ေသာတာပန္

ေသာတာပန္ဟူသည္ ပထမမဂ္ဉာဏ္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေခၚဆိုသည္။
ေသာတာပန္ (၂ )မ်ိဳး

(၁)စူဠေသာတာပန္

ခႏၶာ ၊ အယတန ၊ ဓာတ္ ၊ သစၥာ ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သေဘာတရားမ်ားကို သုတမယ ဥာဏ္ျဖင္႔္ သိျပီး ၊ စိႏၱာမယ ဥာဏ္ျဖင္႔လည္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚႏိုင္ျပီး ျဖစ္မႈ ၊ပ်က္မႈ
သေဘာတရားကို ျမင္ေသာပုဂိၢဳလ္။ (၀ိပႆနာ ရႈ၍ ဥဒယ-ဘယ ဥာဏ္ကိုေရာက္ရင္ကို အက်ိဳးမ်ားသည္ဟု ဆရာေတာ္မ်ား ေဟာၾကားၾကသည္။)

အဆင္႔အတန္း
(က) တစ္ဘ၀ ( သို႔ ) ႏွစ္ဘ၀ အပယ္ မလား။
(ခ) အသိတရားအဆင္႔ ( ညာတပရိညာ )
(ဂ) အပြားအဆင္႔ ( တရားအားထုတ္မႈ၍ ဒိဌိမျပဳတ္ေသး ၊ ဒုဗၺလ ( အားနည္းေသာ ) ၀ိပႆနာ )

(၂) မဟာေသာတာပန္

ခႏၶာ ၊ အယတန ၊ ဓာတ္ ၊ သစၥာ ၊ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သေဘာတရားမ်ားကို သုတမယ ဥာဏ္ျဖင္႔္ သိျပီး ၊ စိႏၱာမယ ဥာဏ္ျဖင္႔လည္း ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚရံုသာမကဘဲ ၊ ဘာ၀နာမယဥာဏ္ျဖင္႔ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ၾကိဳးစားပြားမ်ားေနေသာေၾကာင္႔ ခႏၶာ(၅)ပါး ၊ ရုပ္နာမ္ (၂)ပါး၏ ျဖစ္ပ်က္ကို ျမင္၊ ျဖစ္ပ်က္ကို မုန္း ၊ ျဖစ္ပ်က္၏ဒုကၡၾကီး ခ်ဳပ္ဆံုးမႈကိုပါ ျမင္ေသာ ပုဂိၢဳလ္ ။

မဟာေသာတာပန္ (၄)မ်ိဳး
(က) သတၱကၡတၱဳပရ ေသာတာပန္ = (၇) ၾကိမ္ ပဋိသေႏၶ ေနျပီး နိဗၺာန္၀င္သူ
(ခ) ေကာလံေကာလေသာတာပန္ = လူနတ္ဘ၀ ႏွင္႔ ၂ ဘ၀ေျမာက္မွ ၊ ၆ ဘ၀ေျမာက္အထိသာ ေနျပီးနိဗၺာန္၀င္သူ (၂၊၃၊၄၊၅၊၆ ၾကိမ္ ပဋိသေႏၶ ေနျပီး နိဗၺာန္၀င္သူ )
(ဂ) ဧကဗီဇီ ေသာတာပန္ = လူနတ္ဘ၀ ႏွင္႔ ၁ ၾကိမ္ သာေနျပီး နိဗၺာန္၀င္သူ
(ဃ) ဘံုစဥ္စံ ေသာတာပန္ = သုဒၶါ၀ါသ ျဗဟၼဘံုကိုခ်န္ျပီး က်န္သုဂတိဘံုမ်ား တြင္ တစ္ဘ၀ျပီး ျမင္႔ကာ ျမင္႔ကာ ဘံုစဥ္စံျပီး နိဗၺာန္၀င္သူ ( ၀ိသာခါ ၊ သိၾကားမင္း ၊ အနာတပိဏ္)

သကဒါဂါမ္
သကဒါဂါမ္ ဟူသည္ ဒုတိယမဂ္ဉာဏ္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေခၚဆိုသည္။

အနာဂါမ္
အနာဂါမ္ဟူသည္ တတိယမဂ္ဉာဏ္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေခၚဆိုသည္။

ရဟႏၲာ
ရဟႏၲာဟူသည္ စတုတၳမဂ္ဉာဏ္ရေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေခၚဆိုသည္။

ကိုးကား

မိုးကုတ္တရားမွ