(မိမိကိုယ္)
၁။ အဟံ အေဝေရာ ေဟာမိ- (အကၽြႏ္ုပ္သည္ ေဘးရန္ကင္းကြာ
ခ်မ္းသာရပါလို၏)
အဗ်ာပေဇၨာ ေဟာမိ- (စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းရပါလို၏)
အနီေဃာ ေဟာမိ- (ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းရပါလို၏)
သုခီ အတၱာနံ ပရိဟရာမိ- (ကိုယ့္ဝန္ ကိုယ့္တာ ကိုယ့္ခႏၶာ
ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴႏိုင္ရပါလို၏)

 

(မိဘ-ဆရာသမား ေဆြမ်ိဳးမ်ား)
၂။ မမ မာတာပိတု, (အကၽြႏ္ုပ္၏ မိဘႏွစ္ပါး)
အာစရိယာ စ, (ဆရာသမား အားလံုး)
ဉာတိမိတၱာ စ, (ဉာတကာ မိတ္ေဆြ အားလံုး)
သျဗဟၼစာရိေယာ စ, (တရားက်င့္ေဖာ္မ်ား အားလံုး)
အေဝရာ ေဟာႏၲဳ- (ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ)
အဗ်ာပဇၨာ ေဟာႏၲဳ- (စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
အနီဃာ ေဟာႏၲဳ- (ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
သုခီ အတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ။ (ကိုယ့္ဝန္ ကိုယ့္တာ ကိုယ့္ခႏၶာ ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴႏိုင္ၾကပါေစ)။

(ေယာဂီသူေတာ္စင္မ်ား)
၃။ ဣမသၼႎ အာရာေမ သေဗၺ ေယာဂိေနာ-(ဤအရံအတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ
ေယာဂီသူေတာ္စင္ အားလံုး)
အေဝရာ ေဟာႏၲဳ- (ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ)
အဗ်ာပဇၨာ ေဟာႏၲဳ- (စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
အနီဃာ ေဟာႏၲဳ- (ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
သုခီ အတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ။ (ကိုယ့္ဝန္ ကိုယ့္တာ ကိုယ့္ခႏၶာ ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴႏိုင္ၾကပါေစ)။

(ရဟန္းသာမေဏ သူေတာ္စင္ အမ်ိဳးသား-အမ်ိဳးသမီးအားလံုး)
၄။ ဣမသၼႎ အာရာေမ သေဗၺ ဘိကၡဴ, (ဤအရံအတြင္းမွာ မွီတင္းေနထို္င္ၾကကုန္ေသာ ရဟန္း)
သာမေဏရာ စ, (သာမေဏ အားလံုး)
ဥပါသကာ- (သူေတာ္စင္ အမ်ိဳးသား)
ဥပါသိကာေယာ စ, (သူေတာ္စင္ အမ်ိဳးသမီး အားလံုး)
အေဝရာ ေဟာႏၲဳ- (ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ)
အဗ်ာပဇၨာ ေဟာႏၲဳ- (စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
အနီဃာ ေဟာႏၲဳ- (ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
သုခီ အတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ။ (ကိုယ့္ဝန္ ကိုယ့္တာ ကိုယ့္ခႏၶာ ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴႏိုင္ၾကပါေစ)။

(ပစၥည္းေလးျဖာ အလွဴ႔ဒါယကာ ဒါယိကာမမ်ား)
၅။ အမွာကံ စတုပစၥယ ဒါယကာ- (အကၽြႏ္ုပ္၏ ပစၥည္းေလးပါး, အလွဴ႔ဒါယကာ, အလွဴ႔ဒါယိကာမ အားလံုး)
အေဝရာ ေဟာႏၲဳ- (ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ)
အဗ်ာပဇၨာ ေဟာႏၲဳ- (စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
အနီဃာ ေဟာႏၲဳ- (ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
သုခီ အတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ။ (ကိုယ့္ဝန္ ကိုယ့္တာ ကိုယ့္ခႏၶာ ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴႏိုင္ၾကပါေစ)။

(ကုိယ္ေစာင့္နတ္,ေက်ာင္း,အိမ္,အရံေစာင့္နတ္မ်ား)
၆။ အမွာကံ အာရကၡ ေဒဝတာ- (အကၽြႏ္ုပ္၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္အေပါင္း)
ဣမသၼႎ ဝိဟာေရ, (ဤေက်ာင္းတိုက္အတြင္း၌၄င္း)
ဣမသၼႎ အာဝါေသ, (ဤအိမ္အတြင္း၌၄င္း)
ဣမသၼႎ အာရာေမ, (ဤအရံအတြင္း၌၄င္း)
အာရကၡ ေဒဝတာ- (ေစာင့္ေရွာက္ၾကကုန္ေသာ ေဒဝတာနတ္အေပါင္း)
အေဝရာ ေဟာႏၲဳ- (ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ)
အဗ်ာပဇၨာ ေဟာႏၲဳ- (စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
အနီဃာ ေဟာႏၲဳ- (ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
သုခီ အတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ။ (ကိုယ့္ဝန္ ကိုယ့္တာ ကိုယ့္ခႏၶာ ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴႏိုင္ၾကပါေစ)။

(အေနာဓိသပုဂၢိဳလ္ ၅-ဦး၊ ၾသဓိသပုဂၢိဳလ္ ၇-ဦး))
၇။ သေဗၺ သတၱာ, (သက္ရွိ က်ား-မ မဟူ သတၱဝါအေပါင္း)
သေဗၺ ပါဏာ, (ဝင္သက္ ထြက္သက္ ရွိၾကကုန္ေသာ သတၱဝါအေပါင္း)
သေဗၺ ဘူတာ, (အလံုးေသာ သတၱဝါအေပါင္း)
သေဗၺ ပုဂၢလာ, (ပုဂၢိဳလ္အေပါင္း)
သေဗၺ အတၱဘာဝပရိယာပႏၷာ, (ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးရွိၾကကုန္ေသာ သတၱဝါအေပါင္း)
သဗၺာ ဣတၳိေယာ, (အမ်ိဳးသမီးအေပါင္း)
သေဗၺ ပုရိသာ, (အမ်ိဳးသားအေပါင္း)
သေဗၺ အရိယာ, (အရိယာသူေတာ္စင္အေပါင္း)
သေဗၺ အနရိယာ, (အရိယာမျဖစ္ေသးကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္း)
သေဗၺ ေဒဝါ, (နတ္ျဗဟၼာအေပါင္း)
သေဗၺ မႏုႆာ, (လူသားအေပါင္း)
သေဗၺ ဝိနိပါတိကာ, (အပါယ္ဘံုသားအေပါင္း)
အေဝရာ ေဟာႏၲဳ- (ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ)
အဗ်ာပဇၨာ ေဟာႏၲဳ- (စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
အနီဃာ ေဟာႏၲဳ- (ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
သုခီ အတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ။ (ကိုယ့္ဝန္ ကိုယ့္တာ ကိုယ့္ခႏၶာ ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴႏိုင္ၾကပါေစ)။

ဒုကၡာ မုစၥႏၲဳ, (ကုိယ္စိတ္ဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းလြတ္ၾကပါေစ)
ယထာလဒၶ သမၸတၱိေတာ မာဝိဂစၧႏၲဳ, (ရျပီးေသာ ဂုဏ္သိရ္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားလည္း
မယုတ္ေလ်ာ့ၾကပါေစသတည္း)
ကမၼႆကာ။ (ကိုယ္ျပဳေသာအမႈအတိုင္း ခံစား စံစားရသူခ်ည္းပါတကား)။

(အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာ)
၈။ ပုရတၳိမာယ ဒိသာယ, (အေရွ႔အရပ္၌ ရွိၾကကုန္ေသာ)
ပစၧိမာယ ဒိသာယ, (အေနာက္အရပ္၌ ရွိၾကကုန္ေသာ)
ဥတၱရာယ ဒိသာယ, (ေျမာက္အရပ္၌ ရွိၾကကုန္ေသာ)
ဒကၡိဏာယ ဒိသာယ, (ေတာင္အရပ္၌ ရွိၾကကုန္ေသာ)

ပုရတၳိမာယ အႏုဒိသာယ, (အေရွ႔ေတာင္ေထာင့္အရပ္၌ ရွိၾကကုန္ေသာ)
ပစၧိမာယ အႏုဒိသာယ, (အေနာက္ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၌ ရွိၾကကုန္ေသာ)
ဥတၱရာယ အႏုဒိသာယ, (အေရွ႔ေျမာက္ေထာင့္အရပ္၌ ရွိၾကကုန္ေသာ)
ဒကၡိဏာယ အႏုဒိသာယ, (အေနာက္ေတာင္ေထာင့္အရပ္၌ ရွိၾကကုန္ေသာ)
ေဟ႒ိမာယ ဒိသာယ, (ေအာက္အရပ္၌ ရွိၾကကုန္ေသာ)
ဥပရိမာယ ဒိသာယ-, (အထက္အရပ္၌ ရွိၾကကုန္ေသာ)

သေဗၺ သတၱာ, (သက္ရွိ က်ား-မ မဟူ သတၱဝါအေပါင္း)
သေဗၺ ပါဏာ, (ဝင္သက္ ထြက္သက္ ရွိၾကကုန္ေသာ သတၱဝါအေပါင္း)
သေဗၺ ဘူတာ, (အလံုးေသာ သတၱဝါအေပါင္း)
သေဗၺ ပုဂၢလာ, (ပုဂၢိဳလ္အေပါင္း)
သေဗၺ အတၱဘာဝပရိယာပႏၷာ, (ရုပ္နာမ္ႏွစ္ပါးရွိၾကကုန္ေသာ သတၱဝါအေပါင္း)
သဗၺာ ဣတၳိေယာ, (အမ်ိဳးသမီးအေပါင္း)
သေဗၺ ပုရိသာ, (အမ်ိဳးသားအေပါင္း)
သေဗၺ အရိယာ, (အရိယာသူေတာ္စင္အေပါင္း)
သေဗၺ အနရိယာ, (အရိယာမျဖစ္ေသးကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္း)
သေဗၺ ေဒဝါ, (နတ္ျဗဟၼာအေပါင္း)
သေဗၺ မႏုႆာ, (လူသားအေပါင္း)
သေဗၺ ဝိနိပါတိကာ, (အပါယ္ဘံုသားအေပါင္း)

အေဝရာ ေဟာႏၲဳ- (ေဘးရန္ကင္းကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ)
အဗ်ာပဇၨာ ေဟာႏၲဳ- (စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
အနီဃာ ေဟာႏၲဳ- (ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ)
သုခီ အတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ။ (ကိုယ့္ဝန္ ကိုယ့္တာ ကိုယ့္ခႏၶာ ခ်မ္းသာစြာ ေမြးျမဴႏိုင္ၾကပါေစ)။

ဒုကၡာ မုစၥႏၲဳ, (ကုိယ္ဆင္းရဲျခင္းမွ ကင္းလြတ္ၾကပါေစ)
ယထာလဒၶ သမၸတၱိေတာ မာဝိဂစၧႏၲဳ, (ရျပီးေသာ ဂုဏ္သိရ္ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားလည္း
မယုတ္ေလ်ာ့ၾကပါေစသတည္း)
ကမၼႆကာ။ (ကိုယ္ျပဳေသာအမႈအတိုင္း ခံစား စံစားရသူခ်ည္းပါတကား)။

(ကုန္းေန,ေရေန,ေကာင္းကင္ပ်ံ သတၱဝါမ်ား)
၉။ ဥဒၶံယာဝ ဘဝဂၢါ စ၊ (အထက္ဘဝဂ္)
အေဓာယာဝ အဝီစိေတာ။ (ေအာက္အဝီစိ)
သမႏၲာ စကၠဝါေဠသု၊ (ရွိရွိသမွ် အနႏၲစၾကာဝဠာ)
ေယ သတၱာ ပထဝီစရာ။ (ကုန္းေန သတၱဝါအားလံုး)
အဗ်ာပဇၨာ နိေဝရာ စ၊ (ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး)
နိဒၵဳကၡာ စ ႏုပဒၵဝါ။ ( ျငိမ္းေအးၾကပါေစ)

၁၀။ ဥဒၶံယာဝ ဘဝဂၢါ စ၊ (အထက္ဘဝဂ္)
အေဓာယာဝ အဝီစိေတာ။ (ေအာက္အဝီစိ)
သမႏၲာ စကၠဝါေဠသု၊ (ရွိရွိသမွ် အနႏၲစၾကာဝဠာ)
ေယ သတၱာ ဥဒေကစရာ။ (ေရေန သတၱဝါအားလံုး)
အဗ်ာပဇၨာ နိေဝရာ စ၊ (ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး)
နိဒၵဳကၡာ စ ႏုပဒၵဝါ။ ( ျငိမ္းေအးၾကပါေစ)

၁၁။ ဥဒၶံယာဝ ဘဝဂၢါ စ၊ (အထက္ဘဝဂ္)
အေဓာယာဝ အဝီစိေတာ။ (ေအာက္အဝီစိ)
သမႏၲာ စကၠဝါေဠသု၊ (ရွိရွိသမွ် အနႏၲစၾကာဝဠာ)
ေယ သတၱာ အာကာေသစရာ။(ေကာင္းကင္ေန သတၱဝါအားလံုး)
အဗ်ာပဇၨာ နိေဝရာ စ၊ (ဥပါဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး)
နိဒၵဳကၡာ စ ႏုပဒၵဝါ။ ( ျငိမ္းေအးၾကပါေစ)

ဓမၼရတနာ