လူမွာတစ္ခြန္း၊ရွစ္ခြန္းအာနန္၊အာနန္တစ္ခြန္း၊ဆယ္ခြန္းေျခာက္တန္၊
ရာႏွစ္ဆယ့္ရွစ္၊ စင္စစ္ဧကန္၊တို႔ဘုရားတရားေဟာဖို႔ျမန္။
.
တစ္ရာ့တစ္ပါး၊လူမ်ိဳးမ်ားတို႔၊စကားတစ္ခြန္း၊ျမြတ္ဆိုညႊန္းက၊ရွစ္ခြန္းအာနန္၊
မိန္႔လ်င္ျမန္၏။ အာနန္ေထရ္ေက်ာ္၊တစ္ခြန္းေသာ္မူ၊ရွင္ေတာ္ဘုရား
ရွင္ လ်ားတုမဲ့၊တစ္ဆယ့္ေျခာက္လီ၊ ခြန္ထပ္မွီ၏။

ေလာကီလူသား၊တစ္ခြန္အားမူ၊ဘုရားလူ႔ဘ၊မုနိႏၵလွ်င္၊
တရာ့ႏွစ္ဆယ္ရွစ္ခြန္းကယ္၏။
.
ပကတိလူတို႔စကားတစ္ခြန္း၊အရွင္အာနႏၵာတစ္ခြန္းဆိုတဲ့စကားက မူလပဏၰာသ ပါဠိေတာ္ မဟာသီဟနာဒသုတ္လာ အဖြင့္စကားျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီသုတ္မွာ ျမတ္ဘုရားက အရွင္သာရိပုတၱရာကို- ဤေလာကမွာ ငယ္ရြယ္စဥ္သာ ပညာ အဆင္အျခင္ႏွင့္ ျပည့္စံု နိုင္ တယ္။ အိုမင္းေသာအခါ အေၾကာင္းအက်ိဳးေျမာ္ျမင္နိုင္တဲ့ ပညာကယုတ္ေလ်ာ့တတ္တယ္ လို႔ အခ်ိဳ႕ကဆိုၾကတယ္။ ယခုအခါ ငါဟာ အသက္ရွစ္ဆယ္ ေနာက္ဆံုးအရြယ္ကို ေရာက္ေနၿပီ၊ ဤအခ်ိန္တြင္ စားေသာက္ေသာအခါ၊ က်င္ႀကီး က်င္ငယ္စြန္႔ေသာအခါ၊ အပန္းေျဖ အိပ္စက္ေသာအခါတို႔မွတစ္ပါး ငါ့အား သတိပ႒ာန္ေလးပါး တို႔အားေထာက္၍ ေမးလာျငားအံ့၊ ေမးတိုင္းေမးတိုင္း ငါေျဖနိုင္တယ္။ ငါဘုရားအား တရားေဟာၾကားျခင္းသည္ မကုန္နိုင္။ ျပႆနာေျဖၾကားျခင္းသည္မကုန္နိုင္ လို႔မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။

တစ္ေယာက္က ကာယာႏုပႆနာကိုေမးမယ္၊ တစ္ဦးက ေ၀ဒနာႏုပႆနာ၊ တစ္ဦးက စိတၱာႏုပႆနာ၊ တစ္ဦးက ဓမၼာႏုပႆနာ ကိုေမးမယ္။ သူတို႔ေမးသမွ်ကို ဘုရားရွင္က ကာယာႏုပႆနာ ကို ၁၄ ပါးခြဲျခားၿပီး၊ ေ၀ဒနာႏုပႆနာကို ၉ ပါးခြဲျခားၿပီး၊ စိတၱာႏုပႆနာကို ၁၆ ပါးခြဲျခားၿပီး၊ ဓမၼာႏုပႆနာကို ၅ ပါးခြဲျခားၿပီး၊ ခဏခ်က္ခ်င္းေဟာနိုင္တယ္။ ဤမွ်မက သမၼပၸဓာန္ ၄ ပါး၊ ဣဒိၶပါဒ္ ၄ ပါး၊ ဣေၿႏၵ ၅ ပါး၊ ဗိုလ္ ၅ ပါး၊ ေဗာဇၩင္ ၇ ပါး၊ မဂၢင္ ၈ ပါး၊ တို႔ကို တစ္ဦးစီ ေမးလာလွ်င္လည္း တစ္ဦးစီကို ထိုခဏခ်က္ခ်င္း ေျဖဆိုနိုင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ ဘုရားရွင္ရဲ့ လွ်ာေတာ္ဟာ အလြန္ႏူးညံ့တယ္၊ ပါးလ်ား၍ျပန္႔က်ယ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အလြန္သြက္လက္တယ္။ ျမတ္ဘုရားမွာ သြားေတာ္ ၄၀ ရွိၿပီး၊ ႏႈတ္ခမ္းျဖင့္ ေစ့စပ္စြာရွိတယ္။ ျမတ္ဘုရား၏ စိတ္သည္လည္း ဘ၀င္စိတ္နည္းပါးသည္။ တစ္၀ီထိႏွင့္ တစ္၀ီထိၾကား၌ ဘ၀င္စိတ္ႏွစ္ႀကိမ္သာ ျခားတယ္။ (သာမန္လူတြင္ ဘ၀င္စိတ္ မ်ားစြာျခားတယ္)။ ဒါေၾကာင့္ျမတ္ဘုရားဟာ အလြန္ လွ်င္ျမန္စြာ စကားေျပာနိုင္တယ္။ ဒီထူးျခားခ်က္ေတြဟာ သူ႔အလိုလိုျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖည့္စည္းခဲ့ရတဲ့ ပါရမီကုသိုလ္ေတြေၾကာင့္ပါ။
.
ျမတ္ဘုရား၏ သြားေတာ္(၄၀) လကၡဏာေတာ္ ရရွိျခင္းမွာ ကုန္းေခ်ာစကား ေျပာႀကားျခင္းမွ ေ၀းစြာေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း၊ ညီညြတ္သင့္ျမတ္ေအာင္ေစ့စပ္ေပးေတာ္မူခဲ့ျခင္း။ ညီညြတ္သူတို႔ကိုေတြ႔ လွ်င္လည္း ညီညြတ္မူ မပ်က္ျပားဘဲ ဆက္လက္ ခိုင္မာေအာင္ အားေပး ေတာ္မူခဲ့ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရးစကားကိုသာ ေျပာၾကားေတာ္မူခဲ့
ေသာကုသိုလ္ေတာ္ ေၾကာင့္ (၁) သြားေတာ္ ေလးဆယ္ အေစ့အငရွိ ေတာ္မူသည့္ အျပင္ (၂) သြားေတာ္မက်ဲ မကြာ ေစ့စပ္စြာ တည္ရွိျခင္း ဟူေသာ ေယာက္်ားျမတ္လကၡဏာ တုိ႔ကို ရရွိေတာ္မူသည္။
.
ျမတ္စြာဘုရား၌ လႊျဖင့္ျဖတ္အပ္ေသာ ခရုသင္းခ်ပ္ အလႊာကဲသို႔ တစ္သားတည္း ညီညာေသာ သြားေတာ္အစဥ္ရွိ္ျခင္းမွာ ေရွးဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၌ မွားယြင္း ယုတ္မာေသာ အသက္ေမြးမူမ်ိဳးကို ပယ္၍ မွန္ကန္ျဖဴစင္ေသာ အသက္ေမြးမူ ျဖင့္ အသက္ ေမြးျမဴေတာ္မူခဲ့ ျခင္း။ ခ်ိန္စဥ္းလဲစေသာ စဥ္းလဲမူ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေကာက္က်စ္လွည့္ပတ္မူ
အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သူတပါးကို သတ္ျဖတ္ လုယက္ ၿမိဳ႕ရြာဖ်က္လ်က္ ႏုိင္ထက္ကလူ ျပဳမူျခင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔မွ ေ၀းစြာေရွာင္ၾကဥ္ ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကုသုိလ္ေတာ္ေၾကာင့္ (၁) လႊျဖင့္ ျဖတ္အပ္ေသာ ခရုသင္းခ်ပ္အလႊာ ကဲ့သို႔ တစ္သားတည္း ညီညာ ျဖဴစင္ေသာ သြားေတာ္ (၂) ေသာက္ရူး ၾကယ္ပမာ လြန္စြာ စင္ၾကယ္ ျဖဴ၀င္း၍ အေရာင္ တလက္လက္ ထြက္ေသာ စြယ္ေတာ္
ေလးဆူဟူေသာ ေယာက္်ားျမတ္ လကၡဏာတို႔ကို ရရွိေတာ္မူသည္။
.
ျမတ္စြာဘုရား၌ နီျမန္းေသာ အဆင္းရွိ၍ ရွည္လ်ား၊ ႏူးညံ့ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လွ်ာ ေတာ္ရွိျခင္းမွာ ဘုရား အေလာင္းေတာ္သည္ ေရွးဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔၌ ရုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာ ဆဲေရး တုိင္းထြာေသာ စကားကို ေျပာၾကားျခင္းမွ ေ၀းစြာေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူကာအျပစ္ကင္းစင္ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာ ခ်ိဳသာ ယဥ္ေက်း ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆုိေတာ္မူခဲ့၏။ ထုိ ကုသုိလ္ေတာ္ေၾကာင့္ (၁) နီျမန္းေသာ အဆင္းရွိ၍ ရွည္လ်ား၊ ႏူးညံ့၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လွ်ာေတာ္အျပင္ (၂) ျဗဟၼာမင္း၏ အသံကဲ့သို႔ အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အသံေတာ္ဟူေသာ ေယာက္်ားျမတ္ လကၡဏာတုိ႔ကို ရရွိေတာ္မူသည္။
.
အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အသံေတာ္။
------------------ ၁။ ၀ိႆ႒ = သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္း။ ၂။ ၀ိေညယ် = သိလြယ္ျခင္း။ ၃။ မဥၨဴ = သာယာျခင္း။ ၄။ သ၀နီယ = နာခ်င္ဖြယ္ရွိျခင္း။ ၅။ ဗိႏၵဴ = တစ္လံုးတစ္စည္းတည္းရွိျခင္း။ ၆။ အ၀ိသာရီ = ပရိသတ္အျပင္သို႔ျပန္႔မထြက္ျခင္း။ ဖရိုဖရဲကင္းျခင္း။ ၇။ ဂမၻီရ = နက္နဲျခင္း။ ၈။ နိႏၷာဒိ =ပဲ့တင္ထပ္ျခင္း။