ျမတ္စြာဘုရားက အေတြးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ အေတြးသုံးမ်ိဳးကု္ိ
မေတြးနဲ႔တဲ့ ၊ ေတြးရင္လူျဖစ္ရက်ိဳးမနပ္ ျဖစ္လိမ့္မယ္ ၊ မေကာင္း
တဲ့အေတြးသုံးမ်ိဳးကေတာ့ အဘိဇၩာ ၊ ဗ်ာပါဒ ၊ မိစာၦဒိ႒ိတဲ့ ။

( ၁ ) အဘိဇၩာ ၊ အဘိဆိုတာ သူတစ္ပါးပစၥည္းကုိ ဦးတည္ျပီး
ဇၩာ - ရခ်င္တဲ့စိတ္နဲ႔ စိတ္ကူးတာ ၊ သူတစ္ပါးပစၥည္းကုိ ပုိင္ဆိုင္
ခ်င္တဲ့အေတြးဟာ သူခိုးဓားျပျဖစ္ေစတဲ့အေတြး ၊ အဒီအေတြး
ဟာ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အေတြး ၊ အကုသုိလ္အေတြး ၊ မေနာဒုစ
ရုိက္လုိ႔ေခၚတယ္ ၊ ဒီအေတြးမ်ိဳး မေတြးသင္ဘူး ၊ ဒီအေတြးကုိ
ေရွာင္ရမယ္ ။

( ၂ ) ဗ်ာပါဒ - ဘာလဲဆိုိရင္ ကုိယ္နဲ႔မတည့္သူတစ္ေယာက္
အေပၚ စိတ္ထဲေပၚလာတယ္ ၊ ဟာ … ဒီေကာင္ေသသြားရင္
ေကာင္းမွာပဲ ၊ စီးပြားပ်က္သြားရင္ ေကာင္းမွာပဲ ၊ ဒုကၡေရာက္
သြား ၊ ေထာင္က်သြားရင္ ေကာင္းမွာပဲဆိုတဲ့အေတြးေတြ တစ္
ခ်ိဳ႕မေတြးၾကဘူးလား ၊ အဲဒီအေတြးေတြဟာ ဗ်ာပါဒအေတြးလုိ႔
ေခၚတယ္ ၊ လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္ေစဖို႔ အဲဒီအေတြးမ်ိဳး မေတြးမိေစနဲ႔
ေရွာင္ရွားဖိုံ လုိတယ္ ။

( ၃ ) မိစာၦဒိ႒ိ - မိစာၦာဒိ႒ိဆိုတာ ကုိယ္လုပ္တာ ကုိယ္နဲ့ဆိုင္
တယ္လုိ႔ မေတြးဘူး ၊ ေကာင္းတာလုပ္လည္း ေကာင္းတာ
မျဖစ္ပါဘူး ၊ မေကာင္းတာလုပ္လည္း ေကာင္းတာျဖစ္တယ္ ၊
မေကာင္းတာလုပ္တဲ့သူေတြ ႀကီးပြားေနတာ ရွိတာပဲ ၊ ေကာင္း
တာလုပ္ေနတဲ့သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနရတာစသညါျဖင့္ ကံကုိ
မ်က္စိလည္ေနၾကတယ္ ၊ တကယ္ေတာ့မေကာင္းတာလုပ္ေနတဲ့
သူေတြႀကီးပြားေနတာ တစ္ခ်ိန္တုန္းကေကာင္းတာလုပ္ခဲ့လုိ႔
ေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံစားေနရတယ္လုိ႔ ဒီလုိနားလည္ရမယ္ ၊ ဟုတ္
တယ္မို႔လား ၊ ကုိယ္ကခုမွ ေကာင္းတာေတြလုပ္တာ ၊ အက်ိဳး
မေပးေသးဘူးလား ၊ အခုမွသရက္ပင္စုိက္တာ သရက္သီးစား
ရပါ့မလား ၊ မစားရပါဘူး ၊ ေကာင္းတာခုမွလုပ္တာ ၊ မေကာင္း
တာေတြနဲ႔ႀကဳံေနရတယ္ ၊ အတိတ္ကမေကာင္းတာေတြ ဘယ္
ေလညက္လုပ္ခဲ့မွန္းမွ မသိတာ ၊ အဲဒါေၾကာင့္ မွန္ကန္တဲ့အ
ေတြးမွာ ကံဆုိတာရွိတယ္ ၊ ကံကုိျငင္းပယ္တာ အကိရိယဒိ႒ိ
လုိ႔ ေခၚတယ္ ၊ ကံဆိုတာမရွိ ၊ အကုသုိလ္ဆိုတာ မရွိဘူးဆိုျပီး
ျငင္းပယ္တဲ့ဝါဒ ။

နတၳိကဒိ႒ိ - ကံရဲ့ အက်ိဳးတရားကုိ လက္မခံဘူး ၊ မေကာင္းတာ
လုပ္လည္း မေကာင္းတာမျဖစ္ဘူး ၊ ေကာင္းတာလုပ္လည္း
ေကာင္းတာ မျဖစ္ဘူး ၊ အက်ိဳးတရားကု္ိ ျငင္းပယ္တဲ့အျမင္ ။

အေဟတုကဒိ႒ိ - အေၾကာင္းတရားကုိ ျငင္းပယ္တဲ့အျမင္ ၊
ေပါင္းလုိက္ရင္ ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ိဳးကုိ ျငင္းပယ္တဲ့သူဟာ
မိစာၦဒိ႒ိအျမင္ရွိသူသာ ျဖစ္တယ္ ၊ အဲဒီလုိ မိစာၦဒိ႒ိအယူရွိသူ
ဟာ ေကာင္းရာသုဂတိ မေရာက္နိုင္ဘူး ၊ သူသြားရမွာက
အပါယ္ေလးဘုံပဲ ၊ ဘာလုိ႔တုန္းဆိုရင္ သူက ကံကုိျငင္းပယ္
ထားေတာ့ သူလုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေတာ့မွာေလ ၊ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္
လုိ႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ လူေတြက ဘာေတြလုပ္ခ်င္သလည္းဆို
ရင္ မေကာင္းတာပဲ လုပ္ခ်င္ၾကတာမ်ားတယ္ေလ ၊ အေတြးနဲ႔
ပတ္သက္ရင္ အေပၚကအေတြးမ်ိဳး မေတြးၾကပါနဲ႔ ၊ ေတြးမိျပီ
ဆိုရငါ ကုိယ့္သႏၲာန္မွာ ကုိယ့္ရဲ့စိတ္အစဥ္မွာ ကိန္းဝပ္သြား
တယ္ ၊ ကိန္းဝပ္သြားရင္ အေၾကာင္းရွိတုိင္း ေပၚလာလိမ့္မယ္
ဒါေၾကာင့္ အဲဒီအေတြးမ်ိဳး မေတြးမိဖို႔ သတိထားရမယ္ ။

အဲဒီေတာ့ ဘာေတြးရမွာလည္းဆိုေတာ့ သူတစ္ပါးပစၥည္းကုိ
ရလုိတဲ့အေတြးေတြနဲ႔ မေတြးနဲ႔တဲ့ ၊ တရားသျဖင့္ ရတဲ့ပစၥည္း
ကုိသာ လုိခ်င္တဲ့အေတြး ရွိရမယ္ ၊ သူတစ္ပါးကုိ ပ်က္စီးေစလုိ
တဲ့အေတြးနဲ႔ မေတြးနဲ႔ ၊ ႀကီးပြားၾကပါေစ ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစ ၊
အစဥ္ေျပၾကပါေစဆိုတဲ့ အေတြးကုိသာေတြးပါ ၊ အဲဒါကုိေမတၱာ
အေတြးလုိ႔ ေခၚတယ္ ၊ ျပီးေတာ့ မွန္ကန္တဲ့အျမင္နဲ႔ မိစာၦအျမင္
ကုိ ဖယ္ရွားရမယ္ ၊ ကမၼႆ ကတာ သမၼာဒိ႒ိ - ကုိယ္လုပ္တာ
ကုိယ္ပဲဆိုင္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္မ်ိဳး ျမင္မယ္ ၊ ေကာင္းတာလုပ္
လုပ္ ၊ ဆိုတာလုပ္လုပ္ ငါပဲအေမြခံရမယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ရွိပါေစ
တဲ့ ။

ေဒါက္တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသ ( ပါခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ )