ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ
ဘံုဘဝတုိ႔သည္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ သုဂတိဘံုဘဝ=
ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘံုဘဝ၊ဒုဂၢတိဘံုဘဝ=
မေကာင္း ယုတ္ညံ့ေသာ ဘံုဘဝဟူ၍ (၂)မ်ဳိးး
ျဖစ္ေပသည္။ ထို(၂)မ်ဳိးတုိ႔တြင္ လူ႔ဘံုဘဝသည္
ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘံုဘဝျဖစ္ေပသည္
လူပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ေကာင္းျမတ္ေသာ လူ႔ဘံုဘဝ၌
ျဖစ္ရတာခ်င္းတူၾကပါေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕က
ယုတ္ညံ့ေနၾကေပသည္။
အခ်ဳိ႕က ျမင့္ျမတ္ေနၾကေပသည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕က ယုတ္ညံ့ေန၍ အခ်ဳိ႕က
ျမင့္ျမတ္ေနရျခင္း အေၾကာင္းကို ျမတ္စြာဘုရား
ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေနေတာ္မူစဥ္
သုဘအမည္ရွိသည့္ လူငယ္တစ္ေယာက္က
ျမတ္စြာဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားသည္မွာ
ျမတ္စြာဘုရား လူတုိ႔သည္ -
(၁)။ အခ်ဳိ႕က အသက္တုိၾက၊ အခ်ဳိ႕က အသက္ရွည္ၾက၊
(၂)။ အခ်ဳိ႕က အနာမ်ားၾက၊ အခ်ဳိ႕က အနာနည္းၾက၊
(၃)။ အခ်ဳိ႕က အဆင္းမလွၾက၊ အခ်ဳိ႕က အဆင္းလွၾက၊
(၄)။ အခ်ဳိ႕က တန္ခိုးနည္းၾက၊ အခ်ဳိ႕က တန္ခိုးႀကီးၾက၊
(၅)။အခ်ဳိ႕က ပစၥည္းရွားၾက၊အခ်ဳိ႕က ပစၥည္းေပါမ်ားၾက၊
(၆)။ အခ်ဳိ႕က အမ်ဳိးယုတ္ၾက၊ အခ်ဳိ႕က အမ်ဳိးးျမင့္ျမတ္ၾက။
(၇)။ အခ်ဳိ႕က ပညာနည္းပါးၾက၊ အခ်ဳိ႕က ပညာႀကီးမား
ၾက၍ အယုတ္အျမတ္အားျဖင့္ ျဖစ္ေနၾကတာကို
ေတြ႕ျမင္ရပါသည္ဘုရား။
(ဥပရိပဏၰာသ-၂၄၃)

ယခုလို အယုတ္အျမတ္အားျဖင့္ ျဖစ္ၾကရသည္မွာ
ဘာ့ေၾကာင့္ ပါလဲဘုရားဟု ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္
ျမတ္စြာဘုရားက ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါတုိ႔အယုတ္အျမတ္အားျဖင့္
ျဖစ္ၾကရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါတုိ႔
ျပဳအပ္ေသာ ကံေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ၾကရေပသည္ဟု
ေဟာၾကားေတာ္မူလိုက္ပါသည္။

❖(၁)။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ သူ႔အသက္သတ္ျခင္း
(ပါဏာတိပါတ)ကံကို ျပဳၾကကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည့္
ထိုကံေၾကာင့္ ဤလူ႔ဘဝမွ ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ
အပါယ္ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ၾကရေပသည္။
အကယ္၍ ကံေကာင္းေထာက္မသျဖင့္ အပါယ္ငရဲသုိ႔
မက်ေရာက္မူ၍ လူ႔ျပည္၌ ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္၊သုိ႔မဟုတ္
အပါယ္ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ၿပီးမွ ဤလူ႔ျပည္၌
တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္ အသက္မရွည္ၾက။
အသက္တိုၾကရေပသည္။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ သူ႔အသက္သတ္ျခင္း
(ပါဏာတိပါတ)ကံ ကို မျပဳၾကေပ။
ေရွာင္ၾကဥ္ၾကကုန္၏။
ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ထိုကံေၾကာင့္ ဤလူ႔ဘဝမွ
ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၾကရေပသည္။
အကယ္၍ မျဖစ္မူ၍ လူ႔ျပည္၌ ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္
နတ္ျပည္၌ျဖစ္ၿပီးမွ ဤလူ႔ျပည္၌ တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္
အသက္ရွည္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကရေပသည္။

❖(၂)။အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ သတၱဝါတုိ႔ကို သနားျခင္း
ကင္းမဲ့၍ တုတ္ စသည္ျဖင့္ ညႇဥ္းဆဲျခင္း(ဝိေဟဌက)
ကံကို ျပဳၾကကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ထိုကံေၾကာင့္
ဤလူ႔ဘဝမွ ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ အပါယ္ငရဲသုိ႔
က်ေရာက္ၾကရေပသည္။ အကယ္၍ ကံေကာင္း
ေထာက္မသျဖင့္ အပါယ္ငရဲသုိ႔ မက်မူ၍ လူ႔ျပည္၌
ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ အပါယ္ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ၿပီးမွ
ဤလူ႔ျပည္၌ တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္ အနာေရာဂါ
မ်ားၾကရေပသည္။
မက်န္းမမာ ျဖစ္ေနတတ္ၾကေပသည္။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ သတၱဝါတုိ႔ကို သနားျခင္းရွိသည္
ျဖစ္၍ ညႇဥ္းဆဲျခင္း (ဝိေဟဌက)ကံကို မျပဳၾကေပ။
ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ထိုကံေၾကာင့္ ဤလူ႔ဘဝမွ ကြယ္လြန္
သြားေသာအခါ နတ္ျဗဟၼာျပည္တုိ႔၌ ျဖစ္ၾကရေပသည္။
အကယ္၍ နတ္ျဗဟၼာျပည္တုိ႔၌ မျဖစ္မူ၍
လူ႔ျပည္၌ ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ နတ္ျဗဟၼာျပည္
တုိ႔၌ ျဖစ္ၿပီးမွ ဤလူ႔ျပည္၌ တစ္ဖန္ ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္
အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု
ၾကေပသည္။

❖(၃)။အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ အမ်က္ေဒါသ
ထြက္ျခင္းမ်ား၍၊မေကာင္းေသာ ကိုယ္မႈႏႈတ္မႈ
တုိ႔ကို ျပဳၾကကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္
ထိုကံေၾကာင့္ ဤလူ႔ဘဝမွ ကြယ္လြန္
သြားေသာအခါ အပါယ္ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္
ၾကရေပသည္။ အကယ္၍ ကံေကာင္းေထာက္မသျဖင့္
အပါယ္ငရဲသုိ႔ မက်ေရာက္မူ၍ လူ႔ျပည္၌ ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္၊
သုိ႔မဟုတ္ အပါယ္ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ၿပီးမွ ဤလူ႔ျပည္၌
တစ္ဖန္ျပန္ ျဖစ္ၾကလွ်င္ အဆင္းမလွဘဲ အလြန္
အရုပ္ဆိုးေနတတ္ၾကေပသည္။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ အမ်က္ေဒါသထြက္ျခင္းမရွိဘဲ၊
ေမတၱာေရွ႕ထား၍ ကိုယ္မႈ၊နႈတ္မႈမ်ားကို ျပဳၾကကုန္၏။
ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ထိုကံေၾကာင့္ ဤလူ႔ဘဝမွ
ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ နတ္ျဗဟၼာျပည္တုိ႔၌
ျဖစ္ၾကရေပသည္။ အကယ္၍ နတ္ျဗဟၼာျပည္တုိ႔၌
မျဖစ္မူ၍ လူ႔ျပည္၌ ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္၊သုိ႔မဟုတ္
နတ္ျဗဟၼာျပည္တုိ႔၌ ျဖစ္ၿပီးမွ ဤလူ႔ျပည္၌ တစ္ဖန္ျပန္
ျဖစ္ၾကလွ်င္ ရုပ္ရည္အဆင္း လွပတင့္တယ္ျခင္းႏွင့္
ျပည့္စံုၾကရေပသည္။

❖(၄)။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ သူတစ္ပါးတုိ႔လာဘ္ရျခင္း၊
အပူေဇာ္ခံရျခင္း စသည္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ
မေက်နပ္ၾက၊ဣႆျဖင့္ ျငဴစူတတ္ၾကကုန္၏။
ျပစ္မွားတတ္ၾကကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ထိုကံေၾကာင့္
ဤလူ႔ဘဝမွ ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ အပါယ္ငရဲသုိ႔
က်ေရာက္ၾကရေပသည္။ အကယ္၍ ကံေကာင္း
ေထာက္မသျဖင့္ လူ႔ျပည္၌ ျပန္ျဖစ္ၾကရလွ်င္၊
သုိ႔မဟုတ္ အပါယ္ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ၿပီးမွ
ဤလူ႔ျပည္၌ တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္ ဘုန္းကံ
မရွိျခင္း ျဖစ္ၾကရေပသည္။ အရာရာတြင္ ေအာက္က်
ေနာက္က်၊ မၾကည္မသာ ျဖစ္ေနတတ္ၾကရေပသည္။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ သူတစ္ပါးတုိ႔ လာဘ္ရျခင္း၊
အပူေဇာ္ခံရျခင္း စသည္တုိ႔ကို ေတြ႕ျမင္ရေသာအခါ
မျငဴစူၾကကုန္။ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ၾကကုန္၏။
ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ထိုကံေၾကာင့္ ဤလူ႔ဘဝမွ
ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ နတ္ျဗဟၼာျပည္တုိ႔၌
ျဖစ္ၾကရေပသည္။ အကယ္၍ နတ္ျဗဟၼာျပည္တုိ႔၌
မျဖစ္မူ၍ လူ့ျပည္၌ ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္၊သုိ႔မဟုတ္
နတ္ျဗဟၼာျပည္တုိ႔၌ ျဖစ္ၿပီးမွ ဤလူ႔ျပည္၌ တစ္ဖန္
ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္ ဘုန္းကံႀကီးးမားၾကေပသည္။
အရာရာတြင္ ေရွ႕တန္းမွေနရ၍ ၾကည္သာ
ရႊင္လန္းလ်က္ ရွိၾကေပသည္။

❖(၅)။အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ေပးသင့္ေပးထိုက္၊
လွဴသင့္လွဴထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ကို ေပးလွဴျခင္း
မျပဳၾကကုန္၊မေပးလွဴဘဲ ေနတတ္ၾကကုန္၏။
ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ထိုကံေၾကာင့္ အပါယ္ငရဲသုိ႔
က်ေရာက္သြားတတ္ၾကေပသည္။ (ပစၥည္းဥစၥာတုိ႔၌
စြဲလမ္းမူေၾကာင့္ ၿပိတၱာမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ၾကေပသည္။)
အကယ္၍ ကံေကာင္းေထာက္မသျဖင့္ အပါယ္ငရဲသုိ႔
မက်ေရာက္မူ၍ လူျပည္၌ ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္၊သုိ႔မဟုတ္
အပါယ္ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ၿပီးမွ ဤလူ႔ျပည္၌ တစ္ဖန္
ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ရွားပါးေနတတ္ၾက၊
မရွိႏြမ္းပါးေနတတ္ၾကေပသည္။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ေပးသင့္ေပးထိုက္၊လွဴသင့္
လွဴထိုက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိ႔ကို ေပးလွဴတတ္ၾကကုန္၏။
ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ထိုကံေၾကာင့္ ဤလူ႔ဘဝမွ
ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၾကရေပသည္။
အကယ္၍ နတ္ျပည္၌ မျဖစ္မူ၍ လူ႔ျပည္၌ပင္
ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ နတ္ျပည္၌ျဖစ္ၿပီးမွ
ဤလူ႔ျပည္၌ တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား
ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေနတတ္ၾကေပသည္။

❖(၆)။အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ အလြန္မာနႀကီးး၍
ရွိခိုးထိုက္သူ၊ အရို အေသ ျပဳထိုက္သူ၊
အေလးျပဳထိုက္သူမ်ားကို ရွိမခိုး၊
အရိုအေသမျပဳ၊အေလးမျပဳဘဲ ေနၾကကုန္၏။
ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ထိုကံေၾကာင့္ ဤလူ႔ဘဝမွ
ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ အပါယ္ငရဲသုိ႔
က်ေရာက္ၾကရေပသည္။ အကယ္၍ ကံေကာင္း
ေထာက္မသျဖင့္ အပါယ္ငရဲသုိ႔ မက်မူ၍ လူ႔ျပည္၌
ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ အပါယ္ငရဲသုိ႔
က်ေရာက္ၿပီးမွ ဤလူ႔ျပည္၌ ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္
ဒြန္းစ႑ားစသည့္ ယုတ္နိမ့္ေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္တုိ႔၌
ျဖစ္ၾကရေပသည္။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ အလြန္မာနမႀကီးမူ၍
ႏွိမ့္ခ်ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ရွိခိုးထိုက္သူ၊
အရိုအေသျပဳထိုက္သူ၊ အေလးျပဳထိုက္သူတုိ႔ကို
ရွိခိုးၾကကုန္၏။ အရိုအေသျပဳၾကကုန္၏။
အေလးျပဳၾကကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္
ထိုကံေၾကာင့္ ဤလူ႔ဘဝမွ ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ
နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၾကရေပသည္။ အကယ္၍
နတ္ျပည္၌ မျဖစ္မူ၍ လူ႔ျပည္၌ပင္ ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္
သုိ႔မဟုတ္ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၿပီးမွ ဤလူ႔ျပည္၌
တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္ မင္းမ်ဳိး သူေဌးမ်ဳိး စသည့္
ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္တုိ႔၌
ျဖစ္ၾကရေပသည္။

❖(၇)။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ရဟန္းပညာရွိ၊ လူပညာရွိ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤကဲ့သုိ႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကား
ကုသိုလ္ျဖစ္၊မျဖစ္၊ အကုသိုလ္ျဖစ္ ၊မျဖစ္၊ အျပစ္ရွိ၊မရွိ၊
ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မွီဝဲအပ္ မမွီဝဲအပ္ စသည့္
ေမးျမန္းဖြယ္မ်ားကို မေမးျမန္းဘဲ ေနၾကကုန္၏။
အမွားမွားအယြင္းယြင္း ျပဳလုပ္တတ္ၾကကုန္၏။
ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ထိုကံေၾကာင့္ ဤလူ႔ဘဝမွ
ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ အပါယ္ငရဲသုိ႔
က်ေရာက္ၾကေပသည္။ အကယ္၍ ကံေကာင္း
ေထာက္မသျဖင့္ အပါယ္ငရဲသုိ႔ မက်ေရာက္မူ၍
လူ႔ျပည္၌ ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္၊ သုိ႔မဟုတ္ အပါယ္ငရဲသုိ႔
က်ေရာက္ၿပီးမွ ဤလူ႔ျပည္၌ တစ္ဖန္ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္
ပညာနည္းပါး၊ ပညာမဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကရေပသည္။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္ ရဟန္းပညာရွိ၊ လူပညာရွိ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားထံသုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ဤကဲ့သုိ႔
ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ကား ကုသိုလ္ျဖစ္၊မျဖစ္၊
အကုသိုလ္ျဖစ္၊မျဖစ္၊ အျပစ္ရွိ မရွိ၊
ဤပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မွီဝဲအပ္၊မမွီဝဲအပ္ စသည္ျဖင့္
ေမးျမန္းတတ္ၾကကုန္၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တုိ႔သည္
ထိုကံေၾကာင့္ ဤလူ႔ဘဝမွ ကြယ္လြန္သြားေသာအခါ
နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၾကရေပသည္။ အကယ္၍
နတ္ျပည္၌ မျဖစ္မူ၍ လူ႔ျပည္၌ပင္ ျဖစ္ၾကရလွ်င္၊
သုိ႔မဟုတ္ နတ္ျပည္၌ ျဖစ္ၿပီးမွ ဤလူ႔ျပည္၌ တစ္ဖန္
ျပန္ျဖစ္ၾကလွ်င္ ပညာဉာဏ္ႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
ျဖစ္ၾကရေပသည္။

ဤကဲသုိ႔ ပုဂၢိဳလ္သတၱဝါတုိ႔၏ ယုတ္ညံ့သည္၏အျဖစ္ႏွင့္
ျမင့္ျမတ္သည္၏အျဖစ္တုိ႔သည္ ကံေၾကာင့္သာ
ျဖစ္ၾကရေပသည္ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကား
ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမင့္ျမတ္သည့္အျဖစ္ကို
အလိုရွိၾကေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသား၊ အမ်ဳိးေကာင္း
သမီးတုိ႔သည္ ျမင့္ျမတ္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာကံ(၇)မ်ဳိး
တုိ႔ကိုသာ ျပဳၾကရမည္ ျဖစ္ေပသည္။