အပါယ္ေလးပါး ...
၁။ငရဲ.................ငရဲထိန္း.ငရဲမီးတို႔ျဖင္႔အျမဲႏွိပ္စက္ခံေနရျပီးဆင္းရဲျခင္းအတိျပီးေသာဘုံဌာန
၂။တိရစာၧန္..........မဂ္.ဖိုလ္.နိဗၺာန္..ႏွင္႔ဖီလာျဖစ္ေနေသာသတၱ၀ါတို႔၏ဘုံဌာန
၃။ျပိတၱာ.............စားရမဲ႔.၀တ္ရမဲ႔.ခိုကိုးရာမဲ႔ျဖစ္ေနေသာသူတို႔၏ဘုံဌာန
၄။အသူရကာယ္...နတ္မ်ားကဲ႔သို႔မရဲရင္႔မေတာက္ေျပာင္ျပိတၱာမ်ားထက္အေျခအေနဆိုး၍အျမဲ
ပူေလာင္ဆင္းရဲခံေနရသူမ်ား၏ဘုံဌာန

ကပ္သုံးပါး ...

၁.ဒု ဗၻိကၡ ႏၱရကပ္...ငတ္မြတ္ျခင္းေဘးဆိုက္ေရာက္ေနေသာေခတ္ကာလ
၂.သတၱ ႏၱရကပ္.....စစ္.လက္နက္...ေဘးအႏာၱရာယ္ဆိုက္ေရာက္ေနေသာေခတ္ကာလ
၃.ေရာဂႏၱရကပ္.....အနာေရာဂါ.ကူးစက္ေရာဂါေဘးဆိုက္ေရာက္ေနေသာေခတ္ကာလ

. . .ကပ္ဆိုက္ပုူံ. . .
၁.သတၱ၀ါတို႔ေလာဘတရားၾကီးမားလႊမ္းမိုးလာေသာအခါဒု ဗၻိကၡ ႏၱရကပ္ဆိုက္တတ္သည္
၂.သတၱ၀ါတို႔ေဒါသတရားၾကီးမားလႊမ္းမိုးလာေသာအခါသတၱရကပ္ဆိုက္တတ္သည္
၃.သတၱ၀ါတို႔ေမာဟတရားၾကီးမားလႊမ္းမိုးလာေသာအခါေရာဂႏၱရကပ္ဆိုက္တတ္သည္။

ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး ...

၁.ငရဲ
၂.တိရစာၧန္
၃.ျပိတၱာ
၄.လြန္စြာသက္တမ္းရွည္ေသာအရူပျဗဟၼာ(နာမ္ခႏၶာသာရိွ)ႏွင္႔အသညသတ္ျဗဟၼာ(ရုပ္ခႏၶာ
သာရိွ)။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဘုရားပြင္႔ေသာ္လည္းတရားမနာနိွဳင္ၾကေပ ။
၅.ပစၥ ႏၱရစ္အရပ္သား....တိုင္းစြန္ျပည္ဖ်ားလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ၍ေ၀ါဟာရမျပည္႔စုံမ
ၾကြယ္၀ေသာလူရိုင္းမ်ိဳးႏြယ္
၆.မိစၧာဒိဌိ ..... မွားယြင္းေသာအယူရိွသူ
၇.ဒုပၸည ..... အသိဥာဏ္လူစဥ္မမွီသူ
၈.သာသနာပကာလ ....ဘုရားရွင္၏ေဒသနာေတာ္ကိုနာၾကားခြင္႔မရရိွနိွဳင္ျခင္း

ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး .....
၁.ေရ
၂. မီး
၃. မင္း ( တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူ )
၄.ခိုးသူ
၅.အေမြခံဆိုး(မိဘပစၥည္းျဖဳန္းတီး၍မိဘကိုႏွိပ္စက္တတ္သည္႔သားသမီးဆိုး)

၀ိပၸတၱိတရားေလးပါး

၁.ဂတိ၀ိပၸတၱိ...လားရာဂတိေဖာက္ျပန္ျပန္ျခင္း
၂.ဥပဓိ၀ိပၸတၱိ...ရုပ္ဆင္းအဂၤါၤခ်ိဳ႔တဲ႔ျခင္း
၃.ကာလ၀ိပၸတၱိ....ေခတ္ပ်က္.ကာလပ်က္ျခင္း.တရားဥပေဒျဖင္႔အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ႔ကင္း
မဲ႔ေနေသာအခ်ိန္ကာလ
၄.ပေယာဂ၀ိပၸတၱိ.....လုပ္ေဆာင္မွဳ႔မမွန္ကန္ျခင္း.အားထုတ္မွဳ႔မမွန္ကန္ျခင္း.လုပ္မွား
ကိုင္မွားျဖစ္ျခင္း.အျပစ္က်ဴးလြန္ျခင္း

ဗ်သနတရားငါးပါး

၁.ဥာတိဗ်သန....ေဆြမ်ိဳးမ်ားပ်က္စီးျခင္း
၂.ေဘာဂဗ်သန.....စည္းစိမ္ဥစၥာဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္း
၃.ေရာဂဗ်သန.....အနာေရာဂါစြဲကပ္ႏွိပ္စက္ျခင္း
***၄.သီလဗ်သန.....အက်င္႔သီလပ်က္ျခင္း
***၅.ဒိဌိဗ်သန.....အယူလြဲမွားျခင္း
***၄ ႏွင္႔***၅..သည္.ယခုဘ၀၌သာမဟုတ္.ဘ၀မ်ားစြာဆင္းရဲျခင္းသို႔ေရာက္ေစတတ္
ျခင္းေၾကာင္႔ေၾကာက္ဖြယ္အလြန္ေကာင္းပါသည္

မဂ္တရား ...

ေသာတာပတၱိမဂ္...သကဒါဂါမိမဂ္...အနာဂါမိမဂ္...အရဟတၱမဂ္
( ေလာဘစေသာကိေလသာတို႔ကိုပယ္၍နိဗၺာန္သို႔သြားေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ
တရားကို...မဂ္...ဟု.ေခၚသည္ )

ဖိုလ္တရား ...

ေသာတာပတၱိဖိုလ္.သကဒါဂါမိဖိုလ္.အနာဂါမိဖိုလ္.အရဟတၱဖိုလ
( မဂ္.၏.တိုက္ရိုက္အက်ိဳးတရားကို.ဖိုလ္.ဟု.ေခၚသည္ )

နိဗၺာန္တရား ...

အသခၤတဓါတ္ = ကံ.စိတ္.ဥတု.အဟာရ.အေၾကာင္းတရားေလးပါးတို႔က.ျပဳျပင္စီရင္
ျခင္္းမရိွေသာ.ရုပ္နာမ္တရား = တဏွာ.အစရိွေသာ.ကိေလသာအားလုံး.ဒုကၡခပ္သိမ္း
တို႔၏.ကုန္ဆုံးခ်ဳပ္ျငိမ္းရာအမွန္ျဖစ္ေသာေအးခ်မ္းသာယာေသာ.သႏၱိသုခ.သေဘာ.
ကိုေခၚပါသည္ ။