အဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္လာ ဝိစိကိစၧာ ၈ ပါး

၁။ ဘုရားရွင္၌ယံုမွားျခင္း
၂။တရားေတာ္၌ယံုမွားျခင္း
၃။သံဃာေတာ္၌ယံုမွားျခင္း
၄။အက်င့္သိကၡာ၌ ယံုမွားျခင္း
၅။သံသရာ၏ ေရွ႕အစြန္း၌ ယံုမွားျခင္း
၆။သံသရာ၏ ေနာက္အစြန္း၌ ယံုမွားျခင္း
၇။သံသရာ၏ ေရွ႕ေနာက္ အစြန္းနွစ္ပါး၌ ယံုမွားျခင္း
ဂ။ပဋိစၥ သမုပၸာဒ္တရား၌ ယံုမွားျခင္း

ဤကားအဘိဓမၼာေဒသနာေတာ္လာ ဝိစိကိစၦာ ၈ ပါးတည္း။

. "သုတၱန္ေဒသနာေတာ္လာ ဝိစိကိစၧာ (၁၆)ပါး"

အတိတ္၌ ယံုမွားျခင္း (၅)ပါး
. ~~~~~~~~~~~~~

၁။ေရွး၌ ငါျဖစ္ဖူးၿပီေလာ။
၂။ေရွး၌ ငါ မျဖစ္ဖူးေသးသေလာ။
၃။အဘယ္အမ်ိဳးအနြယ္အားျဖင့္ ျဖစ္ဖူးေလသနည္း။
၄။အဘယ္ အဆင္း သႏၲာန္အားျဖင့္ ျဖစ္ဖူးေလသနည္း။
၅။ဟိုတတိယဘဝ စသည္က ဘယ္ပံုျဖစ္ခဲ့၍ လြန္ခဲ့ေသာ
. ဒုတိယဘဝ ဝယ္ ဘယ္လိုမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါလိမ့္မည္နည္း။

ဤကားအတိတ္၌ ယံုမွားျခင္း ၅ ပါးတည္း။

အနာဂါတ္၌ ယံုမွားျခင္း ( ၅ ) ပါး
. ~~~~~~~~~~~~~~~

၁။ေနာင္၌ ငါျဖစ္ရလတၱံ ့ေလာ။
၂။ေနာင္၌ ငါ မျဖစ္ရ လတၱံ ့ေလာ။
၃။အဘယ္ အမ်ိဳးအႏြယ္အားျဖင့္ ျဖစ္ရလတၱံ ့နည္း။
၄။အဘယ္ အဆင္းသႏၲာန္အားျဖင့္ ျဖစ္ရလတၱံ ့နည္း။
၅။ေနာင္တတိယဘဝကစ၍ ဘယ္ပံုျဖစ္ရဘတၱံ ့နည္း၊
. ဒုတိယဘဝဝယ္ ဘယ္လိျမ်ားျဖစ္ရလတၱံ ့နည္း။

ဤကားအနာဂါတ္၌ ယံုမွားုခင္း ၅ ပါးတည္း။

ပစၥဳပၸန္၌ ယံုမွားျခင္း ( ၆ )ပါး
. ~~~~~~~~~~~~~

၁။ယခု ငါသည္ ျဖစ္ဆဲေလာ။
၂။ယခု ငါသည္ ျဖစ္ဆဲ မဟုတ္ေလသေလာ။
၃။အဘယ္အမ်ိဳးအႏြယ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေလသနည္း။
၄။အဘယ္ အဆင္းသႏၲာန္အားျဖင့္ ျဖစ္ေလသနည္း။
၅။အဘယ္ ဘဝမွ လာခဲ့သနည္း။
၅။အဘယ္ ဘဝသို႔ သြားရမည္နည္း။

ဤငါး ပစၥဳပၸန္၌ ယံုမွားျခင္း ၅ ပါး တည္း။

ဝိပႆနာ တရား
က်င့္ႀကံအားထုတ္ေတာ္မူၾကကုန္ေသာ
ေယာဂီသူေတာ္ေကာင္းတို႔၏သႏၲာန္၌
ဤ ဝိစိကိစၦာ ၁၆ ပါး ခိုေအာင္းေနပါက
မဂ္ဖိုလ္ မရနိုင္ပါ။

ဗဟုသုတဓမၼအျဖစ္ ေရးသားတင္ျပပါသည္။

မီွျငမ္း
*****
ပိဋကလမ္းၫႊန္က်မ္းျပဳအရွင္
ဦးသီဟဗလ ( ပါဠိပါရဂူ ) ေရးသားျပဳစုေတာ္မူေသာ
အရိယာစစ္တမ္း (စာ ၁၅၁)