အခါတပါး ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က နိဗၺာန္ ေရာက္ေၾကာင္းတရားသည္ အဘယ္တရားနည္းဟု
ေမးေလေသာ္ ရဟန္းေတာ္မ်ားတစ္ပါးေသာ္မွ် ေျဖၾကားနိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္
တိုင္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ရေလ၏။

၀ိပႆနာ တရားသာလွ်င္ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားျဖစ္၏။

ေကာသလ မင္းၾကီးသည္ ဘုရားရွင္အား ၾကည္ညိဳလြန္းသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္
ရေသာ္ေကာင္းေလ၏ ဟု ေတြးေတာၾကံစည္၍ သာကီ၀င္မင္းတို ့ ထံမွ မင္းသမီး တစ္ပါးကိုေတာင္းခံ
ရာ။ သာကီ၀င္ အမ်ိဳးအႏြယ္တို ့သည္ သာကီ၀င္ႏြယ္ မ်ားသာျမင့္ျမတ္သည္ ဟု ယူဆ သူမ်ားျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ မင္းသမီးတစ္ပါးပါးကိုအပ္ႏွင္းျခင္းမျပဳပဲ အေစခံကၽြန္မ တစ္ေယာက္ကိုမင္းသမီးအ၀တ္တန္ဆာတို ့
ဆင္ျမန္းေပး၍ အပ္ႏွင္းခဲ့ဖူး၏။

ဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ငါဘုရား ေဟာေသာတရားေတာ္တို ့ကို
နာၾကား မွတ္သား ပြားမ်ား အားထုတ္ ျဖစ္ပ်က္ ျမင္ေအာင္ လုပ္ပါက ငါဘုရားႏွင့္ အမ်ိဳးေတာ္၏ ဟု
မိန္ ့ေတာ္မူသည္။

ေဖၚျပပါဉာဏ္(၃) ပါး ကို ရေသာသူသည္ ဘုရားရွင္ ႏွင့္ေဆြမ်ိဳးေတာ္ေသာဗုဒၶဘာသာ ၀င္အစစ္ျဖစ္သည္။

၁။ က်ိဳးေၾကာင္းသိေသာ ဉာဏ္
၂။ရုပ္ နာမ္ သိေသာဉာဏ္
၃။ျဖစ္ ပ်က္ ျမင္ေသာ ဉာဏ္


ထို(၃)းပါးေသာ ဉာဏ္ ကိုရေသာသူသည္ ဘုရားရွင္၏ သားသမီး ရတနာမ်ားျဖစ္၏
ဘုရားႏွင့္ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္၏။