ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ေဒသနာေတာ္ကို ေလ့လာလ်ွင္ အဇၩတၱသနၱာန္႐ွိ ႐ုပ္နာမ္ တရားမ်ားကိုသာ အေလးထားၿပီး ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ဗဟိဒၶသနၱာန္႐ွိ ႐ုပ္နာမ္တရားမ်ားသည္ ဒြါရေျခာက္ပါး၌ သူ႔သေဘာ သူေဆာင္ကာ အမွန္အတိုင္းထင္လာေသာ္လည္း ထင္သည့္အတိုင္း မသိဘဲ တလြဲတေခ်ာ္ သိေသာေၾကာင့္ ဘဝစက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သစ္ငုတ္တိုကို ျမင္ပါလ်ွက္ လူထင္သူက ထင္၍ သရဲထင္သူက ထင္သည့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဝစက္မွ လြတ္ထြက္လိုပါလ်ွင္ အာရံုပိုင္းကို ျပင္ရန္မလိုဘဲ အာရမၼဏိကပိုင္းကိုသာ ျပင္ရန္လိုပါသည္။ အရမၼဏိက(သိစိတ္)မ်ားသည္ အမွန္အတိုင္း သိျမင္သြားေသာ အခါ ဘဝစက္မွ မလြဲမေသြ လြတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သံသရာဘဝစက္တြင္ အဝိဇၨာသည္ ပဓာနက်ပါသည္။ ဤေနရာ၌ အဝိဇၨာဆိုသည္မွာ အႏုသယအဆင့္ အဝိဇၨာကို ဆိုလိုပါသည္။ အႏုသယအဆင့္ အဝိဇၨာကို သမုေစၦဒပဟန္ျဖင့္ မပယ္ႏိုင္ေသးသ၍ ကာလပတ္လံုး ႐ုပ္နာမ္အာရံုမ်ားကို အမွန္အတိုင္းမသိေအာင္ အဝိဇၨာက ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အႏုသယအဝိဇၨာ၏ လုပ္ငန္းမွာ ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အာရံုပိုင္းတြင္ အာရမၼဏိကႏုသယအေနျဖင့္ အပိုင္းပိုင္း အျပတ္ျပတ္သေဘာ မေပၚေအာင္၊ အာရမၼဏိက (သိစိတ္)ပိုင္းတြင္ သနၱာနာႏုသယအေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္သိသေဘာ ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဝိဇၨာႏုသယသည္ ဒုကၡသစၥာနည္းတူ အျခားသစၥာတရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ရာ၌လည္း ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္သည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အဝိဇၨာအရ တဏွာႏွင့္ ဥပါဒါန္ကိုလည္း ယူရပါသည္။ ယင္းတို႔ကို ကိေလသဝဋ္ဟု ေခၚပါသည္။ ကိေလသဝဋ္ ႐ွိေနေသးသ၍ ကုသိုလ္လုပ္ငန္း၌ျဖစ္ေစ၊ အကုသိုလ္လုပ္ငန္း၌ ျဖစ္ေစ ကိေလသာဝဋ္သည္ ကာရက၊ ေဝဒက (ငါ) အေနျဖင့္ ပါဝင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ေဒသနာေတာ္အရ အဇၩတၱသနၱာန္သည္သာ ဘဝစက္လည္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ယင္းဘဝစက္ ရပ္တန္႔ေစရန္ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳး ငါးပါးကို ဝိပႆနာ႐ႈရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပါဒါနပစၥယာဘေဝါအရ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတရားငါးပါးသည္ ဥပါဒါနကၡနၶာ မည္ပါသည္။

ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတရား ငါးပါးတြင္ အလယ္ခ်က္ သဠာယတန (ဒြါရေျခာက္ပါး)၌ ပစၥဳပၸန္က်က်ထင္လာေသာ ဝိဉာဏ္၊ နာမ္၊႐ုပ္၊ ဖႆ၊ ေဝဒနာတို႔ကို အမွန္အတိုင္း အနိစၥသေဘာ၊ ဒုကၡသေဘာ၊ အနတၱသေဘာ ေပၚလာေအာင္ ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါက အႏုေလာမ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ကို သိျမင္နားလည္လာၿပီး ဘဝစက္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အႏုေလာမ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ကို နားလည္လ်ွင္ ဤသို႔ သိျမင္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကံမၼ နတၱိ ဝိပါကမွိ၊ ပါေကာ ကေမၼ န ဝိဇၨတိ။
အညမညံ ဥေဘာ သုညာ၊ န စ ကမၼံ ဝိနာ ဖလံ။
(ဝိသုဒိၶမဂၢ၊ ဒုတိယတြဲ_၂၃၈)

(အက်ိဳးတရား၌ အေၾကာင္းတရားသည္ မ႐ွိ။ အေၾကာင္းတရား၌ အက်ိဳးတရားသည္ မ႐ွိ။ အေၾကာင္းအက်ိဳး ႏွစ္မ်ိဳးတို႔သည္ အခ်င္းလ်င္း ဆိတ္သုန္းကုန္၏၊ ထိုသို႔ ျဖစ္ပါလ်က္ အက်ိဳးသည္ အေၾကာင္းကို ၾကဥ္၍ မျဖစ္။)

ဒုကၡေမဝ ဟိ သေမၻာတိ၊ ဒုကၡံ တိ႒တိ ေဝတိ စ။
နာညၾတ ဒုေကၡာ သေမၻာတိ၊ နာညံ ဒုကၡာ နိ႐ုဇၩတိ။
(သဂါထာဝဂၢသံယုတၱပါဠိ _၁၃၇)

(ဒုကၡသည္သာလ်ွင္ ျဖစ္၏၊ ဒုကၡသည္ တည္လည္းတည္၏၊ ပ်က္လည္း ပ်က္၏။ ဒုကၡမွ တစ္ပါး မျဖစ္၊ ဒုကၡမွ တစ္ပါး မခ်ဳပ္။)

ဤသည္မ်ားမွာ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳး ငါးပါးမွေန၍ ဝိပႆနာ႐ႈလ်ွင္​ အႏုေလာမပဋိစၥသမုပၸဒ္ (ဘဝစက္) တစ္ခုလံုးကို ပစၥဳပၸန္က်က် သိျမင္နားလည္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ပစၥကၡ႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္နည္း ျဖစ္ပါသည္။

ဦးေရႊေအာင္