" နိဗၺာန္ "ဆုိသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိ႔ဧ။္ ေနာက္ဆုံးပန္းတုိင္ ျဖစ္သည္ ။ နိဗၺာန္သည္ အေကာင္းဆုံး၊ အျမတ္ဆုံး၊ အခ်မ္းသာဆုံး ဟုဆုိၾကသျဖင့္
ဗုဒၶဘာသာဝင္တုိင္း လုိခ်င္ၾကသည္ ၊ ေရာက္ခ်င္ၾကသည္ ။ သုိ႔ရာတြင္ နိဗၺာန္ဧ။္ စစ္မွန္ေသာ အဓိပၸာယ္ကုိ အမွန္တကယ္မသိပါဘဲ ေကာင္းျမတ္ခ်မ္းသာလုိ႔
လုိခ်င္တယ္ဆုိလွ်င္ ျမင့္ျမတ္ေသာ ဆႏၵအမွန္ မျဖစ္ေသးေခ် ။

နိဗၺာန္ကုိ ေရာက္လုိေၾကာင္း အၿမဲဆုေတာင္းေနေသာသူတစ္ေယာက္အား ယခုပဲ နိဗၺာန္ကုိသြားၾကစုိ႔ ဟု ေခၚသည္တြင္ အိမ္ႏွင့္တုိင္ပင္ပါရေစဦး ဟူ၍
လူအမ်ား ဟာသပုံျပင္ျပဳလုပ္၍ ေျပာဆုိေနၾကသည္မွာ နိဗၺာန္ကုိ အမွန္တကယ္ နားမလည္ေသးေၾကာင္း သိေစလုိ၍ ျဖစ္သည္ ။

ဒါယကာတစ္ဦးက ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကုိ နိဗၺာန္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာျပေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားသည္တြင္ ၊ ဆရာေတာ္ႀကီးက " နိဗၺာန္ကုိ မေရာက္ဖူးေသး၍
နိဗၺာန္အေၾကာင္းကုိေတာ့ ရွင္းမျပႏုိင္ပါ ၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း အားထုတ္ရန္ တရားကုိေတာ့ ျပေပးႏုိင္တယ္ ၊ အတူတူအားထုတ္ၿပီး နိဗၺာန္ေရာက္မွ ဆုံရွင္းၾကတာေပါ့"လုိ႔
မိ္န္႔ၾကားသည္မွာလည္း နိဗၺာန္သည္ လြယ္လြယ္နားလည္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ျပဆုိလုိရင္းျဖစ္သည္ ။

နိဗၺာန္ကုိ လူသာမန္ မဆုိထားႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီးေသာ အရိယာသူေတာ္စင္တုိ႔ကုိယ္တုိင္ပင္ အတိအက် သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္ ရွင္းလင္းမျပႏုိင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ ။
ပါဠိေတာ္၌ နိဗၺာန္ကုိ ဥပမာ ငါးဆယ္ေက်ာ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းျပသထားေသာ္လည္း ေလာကလူအမ်ား အဓိပၸာယ္ကုိ ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္ရန္ ခက္ခဲလ်က္ပင္ရွိသည္ ။
အထုိက္အေလ်ာက္ သိျမင္ေတြးထင္ႏုိင္ရန္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတုိ႔မွ ေရးသားေဟာေျပာထားသည္မ်ားကုိသာ ဖတ္ရႈၾကားနာရေပသည္ ။

နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ရရွိခံစားၾကရာ၌ အသက္မေသဆုံးမီ ရရွိေသာနိဗၺာန္သည္ ကိေလသာတုိ႔ဧ။္ ၿငိမ္းေအးျခင္း (ကိေလသာမ်ားကုန္ခမ္းေပ်ာက္ကင္းျခင္း) ဟူေသာ
" ကိေလသ ပရိနိဗၺာန္ " ျဖင့္ ရရွိျခင္းသည္ ခႏၶာရွိလွ်က္ႏွင့္ နိဗၺာန္ရရွိျခင္း တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္ ။ တဖန္ အသက္ေသဆုံးၿပီးမွ ရုပ္ခႏၶာဧ။္ ၿငိမ္းေအးျခင္း(ခႏၶာအသစ္မျဖစ္ေတာ့ျခင္း)
ဟူေသာ " ခႏၶ ပရိနိဗၺာန္ " ျဖင့္ ၿငိမ္းေအးျခင္းကုိ အစဥ္အၿမဲ ခံစားရရွိျခင္း တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္ ။ ထုိသုိ႔ဆုိရေသာ္လည္း နိဗၺာန္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္ဟု မဆုိလုိ၊ နိဗၺာန္သည္ သီးျခားမရွိ ၊
တစ္မ်ဳိးတည္းသာရွိသည္ ။

အသက္မေသဆုံးမီ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳသည္ (ရဟႏၲာ ျဖစ္သြားသည္) ဆုိသည္မွာ ၊ ယင္းပုဂၢဳိလ္ျမတ္ဧ။္ သႏၲာန္မွာ ကိေလသာဟူသမွ် ကုန္ဆုံးေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း
(ကိေလသ ပရိနိဗၺာန္ျပဳျခင္း) ေၾကာင့္ အပူအေလာင္မ်ား လုံးဝကင္းစင္သြားကာ ၿငိမ္းေအးခ်မ္းသာမႈ ရရွိျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္ ။ ပုထုဇဥ္တုိ႔အေနျဖင့္ ပူေဆြးငုိေႂကြး ဆင္းရဲပင္ပန္း
ျဖစ္ရျခင္းမွာ ကိေလသာအပူေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ။ တဏွာေလာဘ၊ ေဒါသ၊ မာန၊ ဣႆာ၊ မစၧရိယ၊ စသည့္ ပူေလာင္ေစတတ္ေသာ ကိေလသာတုိ႔ကုိ ဖယ္ရွားရွင္းထုတ္
ႏုိင္မည္ဆုိလွ်င္ ႀကီးမားေသာ ဘဝေအးၿငိမ္းခ်မ္းသာျခင္း ရရွိမည္ကုိ ဆင္ျခင္ၾကည့္တတ္မည္ဆုိပါက ၊ ရဟႏၲာ သူေတာ္စင္တုိ႔ဧ။္ ၿငိမ္းေအးျခင္းကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါလိမ့္မည္ ။

ဤသုိ႔ မေသဆုံးမီ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳသည့္ သူေတာ္စင္တုိ႔အဖုိ႔ ၊ အုိျခင္း ကုိလည္း မမႈေတာ့ပါ ၊ နာျခင္း ကုိလည္း မခံစားရေတာ့ပါ ၊ ေသျခင္း ဆုိရာ၌ ခႏၶာကုိထမ္းထားရေသာ
ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးႀကီးမွ အၿပီး လြတ္ေျမာက္ေတာ့မည္ ျဖစ္၍ ၊ ဥဒါန္းမ်ားပင္ က်ဴးရင့္ကာျဖင့္ ခႏၶာကုိ အားရပါးရ စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾကေလသည္ ။ ရုပ္နာမ္ခႏၶာကုိ အျမတ္တႏုိး ႏွစ္သက္တြယ္တာ
ေနေသာ မိမိတုိ႔လုိ ပုထုဇဥ္ေတြအတြက္ အလြန္ပင္ ရွက္ဖြယ္ ေကာင္းလွေပေတာ့သည္ ။

ဗုဒၶလက္ထက္ေတာ္တုန္းက ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးသည္ အရွင္ သာရိပုတၲရာ မေထရ္ကုိ ေမးေလွ်ာက္ဖူးသည္ ။
" အရွင္ဘုရား , ခႏၶာလည္းမရွိ ၊ ခံစားမႈလည္းမရွိေသာ နိဗၺာန္သည္ အဘယ္သုိ႔လွ်င္ 'ခ်မ္းသာ' မည္ပါသနည္း "
" ငါ့ရွင္ , ခံစားမႈ မရွိျခင္း ပင္လွ်င္ 'ခ်မ္းသာ' ျဖစ္ပါဧ။္ " ဟူ၍ ေျဖၾကားဖူးပါသည္ ။ သာမန္ စဥ္းစားၾကည့္ရုံမွ်ျဖင့္ နားလည္ရ ခက္ေပစြ ။

အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အေတြ႕ ဟူေသာ အာရုံ(ကာမဂုဏ္တရား) တုိ႔ကုိ ေကာင္းျမတ္ခ်မ္းသာသည္ဟု ခံစားျခင္းကုိ " ေဝဒယိတ သုခ " ဟု ဆုိရသည္ ။ ယင္းသုခခ်မ္းသာသည္
ခံစားစံစား၍ ကုန္ကုန္သြားသည့္အတြက္ အသစ္အသစ္ ရေအာင္ ရွာေဖြထူေထာင္ရဧ။္။ ထုိသုိ႔ အသစ္အသစ္တုိ႔ကုိ ရွာေဖြထူေထာင္ရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကား ခံစားရေသာ သုခထက္
အဆမတန္မ်ားလွေပသည္ ။ (ထမင္းတစ္နပ္အတြက္ ရွာရ၊ ေဖြရ၊ ဝယ္ရ၊ ခ်မ္းရ၊ ခ်က္ရ၊ ျပဳတ္ရ၊ ခူးရ၊ ခပ္ရသည့္ ဒုကၡတစ္ခုကုိသာေထာက္ၾကည့္ပါ) ။ ရွာေဖြစဥ္မွာလည္း အကုသုိလ္တုိ႔ကုိ
ျပဳမိၾကသျဖင့္ အပါယ္ဒုကၡကုိ အပုိေဆာင္း၍ မၿပီးႏုိင္ မစီးႏုိင္ ခံၾကရဦးမည္ ျဖစ္ေပသည္ ။

ခႏၶာမရွိေတာ့ေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ " သႏၲိ သုခ " = ပ်က္စီးမႈမရွိေသာ (အစဥ္အၿမဲတည္ရွိေနေသာ) ေအးၿငိမ္းျခင္း ဟူ၍ ေခၚဆုိရေပသည္ ။ ခႏၶာ မျဖစ္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ၊ အျဖစ္မရွိက
အပ်က္လည္း မရွိႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြ အပူအေလာင္ မရွိေသာေၾကာင့္ အလြန္ေအးၿငိမ္းျခင္း ျဖစ္ရေလသည္ ။ ထုိေအးၿငိမ္းျခင္းသည္ နိဗၺာန္ဧ။္ " သႏၲိ " ဟုေခၚေသာ
ထူးျခားသည့္ လကၡဏာပင္ ျဖစ္ေပသည္ ။

ထုိ ' သႏၲိသုခ ' ေခၚေသာ နိဗၺန္ခ်မ္းသာကုိ ရရွိႏုိင္ရန္ အသက္ မေသဆုံးမီ ' ကိေလသ ပရိနိဗၺာန္ ' ျပဳျခင္းဟုဆုိေသာ ကိေလသာမ်ား ကုန္ခမ္း ေပ်ာက္ကင္းရန္ အားထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္ ။

ထုိေၾကာင့္ ကိေလသာ အပူအေလာင္မ်ား နည္း၍ နည္း၍ လာမွသာ ထိုအားထုတ္အပ္ေသာ ကမၼဌာန္း ဘာဝနာသည္ မွန္ေသာလမ္းစဥ္ ျဖစ္သည္ ။ " နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္းတရား " အမွန္
ျဖစ္သည္ ။ ကမၼဌာန္း ဘာဝနာ အားထုတ္ေသာ္လည္း ကိေလသာတုိ႔ နည္းပါးမသြားလွ်င္ ကမၼဌာန္းေသာ္လည္း မွားေနေပလိမ့္မည္ ၊ သုိ႔မဟုတ္ မိမိကေသာ္လည္း ကိေလသာနည္းလုိေသာဆႏၵ
မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ ။ ကမၼဌာန္းကလည္း နည္းမွန္သည္ ၊ မိမိဧ။္ ဆႏၵကလည္း ကိေလသာမ်ားကုိ အမွန္ကုန္ခမ္းေစလုိသည္ ဆုိပါက ၊ ကမၼဌာန္းဟူသမွ်သည္ ကိေလသာ နည္းပါးရာမွ
တစ္စ တစ္စ ကုန္ဖုိ႔ရန္သာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္ ။

ဗုဒၶဘာသာဝင္ သူေတာ္စင္တုိ႔သည္ ကိေလသာမ်ား အမွန္တကယ္ ေပ်ာက္ကင္းေစခ်င္ေသာ သဒါၶ ဆႏၵ ျပည့္ဝၾကလ်က္ ကိေလသာနည္းပါးမည့္ ကမၼဌာန္း " နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္းတရား " ကုိ
ေလ့လာေတြ႕ျမင္ၿပီး ၾကဳိးစားအားထုတ္ ႏုိင္ၾကပါေစေသာ္ ။