ျမင့္ျမတ္ ေက်ာ္ေစာေသာ ဘုရားအား၎ သံဃာအား၎ ဂိုဏ္းအား၎ ေဆးတို႕ကို လွဴရေသာေၾကာင့္ ကံႏွင့္ ေလ်ာ္ေသာ ဆယ္ပါးေသာ အက်ဳိးတို႕ကို ခံရစားရ၏ ... ။

၁။ အာယု = အသက္ရွည္ျခင္း
၂။ ဗလ = ခြန္အားဗလႀကီးမားျခင္း
၃။ ဓီရ = ပညာရွိျခင္း
၄။ ၀ဏၰ = အဆင္းလွျခင္း
၅။ ယသ = အၿခံအရံမ်ားျခင္း
၆။ သုခ = ခ်မ္းသာျခင္း
၇။ အႏုပဒၵေ၀ါ = ဥပဒၵေ၀ါ မရွိျခင္း
၈။ အနီတိ = ရန္မရွိျခင္း
၉။ အပစိတ = ခပ္သိမ္းေသာ သူတို႕ ရိုေသခံရျခင္း
၁၀။ ပိယ၀ိေယာဂ = ခ်စ္ေသာ သူတို႕ႏွင့္ မေကြကြင္းရျခင္း ။
စေသာအက်ိဳးတရားမ်ားကိုရရွိေစပါသည္