1- ယခုဘဝ၌ပင္တရားထူးရနိုင္ျခင္း။

တရားေတာ္သည္အလြန္သိမ္ေမြ႕လွျပီး
အတိတ္အထုံေကာင္းလြန္းလ်င္
နာေနဆဲ တစ္ခဏမွာပင္ မထင္မွတ္ပဲရသြားနိုင္ျခင္း
ေႀကာင့္

တရားေတာ္နာနိုင္ဖတ္နိုင္သည့္ဘဝမို႕
နာဘို႕သာ လိုရင္းက်လွေႀကာင္း

နာယူမွတ္သားေနသူအတြက္ ယခုဘဝပင္
ရနိုင္ေျကာင္း ေဖာ္ညြန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္

2- မက်န္းမာေသာအခါ တရားထူးရနိုင္ျခင္း

မက်န္းမာသူတို႕ထုံးစံအတိုင္းစိတ္ဓာတ္က်တတ္ပါသည္
အားငယ္တတ္ပါသည္။မာန္မာနလဲက်ိဳးတတ္ပါသည္။

က်န္းမာစဥ္ကေျပာမွားဆိုမွားေတြကိုသံေဝဂရေနတတ္
ပါသည္။

ထိုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္တရားကိုဆင္ျခင္နိုင္စြမ္းထက္ျမက္
လာခ်ိန္ျဖစ္၍ တရားထူးရနိုင္ခ်ိန္ဟုေဟာထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

3- ေသခါနီး၌တရားထူးရနိုင္ျခင္း။

မိမိေသေတာ့မည္ဆိုသည္ကိုေသမည့္သူတိုင္းသိပီးမွ
ေသေလ့ရွိပါသည္။
ယခင္ဖ်ားနာစဥ္ကေဝဒနာမ်ိဳးထက္
ထူးျခားစြာခံရခ်က္ဆိုးလာျခင္းေႀကာင့္ေပတည္း။

ထိုအခ်ိန္တြင္တရားနာဘူးထားသူမွာ ကိုယ့္ကိုယ္သာ
အားကိုးရေတာ့မွာပါလားဟူသည့္အသိဥာဏ္သည္
က်န္းမာစဥ္ကာလထက္ထက္သန္လာကာ

နလုံးသြင္း ပိုမိုမွန္ကန္လာျခင္းေႀကာင့္ေပတည္း။

4- နတ္ျပည္ေရာက္ခ်ိန္တြင္တရားထူးရနိုင္ျခင္း။

နတ္ခႏၶာသည္လူခႏၶာကဲ႔သို႕၃၂ေကာဌာသမစုံေပ။
ေခ်ြး သလိပ္ ျပည္ တို႕မရွိေပ။

လူ႕ခႏၶာမွာမူဥာဏ္ေပၚတြင္ သလိပ္၁ျပည္သားခန္႕
ဖုံးအုပ္ထားေျကာင္းေဆာင္ေဟာထားပါသည္။

နတ္ဥာဏ္ထက္သည္ဆိုျခင္းမွာ
နတ္ဥာဏ္ေပၚတြင္သလိပ္ဖုံးအုပ္ထားမွဳ႕မရွိျခင္း
ေႀကာင့္လည္း ျဖစ္ပါသည္။
လူ႕ျပည္ေနစဥ္ တရားနာေနဘို႕သာလိုရင္းပါ။

5- ပေစၥကဗုဒါၶ ျဖစ္နိုင္ျခင္း ။

မိမိ၏အတိတ္ပါရမီမည္မ်ွပါသည္ကိုမည္သူမ်ွမသိ
နိုင္ေပ။

ပေစၥကဗုဒါၶမ်ားမွာ တစ္ခဏနာရံုျဖင့္သာ
ျဖစ္သြားရိုးထုံးစံကိုဆိုလိုပါသည္။

သို႕ေသာ္ယခုဘဝ တရားနာပါလ်က္ တရားထူးမရ
ေပမဲ႕ တမလြန္တြင္ ပေစၥကဗုဒါၶရနိုင္ေသးသည္ကို
ဆိုလိုေပသည္။
ယခုဘဝတရားနာ/တရားစာဖတ္ေနဘို႔သာလိုရင္းပါ။
(ေပဋေကာ။၁၈၇။)

#သို႕ေသာ္နာယူမွတ္သားဖတ္ႀကားေသာတရားသည္သစၥာနွင့္စပ္ေသာတရားတဏွာရာဂႏွင့္စပ္ေသာတရားပဋိစၥသမုပါၸဒ္နွင့္စပ္ေသာတရား အစရွိသည့္

သုညတတရားေတာ္မ်ား ျဖစ္ဘို႔ေတာ့လိုပါမည္။
# ဦးဇဝန မေကြး