ဒြါရေျခာက္ျဖာ ဆင္ျခင္ပါ (၄)
၅၄။ ဒါနတရား
၅၅။ ဆည္းပူးၾကရန္ ေကာင္းမႈကံ
၅၆။ နိဗၺာန္ေရာက္ေရး ေၾကြးဆပ္ေပး
၅၇။ နိဝါတ မဂၤလာ (၁)
၅၈။ နိဝါတ မဂၤလာ (၂)
၅၉။ နိဝါတ မဂၤလာ (၃)
၆၀။ ပန္ဆုၾကြယ္ပံု သံုးျဖာစံု (၁)
၆၁။ ပန္ဆုၾကြယ္ပံု သံုးျဖာစံု (၂)
၆၂။ ပန္ဆုၾကြယ္ပံု သံုးျဖာစံု (၃)
၆၃။ ပန္ဆုၾကြယ္ပံု သံုးျဖာစံု (၄)
၆၄။ ပန္ဆုၾကြယ္ပံု သံုးျဖာစံု (၆)
၆၅။ ပန္ဆုၾကြယ္ပံု သံုးျဖာစံု (၄)
၆၆။ ပပဥၥတရား ၅ ပါး
၆၇။ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၁)
၆၈။ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ိဳး တရားေတာ္ (၂)
၆၉။ ပုတၱဒါရ သဂၤဟ မဂၤလာ
၇၀။ ပုထုဇဥ္နွင့္ အရိယာ တရားေတာ္ (၁)
၇၁။ ဗာလာေသဝနာစ မဂၤလာ
၇၂။ ဗုဒၶေျဖၾကား ႀကီးပြားေၾကာင္းတရား (၁)
၇၃။ ဗုဒၶေျဖၾကား ႀကီးပြားေၾကာင္းတရား (၂)
၇၄။ ၿပံဳးေပ်ာ္ေရွာင္က်ဥ္ နိဗၺာန္ဝင္
၇၅။ ဘာဘာညာညာသံသရာ
၇၆။ ဘုန္ုးမဲ့ျပဳျငား ဘုန္းရွိစား
၇၇။ ဘုရားအႀကိဳက္ဆံုး ပူေဇာ္ဦး
၇၈။ မဂၢဖလ ရေၾကာင္းျပ
၇၉။ မဇၥ်ပါဏ သံယမ မဂၤလာ
၈၀။ မြန္ျမတ္ေပစြ အလွဴဒါန
၈၁။ မွန္ေတြးႀကံဆ ကုသုိလ္ရ
၈၂။ မိတ္ေဆြၾကည့္ေပါင္း တရားေဒသနာေတာ္
၈၃။ မိတ္ေဆြသိေပါင္း ခ်မ္းသာေၾကာင္း
၈၄။ မီးေလာင္အိမ္ထဲ ေကာင္းရာဆြဲ
၈၅။ ယုတ္၊ ညံ့ေကာင္းမႈ ျမတ္ေအာင္ျပဳ
၈၆။ ျဗဟၼစရိယာ မဂၤလာ (၁)
၈၇။ ျဗဟၼစရိယာ မဂၤလာ (၂)
၈၈။ ရံုးထြက္မွာလား အုိလူသား
၈၉။ ရွင္သူနွင့္ ေသသူ
၉၀။ ရွိခုိးနည္းနာ သိစရာ
၉၁။ လွဴနည္းမွန္မွ ခ်မ္းသာရ (၁)
၉၂။ လွဴနည္းမွန္မွ ခ်မ္းသာရ (၂)
၉၃။ လူနတ္ခ်စ္ေဆး ဘုရားေပး
၉၄။ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ေစခ်င္
၉၅။ ဝဋ္ကၽြတ္တဲ့အလွဴ
၉၆။ ဝန္တုိစိတ္ဖတ္ လွဴရန္ခက္
၉၇။ ဝါဆုိ္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔
၉၈။ ဝိနယ သုသိကၡိတ မဂၤလာ (၁)
၉၉။ ဝိနယ သုသိကၡိတ မဂၤလာ (၂)
၁၀၀။ သံေယာဇဥ္ဖ်တ္မွ တရားရ (၄)
၁၀၁။ သကၤန္းလွဴက လုိတရ
၁၀၂။ သစ္တံုးပမာ ဤခႏၶာ (၂)
၁၀၃။ သစ္တံုးပမာ ဤခႏၶာ (၃)
၁၀၄။ သစ္တံုးပမာ ဤခႏၶာ (၄)
၁၀၅။သစ္တံုးပမာ ဤခႏၶာ (၅)
၁၀၆။ သၾကၤန္တရား
၁၀၈။ သမုဒယသိမ္း ဒုကၡၿငိမ္း
၁၀၉။ သမုဒယေပြ ဒုကၡေဝ (၁)
၁၁၀။ သမုဒယေပြ ဒုကၡေဝ (၂)
၁၂၀။ သာသနာနုဂၢဟ ကုသုိလ္တရား
၁၂၁။ သုခခ်မ္းသာ မဂၤလာ (၁)
၁၂၂။ သုခခ်မ္းသာ မဂၤလာ (၂)
၁၂၃။ သုဘာသိတဝါစာ မဂၤလာ (၂)
၁၂၄။ အက်ိဳးႀကီးမႀကီး ေဝဖန္နည္း
၁၂၅။ အက်ိဳးသိက က်ိဳးႀကီးရ
၁၂၆။ အပၸမာဒ မဂၤလာ (၃)
၁၂၇။ အပၸမာဒ မဂၤလာ (၄)
၁၂၈။ အျမင္ငါးခု သတိျပဳ (၁)
၁၂၉။ အျမင္ငါးခု သတိျပဳ (၂)
၁၃၀။ အရိပ္ပမာအားထားရာ (၃)
၁၃၁။ အရိပ္ပမာအားထားရာ (၄)
၁၃၂။ အရိယသစၥဒႆန မဂၤလာ (၁)
၁၃၃။ အရေတာ္စြ လူ႕ဘဝ
၁၃၄။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ (၁)
၁၃၅။ အလုပ္ေပးတရာေတာ္ (၂)
၁၃၆။ အားကုိးစရာ မွန္လွပါ
၁၃၇။ အားကုိးအားထား ျမတ္တရား တရားေတာ္
၁၃၈။ အေကာင္းျမင္မွ ကံေကာင္းမည္
၁၃၉။ ေက်ာင္းက်ိဳးဓမၼ ျမတ္ဒါန