တစ္ခုေသာကာလ၌ ေသာပါက အမည္ရ ခုနစ္ႏွစ္အ႐ြယ္ ဆင္းရဲသား ငယ္ေလးသည္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြါးကာ ပေထြး၏ သားကို လက္သီးႏွင့္ ထိုးမိေလ သည္။

ထိုသူငယ္က ေသာပါကအား ေျခလက္မ်ားကို ၾကိဳးျဖင့္ တုပ္ကာ သုသန္၌ အေသေကာင္ႏွင့္တြဲ၍ ခ်ည္ေႏွာင္ပစ္ထားခဲ့သည္။

ေသာပါက၏ ငိုေၾကြးသံေၾကာင့္ ျမတ္ဗုဒၶက ေရာင္ျခည္ေတာ္လႊတ္ျပီး အားေပးကာ ေခၚေတာ္မူသည္။ အားတက္စြာျဖင့္ ႐ုန္းကန္လိုက္ရာ အေႏွာင္အဖြဲ႔မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ဘုရားထံ အေရာက္သြားေလသည္။

ဘုရား႐ွင္က ကထာေျခာက္မ်ိဳး ေဟာၾကားအျပီးတြင္ ေသာတာပန္
တည္သည္။ သာမေဏဝတ္ျပီးေနာက္ သူ၏ မိခင္အားေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ကို နာၾကားရျပန္သည္။ တရားအဆုံး၌ ရဟႏၲာျဖစ္ေတာ္မူ သည္။ ထို ေသာပါက ရဟႏၲာကို ဘုရား႐ွင္က ပုစၧာဆယ္ခု ေမးေတာ္ မူသည္။

ဘုရား - တစ္ခုေသာ တရားဆိုတာ အဘယ္တရားလဲ။

ေသာပါက - အေၾကာင္းတရားကို ေျပာတာပါဘုရား။

ဘုရား - ႏွစ္ခုေသာ တရားဆိုတာ အဘယ္တရားလဲ။

ေသာပါက - နာမ္ႏွင့္႐ုပ္ ပါဘုရား။

ဘုရား - သုံးခုေသာ တရားဆိုတာ အဘယ္တရားလဲ။

ေသာပါက - ေဝဒနာတရားသုံးပါးကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။

ဘုရား - ေလးခုေသာ တရားတို႔ကားအဘယ္တရားတို႔ကို ေခၚသလဲ။

ေသာပါက - အရိယသစၥာတရားေလးပါးကို ေခၚတာပါဘုရား။

ဘုရား - ငါးခုေသာ တရားကား အဘယ္နည္း။

ေသာပါက - ခႏၶာငါးပါးကို ဆိုလိုပါတယ္ဘုရား။

ဘုရား - ေျခာက္ခုေသာ တရားဆိုတာ အဘယ္တရားမ်ားကိုေခၚသလဲ။

ေသာပါက - အတြင္းအာယတန တရားေျခာက္ပါးကို ေခၚပါတယ္ဘုရား။

ဘုရား - ခုနစ္ခုေသာ တရားကား အဘယ္နည္း။

ေသာပါက - ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးျမတ္တရားတို႔ ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။

ဘုရား - ႐ွစ္ခုေသာ တရားဆိုတာ အဘယ္တရားကို ေခၚဆိုသလဲ။

ေသာပါက - မဂၢင္႐ွစ္ပါးကို ေခၚတာပါဘုရား။

ဘုရား - ကိုးခုေသာ တရားတို႔ကား အဘယ္နည္း။

ေသာပါက - သတၱဝါကိုးမ်ိဳးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္ဘုရား။

ဘုရား - ဆယ္ခုေသာ တရားဆိုတာ အဘယ္တရားမ်ားကို ေခၚသလဲ။

ေသာပါက - ရဟႏၲာတို႔၏ အဂၤါဆယ္ပါးကို ေခၚပါတယ္ဘုရား။

ဘုရား - ငါ့႐ွင္ သာမေဏ ေသာပါက ရဟန္းျဖစ္ေစ။


အ႐ွင္ေသာပါကသည္ တရားေတာ္ကို စူးစူးစိုက္စိုက္ ခႏၶာဉာဏ္ေရာက္ နာၾကားျခင္းေၾကာင့္ ခုနစ္ႏွစ္ အ႐ြယ္ႏွင့္ပင္ ရဟန္းလည္းျဖစ္၊ ရဟႏၲာ လည္းျဖစ္ခဲ့ရေသာ ပုဂၢိဳလ္ထူးတစ္ဦးျဖစ္ေပေတာ့သတည္း။

သာဓု သာဓု သာဓု

က်မ္းကိုး။ ။ေခမိႏၵ၊ ဘဒၵႏၲ (ခင္မကန္ဆရာေတာ္)။ တရားတစ္ပုဒ္၏ တန္ဖိုး တရားေတာ္။