မိလိႏၵမင္းၾကီးသည္ နိဗၺာန္ ထင္႐ွား႐ွိမ႐ွိ ေမးျမန္းေလရာ အ႐ွင္နာဂသိန္မေထရ္သည္ ႐ွင္းလင္းေျဖၾကား ေတာ္မူ၏။
မေထရ္
မင္းၾကီး၊ ေကာင္းကင္ႏွင့္ နိဗၺာန္သည္ ထင္႐ွား႐ွိ၏။ သို ့ေသာ္ တစ္စုံတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ် မျဖစ္။
မင္းၾကီး
ဒီလိုဆို အ႐ွင္ဘုရားသည္ မ႐ွိေသာ တရားကို နိဗၺာန္ဟု ညႊန္ျပမိေလျပီ။
မေထရ္
မင္းၾကီး၊ နိဗၺာန္သည္ ႐ွိ၏။ မေနာဝိညာဏ္ျဖင့္ သိအပ္၏။ စင္ၾကယ္မြန္ျမတ္ေသာ၊ အေႏွာင့္အယွက္ အပိတ္အပင္ ကင္းေသာ၊ ကာမဂုဏ္ အာမိသကင္းေသာ စိတ္ျဖင့္
ေကာင္းစြာက်င့္ေသာ အရိယာတို႔သည္ နိဗၺာန္ကို သိႏိုင္
ျမင္ႏိုင္၏။
မင္းၾကီး
အ႐ွင္ဘုရား၊ နိဗၺာန္သည္ မ႐ွိတရားမဟုတ္လွ်င္ နိဗၺာန္ကို ဥပမာျဖင့္ ျပေတာ္မူပါ၊ နိဗၺာန္သည္ အဘယ္သို႔နည္း။
မေထရ္
မင္းၾကီး၊ ေလဆိုေသာ အရာသည္ ႐ွိသည္မဟုတ္ေလာ။
မင္းၾကီး
႐ွိပါသည္အ႐ွင္။
မေထရ္
ေလသည္ အဆင္းပုံသ႑ာန္ အၾကီးအေသး အ႐ွည္အတို အဘယ္သို ့႐ွိပါသနည္း။
မင္းၾကီး
ေလကိုညႊန္ျပရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
မေထရ္
သို႔ဆိုလွ်င္ ေလမ႐ွိသေလာ၊ ေလသည္ မ႐ွိတရားေလာ။
မင္းၾကီး
ေလသည္ ႐ွိပါ၏။ ေလကို ညႊန္ျပရန္ မစြမ္းႏိုင္ပါ။ သိုု ့ေသာ္
ေလ႐ွိသည္ကို ႏွလုံးသား၌ သိေနပါသည္။ ႏွာသီးဝ၌ တိုးေန
ပါသည္။ တိုးေသာ လကၡဏာအားျဖင့္ ထင္႐ွား႐ွိေၾကာင္း
သိႏိုင္ပါသည္။
မေထရ္
မင္းၾကီး၊ နိဗၺာန္သည္လည္း ဤသို႔ပင္ျဖစ္၏။ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရ႐ွိသည့္ လကၡဏာအားျဖင့္ ထင္႐ွား႐ွိေၾကာင္း သိႏိုင္ ၏။ ေလကဲ့သို႔ပင္ အဆင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုံသ႑ာန္အားျဖင့္လည္းေကာင္း ညႊန္ျပ၍ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
မင္းၾကီး
လက္ခံပါျပီ အ႐ွင္ဘုရား။ ဆက္၍ေမးလိုသည္မွာ နိဗၺာန္သည္ တည္ရာအရပ္ ႐ွိပါသေလာ။
မေထရ္
မင္းၾကီး၊ နိဗၺာန္သည္ တည္ရာအရပ္မ႐ွိပါ။
မင္းၾကီး
နိဗၺာန္သည္ တည္ရာအရပ္မ႐ွိျငားအံ့၊ နိဗၺာန္သည္ မ႐ွိႏိုင္။ နိဗၺာန္ကို မည္ကဲ့သို ့မ်က္ေမွာက္ျပဳ ႏိုင္အံ့နည္း။
မေထရ္
မင္းၾကီး၊ နိဗၺာန္သည္ အျမဲစြဲတည္ေနသည့္ ေနရာအရပ္ မ႐ွိ
ေသာ္လည္း နိဗၺာန္သည္ ႐ွိ၏။ ေကာင္းစြာ က်င့္ေသာ ႏွလုံး
သြင္းမႈျဖင့္ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ ႏိုင္၏။ ဥပမာ- မီးသည္ ထင္႐ွား႐ွိ၏။ ထိုမီး၏ အျမဲအစြဲ တည္ေနရာအရပ္သည္ မ႐ွိသလိုျဖစ္၏။ ေက်ာက္ခဲႏွစ္လုံး ခတ္မွ ဝါးႏွစ္လုံးပြတ္မွ မီးရသလိုျဖစ္၏။
စၾကာမင္းတို ့ရအပ္ေသာ စၾကာရတနာ၊ မိဖုရားရတနာ၊ သူၾကြယ္ရတနာ၊ ဆင္ရတနာ၊ ျမင္းရတနာ အစ႐ွိေသာ
ရတနာ (၇) ပါးတို႔သည္လည္း တည္ရာအရပ္ မ႐ွိပါေပ။ မင္းက်င့္တရား ေကာင္းမြန္သူတို႔ထံ ကပ္ေရာက္လာၾက
ကုန္၏။ ထို႔အတူ နိဗၺာန္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ႏွလုံး
သြင္းမႈျဖင့္ အားထုတ္က်င့္ၾကံသူတို႔သာ နိဗၺာန္ကို မ်က္
ေမွာက္ျပဳႏိုင္ ၾကကုန္၏။
မင္းၾကီး
လက္ခံပါျပီ အ႐ွင္ဘုရား။
စာကိုး။ ဇဝန၊ အ႐ွင္ (ေမတၱာ႐ွင္)။ လူငယ္မ်ားအတြက္ ဂမၻီရဝိပဿနာ (တြဲ၃+၄)။ ၂ဝဝ၇။