ဓမၼဒါနဟာ အမတဒါနပါ။

တရားအလွဴဟာ မေသျခင္းအလွဴပါ။

သူတစ္ပါးကို
တရားေပးလွဴရင္ သူတစ္ပါးကို မေသျခင္း ေပးလွဴရာ ေရာက္ပါတယ္။

မေသဓာတ္ ေပးအပ္ရာ ေရာက္ပါတယ္။

မေသေအာင္ လုပ္ေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။

သူတစ္ပါးကို မေသေအာင္ လုပ္ေပးရတဲ့ အလုပ္ေလာက္ ေကာင္းတဲ့ အလုပ္မ်ဳိး
ေလာကမွာ ရွိႏိုင္ပါဦးမလား။

မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး