လူ႕သမိုင္းဆရာတို႔၏ အဆိုအရ လူသည္ ေျခသလံုးအိမ္တိုင္ဘ၀မွ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ယဥ္ေက်းလာၿပီး အစုအသင္းႏွင့္ ေနတတ္လာသူမ်ား ျဖစ္လာသည္ဟု သိရ၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ
လူသည္ ေၾကာက္တတ္မွဳႏွင့္ ရလိုမွဳ သေဘာတရားမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သ႑ာန္တစ္ခု

သာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွား၏။
လူ႕ေလာကႀကီးတြင္လည္း ေၾကာက္စရာ အေျမာက္အမ်ားရွိသည့္နည္းတူ ရယူခ်င္စရာ
မ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္ႏွက္လ်က္ ရွိေနပါသည္။ ဒီေရတတ္ျခင္း၊ မီးႀကီးေလာင္ျခင္း၊ ေလမုန္းတိုင္းက်
ျခင္း စေသာ ၾသကာသေလာက၏ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ က်း၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္ရိုင္းေဘး၊ မခ်စ္မႏွစ္
သက္သူေဘး စေသာ သတၱ၀ါေလာက၏ ရန္ျပဳမွဳမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပူဖ်ားနာ၊ ေခါင္းကိုက္၊ ခါးကိုက္၊
မက်န္းမမာ၊ အို၊ နာ၊ ေသရ စသည့္ ေဘးဒုကၡမ်ား၏ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမွဳကို လူသားမ်ားသည္ အ
လူးအလဲ ခံေနရသည္သာ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ေသာ ဘ၀ဒုကၡ အႏၱရာယ္မ်ား၏ လွံဳ႕ေဆာ္ဖန္တီးမွဳ
ေၾကာင့္ လူသားသည္ ေၾကာက္တတ္လာ၏။ ထိုေဘးဆိုး၊ ဒုကၡဆိုးတို႔မွ ကင္းၿငိမ္းမွဳကို လိုလားလာ
ၾကသည္။ အားကိုးရာအျဖစ္ ကိုးကြယ္ရာကို ရွာေဖြလာၾကသည္။
ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “ ဗဟံု ေ၀ သရဏံ ယႏၱိ၊ ပဗၺတာနိ ၀နာနိ စ။
အာရာမရကၡေစတ်ာနိ၊ မႏုႆာ ဘယတဇၨိတာ။ ” = ေဘးရန္
အႏၱရယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိုးရြံ႕ထိတ္လန္႔ ေနၾကကုန္ေသာ လူတို႔သည္ ေတာတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊
ေတာင္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အရာမ္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အဓိကရသစ္ပင္ စေသာ ကိုးကြယ္ရာတို႔
ကိုလည္းေကာင္း ကိုးကြယ္ၾကကုန္၏ ဟု ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့၏။
ပင္လယ္ သမုဒၵရာတို႔၌ အသက္ေမြးျမဴျပဳၾကသူတို႔သည္ သမုဒၵရာေစာင့္နတ္မ်ားကို ကိုး
ကြယ္ၾကသည့္နည္းတူ ေတာရပ္ေဒသ၌ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ၾကသူတို႔သည္လည္း ေတာေတာင္
ဥယ်ာဥ္ စသည္တို႔ကို ပူေဇာ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ေကာက္ပင္စိုက္ပ်ိဳး ေအာင္ျမင္လိုမွဳအတြက္ မိုးနတ္
စသည္တို႔ကို ပ-သ ၾက၏။ သားဆုပန္ရန္ ေတာစိုးသစ္ပင္ႀကီးမ်ား၌ ရွိမည္ထင္ေသာ နတ္တို႔ကို
တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ ဤသည္တို႔မွာ ထိုစဥ္က ကမၻာလူသား အားလံုးလိုလိုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ကိုးကြယ္မွဳမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကိုးကြယ္မွဳအစပင္ ျဖစ္ပါသည္။
{ႏွစ္ဖက္လွ ဦးေက်ာ္လြင္၏ ဗုဒၶဘာသာ လူထက္လူ မွ ေကာက္ႏုတ္ေရးသားပူေဇာ္ပါသည္။