သုဘလုလင္အေမး၁။လူခ်င္းတူပါလ်က္အခ်ိဳ ့မွာ အသက္တိုျပီး၂။အခ်ိဳ့မွာအသက္ရွည္ရသနည္း။

ျမတ္ဗုဒၶအေျဖ၁။ အခ်ိဳ႕မွာအသက္တိုရျခင္း ဤေလာက၌အခ်ိဳ႕ေသာေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ သတၱ၀ါတို႔ကိုသနားၾကင္နာျခင္းကင္းမဲ့လ်က္ သူတစ္ပါးအသက္ကိုရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ေလ့႐ွိသည္။ထိုသူတို႔သည္ေသေသာအခါ ငရဲသို႔က်ေရာက္ရသည္။ေ႐ွးကုသိုလ္ကံတစ္ခုခု ေထာက္မမႈေၾကာင့္လူ႔ျပည္သို႔ေရာက္ျပန္လွ်င္လည္း ၾကာ႐ွည္စြာေနခြင့္မရ၊အသက္တိုေလ့႐ွိသည္။

၂။အခ်ိဳ႕မွာအသက္႐ွည္ရျခင္းဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္သတၱ၀ါတို႔ကို သနားၾကင္နာျခင္းဂ႐ုဏာထားလွ်က္ သူ႕အသက္သတ္ျခင္းမွေ႐ွာင္ၾကဥ္ၾကသည္။ ထိုသူတို႔သည္ေသေသာအခါနတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ၾကသည္။လူ႔ျပည္သို႕ ျပန္ေရာက္လာလွ်င္လည္းအသက္႐ွည္စြာ ေနရသည္။

......................................................................

သုဘလုလင္အေမး၃။လူခ်င္းတူပါလ်က္အခ်ိဳ့မွာ အနာေရာဂါမ်ားျပီး၄။အခ်ိဳ ့မွာ အနာေရာဂါကင္းရသနည္း။

ျမတ္ဗုဒၶအေျဖ၃။အခ်ိဳ႕မွာအနာေရာဂါမ်ားရျခင္း ဤေလာက၌အခ်ိဳ႕ေသာေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသတၱ၀ါကို လက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ခဲ,တုတ္,ဓားစေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ညွင္းဆဲေလ့႐ွိသည္။ ထိုသူတို႔ေသေသာအခါငရဲသို႔ေရာက္ရသည္။ လူ႔ျပည္သို႕ျပန္ေရာက္လာလ်င္လည္းအနာေရာဂါ ထူေျပာေလ့႐ွိသည္။

၄။အခ်ိဳ႕မွာအနာေရာဂါကင္း႐ွင္းရျခင္းဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာသတၱ၀ါကို လက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ခဲ,တုတ္,ဓားစေသာ လက္နက္မ်ားျဖင့္ညွင္းဆဲႏွိပ္စက္ေလ့မ႐ွိ။ ထိုသူတို႔ေသေသာအခါနတ္ျပည္သို႔ေရာက္ရသည္။ လူ႔ျပည္သို႕ျပန္ေရာက္လာလ်င္လည္းအနာေရာဂါ ကင္း႐ွင္းၾကေပသည္။ .........................................................

သုဘလုလင္အေမး၅။လူခ်င္းတူပါလ်က္အခ်ိဳ့မွာ ရုပ္ဆိုးျပီး၆။အခ်ိဳ့မွာအဆင္းလွပါသနည္း။

ျမတ္ဗုဒၶအေျဖ၅။အခ်ိဳ႕မွာ႐ုပ္ဆိုးရျခင္းဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ အလြန္ေဒါသၾကီး၏။အနည္းငယ္ေသာစကားကို ေျပာလွ်င္လည္းသူတစ္ပါးကိုေစာ္ကားပုတ္ခတ္၍ ေျပာေလ့႐ွိသည္။ထိုသူတို႔ေသေသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရသည္။လူ႔ျပည္သို႕ ျပန္ေရာက္လာလွ်င္လည္းမ်က္ႏွာပုပ္သိုးႏွင့္ အ႐ုပ္ဆိုးတတ္ေလသည္။

၆။အခ်ိဳ႕မွာအဆင္းလွရျခင္းဤေလာက၌အခ်ိဳ႕ေသာ ေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ေဒါသမထြက္၊သူတစ္ပါးကို အျပစ္ေျပာေလ့မ႐ွိ၊စိတ္ထားႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕သူမ်ား ျဖစ္သည္။ထိုသူတို႔ေသေသာအခါနတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ရသည္။လူ႔ျပည္သို႕ျပန္ေရာက္လာလွ်င္လည္း ၾကည္လင္လွပေသာရုပ္အဆင္းအဂၤါႏွင့္ ေခ်ာေမာလွပၾကသည္။ ..........................................သုဘလုလင္အေမး

၇။လူခ်င္းတူပါလ်က္အခ်ိဳ့မွာအေျခြအရံတန္ခိုး အာဏာနည္းပါးျပီး၈။အခ်ိဳ့မွာ အေျခြအရံတန္ခိုးအာဏာၾကီးမားရသနည္း။

ျမတ္ဗုဒၶ၏အေျဖ

၇။အခ်ိဳ႕မွာအေျခြအရံတန္ခိုးအာဏာနည္းပါးရျခင္း ဤေလာက၌အခ်ိဳ႕ေသာေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ ဣသာ(ျငဴစူျခင္း)တရားအားၾကီးၾကသည္။ ထိုသူတို႔ေသသာအခါငရဲသို႔ေရာက္ရသည္။ လူ႔ျပည္သို႕ျပန္ေရာက္လာလွ်င္လည္းအေျခြအရံ တန္ခိုးအာဏာနည္းပါးရေလသည္။ ဣသာ၏အဓိပၸါယ္-သူတစ္ပါးတို႔သည္ကံ,ဉာဏ္, ၀ိရိယအားေလ်ာ္စြာစည္းစိမ္၊ဥစၥာေပါမ်ားျခင္း၊ ရာထူးဂုဏ္သိမ္ၾကီးမားျခင္း၊ထင္႐ွားေက်ာ္ေစာျခင္း၊ တတ္သိလိမၼာျခင္းတို႔ကိုမနာလိုမႈ၊မၾကည္ျဖဴႏို္င္မႈ၊ ေစာင္းေျမာင္းမႈ၊ျငဴစူမႈစသည္တို႔ကိုႏႈတ္ခမ္းစူ၍ ေျပာဆိုမႈမ်ားသညအတြင္းကဣသာတရား၏ အစြမ္းပင္ျဖစ္သည္။

၈။အခ်ိဳ႕မွာအေျခြအရံတန္ခိုးအာဏာၾကီးမားရျခင္း ဤေလာက၌အခ်ိဳ႕ေသာေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ ဣသာ(ျငဴစူျခင္း)တရားမ႐ွိ၏ၾကေပ။ ထိုသူတို႔ေသသာအခါနတ္ျပည္သို႔ေရာက္ရသည္။ လူ႔ျပည္သို႕ျပန္ေရာက္လာလွ်င္လည္း အေျခြအရံတန္ခိုးအာဏာမ်ားျပားရေလသည္။ .................................................. သုဘလုလင္အေမး၉။လူခ်င္းတူပါလ်က္အခ်ိဳ့မွာ ဥစၥာမဲ့မြဲဆင္းရဲရျပီး၁၀။အခ်ိဳ့မွာဥစၥပစၥည္းကံုလံု ၾကြယ္၀ရသနည္း။

ျမတ္ဗုဒၶ၏အေျဖ

၉။အခ်ိဳ႕မွာဥစၥာမဲ့မြဲဆင္းရဲရျခင္းဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္စြန္႔ၾကဲေပးကမ္း လွဴဒါန္းေလ့မ႐ွိ၊မေစၧရ(၀န္တိုျခင္း)တရား အလြန္အားၾကီးၾကကုန္၏။ထိုသူတို႔ေသသာအခါ ငရဲသို႔ေရာက္ရသည္။လူ႔ျပည္သို႕ ျပန္ေရာက္လာလွ်င္လည္းဥစၥာမြဲလွ်က္ ဆင္းရဲၾကကုန္၏။မေစၧရ၏အဓိပၸါယ္-မိမိ၌႐ွိေသာပစၥည္း၊မိမိႏွင့္ဆိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို သူတစ္ပါးတို႔ႏွငမပတ္သက္မေပးကမ္းလိုမႈ၊ မလွဴဒါန္းလိုမႈ၊မိမိ၏စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို သူတစ္ပါးရသြားမွာစိုးရိမ္ျခင္းတို႔ိကိုမေစၧရ ဟုေခၚသည္။

၁၀။အခ်ိဳ႕မွာဥစၥာျပည့္စံုကံုလံုၾကြယ္၀ျခင္း ဤေလာက၌အခ်ိဳ႕ေသာေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းလွဴဒါန္းေလ့႐ွိျခင္း၊မေစၧရ (၀န္တိုျခင္း)တရားမ႐ွိၾကကုန္။ထိုသူတို႔ေသသာအခါ နတ္ျပည္သို႔ေရာက္ရသည္။လူ႔ျပည္သို႕ ျပန္ေရာက္လာလွ်င္လည္းဥစၥာျပည့္စံု ကံုလံုၾကြယ္၀ျခင္းႏွင့္ျပည့္စံုၾကကုန္၏။ ........................................................................... .

သုဘလုလင္အေမး၁၁။လူခ်င္းတူပါလ်က္အခ်ိဳ့မွာ အမ်ိဳးယုတ္ရျပီး၁၂။အခ်ိဳ့မွာအမ်ိဳးျမတ္ရသနည္း။

ျမတ္ဗုဒၶ၏အေျဖ၁၁။အခ်ိဳ႕မွာအမ်ိဳးယုတ္ရျခင္း ဤေလာက၌အခ်ိဳ႕ေသာေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ အလြန္မာနၾကီးၾကကုန္၏။သူတစ္ပါးကိုအလြန္ အထင္အျမင္ေသးၾကကုန္၏။ကိုယ့္ကိုယ္ကိုသာ အထင္ၾကီးၾကကုန္၏။႐ိုေသေလးစားထိုက္ေသာ သူတို႕ကို႐ိုေသေလးစားရမွန္းမသိေပ။ထိုသူတို႔ ေသသာအခါငရဲသို႔ေရာက္ရသည္။လူ႔ျပည္သို႕ ျပန္ေရာက္လာလွ်င္လည္းေအာက္က်ေနာက္က်ျပီး ယုတ္ညံ့ေသာအမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ရေလသည္။

၁၂။အခ်ိဳ႕မွာအမ်ိဳးျမတ္ရျခင္းဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ မာန္မာနမ႐ွိၾကကုန္။သူတစ္ပါးကို အထင္အျမင္ေသးျခင္းမ႐ွိၾကကုန္။ ႐ိုေသေလးစားထိုက္ေသာသူတို႕ကို ႐ိုေသေလးစားၾကကုန္၏။ထိုသူတို႔ေသသာအခါ နတ္ျပည္သို႔ေရာက္ရသည္။လူ႔ျပည္သို႕ျပန္ ေရာက္လာလွ်င္လည္းျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္ရေလသည္။ ....................................................................... သုဘလုလင္အေမး၁၃။လူခ်င္းတူပါလ်က္အခ်ိဳ့မွာ အသိဥာဏ္ပညာနည္းပါးျပီး၁၄။အခ်ိဳ့မွာ အသိဥာဏ္ပညာၾကီးမားရသနည္း။

ျမတ္ဗုဒၶ၏အေျဖ၁၃။အခ်ိဳ႕မွာအသိပညာဉာဏ္ နည္းပါးရျခင္းဤေလာက၌အခ်ိဳ႕ေသာ ေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ပညာ႐ွိထံခ်ဥ္းကပ္၍ ကုသိုလ္၊အကုသိုလ္ကို၎၊ အျပစ္႐ွိမ႐ွိကိုလည္းေကာင္း၊မိမိမွီ၀ဲထိုက္၊ မမွီ၀ဲထိုက္ေသာအရာကိုလည္းေကာင္း၊ ေနာင္သံသရာ၀ယ္အက်ိဳးေပးမေပးကိုလည္းေကာင္း ေမးျမန္းေလ့မ႐ွိ။မိမိထင္ရာျမင္ရာျပဳလုပ္ျပီး ဒုစ႐ိုက္မ်ားျဖငေသလြန္သည့္အခါငရဲ၌ ျဖစ္ရေလသည္။လူ႔ျပည္သို႕ ျပန္ေရာက္လာလွ်င္လည္းအသိပညာကင္းမဲ့ေသာ လူဖ်င္း၊လူညံ့၊လူအ၊လူမို္က္ျဖစ္ရေလသည္။

၁၄။အခ်ိဳ႕မွာအသိပညာဉာဏ္ၾကီးမားရျခင္း ဤေလာက၌အခ်ိဳ႕ေသာေယာကၤ်ားမိန္းမတို႔သည္ ပညာ႐ွိထံခ်ဥ္းကပ္၍ကုသိုလ္၊အကုသိုလ္ကို၎၊ အျပစ္႐ွိမ႐ွိကိုလည္းေကာင္း၊မိမိမွီ၀ဲထိုက္၊ မမွီ၀ဲထိုက္ေသာအရာကိုလည္းေကာင္း၊ ေနာင္သံသရာ၀ယ္အက်ိဳးေပးမေပးကိုလည္း ေကာင္းေမးျမန္းေလ့႐ွိသည္။မိမိထင္ရာျမင္ရာ မျပဳလုပ္ဘဲသုစ႐ိုက္မ်ားျဖင့္ေသလြန္သည့္အခါ နတ္ျပည္၌ျဖစ္ရေလသည္။လူ႔ျပည္သို႕ျပန္ ေရာက္လာလွ်င္လည္းအသိပညာဉာဏ္ၾကိးမ ားရေလသည္။

(ဥပရိပဏၰာသပါ႒ိေတာ္၊၀ိဘဂၤ၀ဂ္၊စူ႒ကမၼ ၀ိဘဂၤသုတ္)