တစ္ရံခါေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ စာတုမာ႐ြာ သွ်စ္သွ်ားေတာ၌ သီ တင္းသုံးေနေတာ္မူသည္။
အ႐ွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အ႐ွင္မဟာေမာဂၢ
လႅာန္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ဘုရားဖူးရဟန္းေတာ္ ငါးရာအဖြဲ ့ရပ္ေဝးမွ
ေရာက္႐ွိလာၾကသည္။ ဆူဆူညံညံအသံမ်ား ျပဳမႈေၾကာင့္ ဘုရား႐ွင္က ခရီးေရာက္မဆိုက္ပင္ ေက်ာင္းတိုက္မွ ႏွင္ထုတ္လိုက္သည္။ ေဒသ
အၾကီးအကဲမ်ားႏွင့္ သဟမၸတိျဗဟၼာ၏ ေတာင္းပန္ေလွ်ာက္ထားမႈ
ေၾကာင့္ ျပန္လည္လက္ခံေတာ္မူအျပီးတြင္ အ႐ွင္သာရိပုတၱရာႏွင့္ အ႐ွင္မဟာေမာဂၢလႅာန္တို႔၏ ထိုစဥ္ကျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စိတ္ဓါတ္ကို
ေမးျမန္းေတာ္မူ၏။

ဘုရား

သင္တို႔အား ငါဘုရား ႏွင္ထုတ္လိုက္ခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုစိတ္မ်ား
ျဖစ္ေပၚခဲ့ၾကေလသလဲ။

သာရိပုတၱရာ

အခုအခ်ိန္မွာ ျမတ္စြာဘုရားဟာ ကိစၥအလုံးစုံကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈ ျပီး
ဖလသမာပတ္ ခ်မ္းသာနဲ ့ေအးခ်မ္းစြာ ေနေတာ္မူေတာ့မယ္။ မိမိသည္လည္း တျခားေသာ ကိစၥမ်ားမွာ ေၾကာင့္ၾက မစိုက္
ေတာ့ဘဲ ဖလသမာပတ္ခ်မ္းသာနဲ႔ပဲ ေအးေအးေဆးေဆး
ေနေတာ့မယ္ဆိုတဲ့စိတ္ ျဖစ္မိပါတယ္ဘုရား။

ဘုရား

ခဏေလာက္ေနပါဦး၊ သာရိပုတၱရာ၊ ဖလသမာပတ္ ခ်မ္းသာနဲ ့
တစ္ကိုယ္ေတာ္ ေအးေအးေဆးေဆးေနလိုစိတ္ကို ဆိုင္းငံ့ထား လိုက္ေပဦးေတာ့။

ေမာဂၢလႅာန္

ျမတ္စြာဘုရားဟာ ရဟန္းေတာ္ေတြကို ႏွင္ထုတ္လိုက္ျပီ
ျဖစ္တယ္။ အခုအခါမွာ ျမတ္စြာဘုရားဟာ တျခားကိစၥေတြ
အားလုံးကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈကာ ဖလသမာပတ္နဲ႔ပဲ ေအးခ်မ္းစြာ
ေနေတာ္မူေတာ့မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ရဟန္း ေတာ္
ေတြကို မိမိနဲ႔ အ႐ွင္သာရိပုတၱရာတို႔ႏွစ္ပါး အတူပူးတြဲကာ ဦးေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ားရဲ႕ကိစၥအဝဝကို
မိမိနဲ႔ အ႐ွင္သာရိပုတၱရာတို႔ကသာ ေၾကာင့္ၾကစိုက္ရေတာ့မွာ
ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့စိတ္ ျဖစ္မိပါတယ္ဘုရား။

ဘုရား

ေကာင္းလိုက္ေလစြ၊ ေကာင္းေလစြ၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ငါ
ဘုရားက ျဖစ္ေစ၊ သာရိပုတၱရာနဲ ့ေမာဂၢလႅာန္တို႔က ျဖစ္ေစ
ေၾကာင့္ၾကစိုက္ရမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပတယ္။

ဤသို႔လွ်င္
ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္သည္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေကာင္းစိတ္ကို တားျမစ္လ်က္ အမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူလိုေသာ ပရဟိတ စိတ္ဓါတ္ကို ႏွစ္သက္ ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူခဲ့ ေလသည္။

စာကိုး။ ဆႏၵာဓိက၊ အ႐ွင္ (ေ႐ႊပါရမီေတာရ)။ ႏွလုံးသားမိတၱဴ