၁။ ဒုကၡခပ္သိမ္း ကင္းျငိမ္းရာအရပ္သည္ ( နိဗၺာန္တရား ) ၁-ပါးသာ ရွိ၏။ ( ဧကက အဂၤုတၱိဳရ္ )

၂။ သာရကမၻာ၌ ( ဘုရား ) ၁-ဆူသာလွ်င္ ပြင့္ေတာ္မူ၏။ ( ဧကက-အံ )

၃။ တေလာကထဲ၌ စၾကာမင္း ၂-ပါး မရွိေကာင္း။ ၁-ပါးသာလွ်င္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ( ဧကက-အံ )

၄။ ဧေကာ ဓေမၼာ-တရားသည္ အဓိက, တရားသည္ ပ႒ာန, တရားသည္ သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ လြတ္ေျမာက္မႈ
၁-ခုတည္းသာ ျဖစ္၏။ ( ဧကက-အံ )

၅။ ဧကေ၀ါကာရ-ရုပ္ခႏၶာ တပါးသာရွိေသာ အသညသတ္ျဗဟၼာဘံုသက္တမ္း ကမၻာ ၅၀၀-ရွိ၏။ ( ဧကက-အံ )

၆။ စိတ္-စိတ္သည္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲတတ္၏။ စိတ္ေလာက္ လ်င္ျမန္ေသာအရာသည္ ေနာက္တခု မရွိျပီ။

၇။ ရဟန္း၀ါရင့္ကုန္ေသာ တပည့္ရဟန္းတို႔တြင္ အညာသိေကာ႑ည ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ( ဧကက-အံ )

၈။ ႀကီးေသာပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တပည့္ရဟန္းတို႔တြင္ ရွင္သာရိပုတၱရာ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၉။ တန္ခိုးႀကီးျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တပည့္ရဟန္းတို႔တြင္ ရွင္ေမာဂၢလာန္ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၁၀။ ဓုတင္ ၁၃-ပါးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တပည့္ရဟန္းတို႔တြင္ ရွင္မဟာကႆပ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၁၁။ ဒိဗၺစကၡဳ အဘိညာဥ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တပည့္ရဟန္းတို႔တြင္ အရွင္အႏုရုဒၶါ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၁၂။ ကိုယ္ခႏၶာ (ပံုတူ) မ်ားစြာ ဖန္ဆင္းတတ္ေသာ တပည့္ရဟန္းတို႔တြင္ ရွင္စူဠပန္ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။ ( ဧကက-အံ )

၁၃။ လာဘ္လာဘမ်ားေသာ တပည့္ရဟန္းတို႔တြင္ ရွင္သီ၀လိ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။ (ဧကက-အံ)

၁၄။ သဒၶါတရား ခ်စ္ခင္မႈႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တပည့္ရဟန္းတို႔တြင္ ရွင္၀ကၠလိ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၁၅။ လ်င္စြာ မဂ္ဖိုလ္အသိဉာဏ္ရေသာ တပည့္ရဟန္းတို႔တြင္ ဗာဟိယဒါရုစိရိယ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၁၆။ အနာေရာဂါကင္းေသာ တပည့္ရဟန္းတို႔တြင္ ရွင္ဗာကုလ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။(ဧကက-အံ)

၁၇။ ၀ိနည္းကိုေဆာင္ႏိုင္ေသာ တပည့္ရဟန္းတို႔တြင္ ရွင္ဥပါလိ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။(ဧကက-အံ)

၁၈။ ခုနစ္ႏွစ္သမီးအရြယ္ႏွင့္ ရဟႏၲာမျဖစ္ေသာ သူတို႔တြင္ ဧကုေပါသထ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၁၉။ ႀကီးျမတ္ေသာပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တပည့္ရဟန္းမိန္းမတို႔တြင္ ေခမာေထရီ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၂၀။ တန္ခိုးႀကီးျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ တပည့္ရဟန္းမိန္းမတို႔တြင္ ဥပၸလ၀ဏ္ေထရီ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၂၁။ ၀ိနည္းကိုေဆာင္ႏိုင္ေသာ တပည့္ရဟန္းမိန္းမတို႔တြင္ ပဋာစာရီေထရီ ၁-ပါးသာလွ်င္အသာလြန္ဆံုး။

၂၂။ တရားေဟာရာ၌ တတ္စြမ္းေသာ တပည့္ရဟန္းမိန္းမတို႔တြင္ ဓမၼဒိႏၷာေထရီ ၁-ပါးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၂၃။ လွဴဒါန္းမႈ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာ သူတို႔တြင္ သုဒတၱ(ေခၚ)အနာထပိဏ္သူေ႒း ၁-ဦးသာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၂၄။ ေရွးဦးစြာ သရဏဂံုတည္ေသာ ဥပါသိကာမတို႔တြင္ ေသနိယသူေ႒းသမီး သုဇာတာ ၁-ေယာက္သာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၂၅။ အလွဴျဖင့္ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာ ဥပါသိကာမတို႔တြင္ ေက်ာင္းအမ ၀ိသာခါ ၁-ေယာက္သာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၂၆။ အၾကားအျမင္မ်ားေသာ ဥပါသိကာမတို႔တြင္ ခုဇၨဳတၱရာ ၁-ေယာက္သာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၂၇။ ေမတၱာစိတ္ ပြားမ်ားေလ့ရွိေသာ ဥပါသိကာမတို႔တြင္ သာမာ၀တီ ၁-ေယာက္သာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၂၈။ သူနာကို လုပ္ေကၽြးျပဳစုတတ္ေသာ ဥပါသိကာမတို႔တြင္ သုပၸိယ ၁-ေယာက္သာလွ်င္ အသာလြန္ဆံုး။

၂၉။ မိန္းမ၏အဆင္းေလာက္ ေယာက်္ား၏စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ အျခားအဆင္းတခု မရွိျပီ။

၃၀။ မိန္းမ၏အသံေလာက္ ေယာက်္ား၏စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ အျခားအသံတခု မရွိျပီ။

၃၁။ မိန္းမ၏အနံ႔ေလာက္ ေယာက်္ား၏စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ အျခားအနံ႔တခု မရွိျပီ။

၃၂။ မိန္းမ၏အရသာေလာက္ ေယာက်္ား၏စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ အျခားအရသာတခု မရွိျပီ။

၃၃။ မိန္းမ၏အေတြ႔ေလာက္ ေယာက်္ား၏စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ အျခားအေတြ႔တခု မရွိျပီ။
ထို႔အတူ မိန္းမ၏စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေယာက်္ား၏အဆင္း စေသာ ၅-ပါးလည္း ဤအတိုင္းပင္တည္း။

၃၄။ သညာ ၁-ပါး။
စားအပ္ေသာအစာ၌ စက္ဆုပ္ဖြယ္အျဖစ္ကို ဆင္ျခင္မွတ္ေသာ အမွတ္သညာ။

၃၅။ ၀၀တၳာန္ ၁-ပါး။
မိမိကုိယ္၌ရွိေသာ ဓာတ္ ၄-ပါးကို မွတ္ျခင္းျဖင့္ ရႈဆင္ျခင္၍ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။

၃၆။ ေမတၱာသေတၱာ အနေႏၲာ။( ေမတၱာသေဒၵါ အနေႏၲာ )
ေမတၱာသေတၱာ-ေမတၱာစိတ္ထားအပ္ေသာ (ညြတ္အပ္ေသာ) သတၱ၀ါသည္။
အနေႏၲာ-မည္၍မည္မွ်ဟူ၍ ေရတြက္၍ မရႏိုင္ပါတကား။

( စိႏၲာမဏိ ဦးခ်စ္ေမာင္-ေရး ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ အေထြေထြဗဟုသုတ မာတိကာက်မ္း )မွ
မဂၤလာညခ်မ္းပါ။