၀ိပႆနာကမၼ႒ာန္းအလုပ္ကို အားထုတ္ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ လိုရင္းအခ်က္ကို ျပေပအံ႔။
၀ိပႆနာဉာဏ္ သံုးပါးတြင္ ေရွးဦးစြာ အနိစၥထင္ျမင္မႈသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္၏။
အဘယ္သို႔ ထင္ျမင္ရမည္နည္းဟူမူ အရိပ္ပြဲျပရာ၌ တခုေသာအရိပ္မွာ တခဏအတြင္း၌ပင္လွ်င္ လႈပ္ရွားမႈေတြ အဆက္ဆက္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ အဘယ္မွ် လ်င္ျမန္ေလသနည္း။ အဘယ္မွ် အေထြေထြ အျပားျပား မ်ားေလသနည္း ဟု ဓာတ္ရိပ္ႀကီးငယ္တခုကို ေစ့စံုစြာ စဥ္းစား၍ ၾကည့္ရႈၾကပါလွ်င္ ဓာတ္ရိပ္၌ ၀ိပရိဏာမ၊ အညထာဘာ၀ အခ်က္တို႔သည္ တမိနစ္ တစကၠန္႔အတြင္းမွာပင္ ရာေထာင္မက ရွိေနၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကကုန္ရာ၏။ ေတြ႔ျမင္သမွ်ေသာ ထို၀ိပရိဏာမ အညထာဘာ၀မႈတို႔သည္ ထိုဓာတ္ရိပ္မွာ အနိစၥခ်ည္းေပတည္း။ မရဏမႈခ်ည္းေပတည္း။ ဓာတ္၏ေသဆံုးမႈခ်ည္းေပတည္း။

ထိုဓာတ္ရိပ္ကို သြားျခင္း အခိုက္အတန္႔၊ ရပ္ျခင္း အခိုက္အတန္႔၊ ထိုင္ျခင္း အခိုက္အတန္႔၊ အိပ္ျခင္း အခိုက္အတန္႔၊ ေကြးျခင္း အခိုက္အတန္႔၊ ဆန္႔ျခင္း အခိုက္အတန္႔၊ ထိုထိုကိုယ္အဂၤါအစိတ္တို႔၏ အေထြေထြ ေျပာင္းလဲျခင္း အခိုက္အတန္႔တို႔ကို လုပ္ၾကံ၍ ေစ့စံုစြာ ၾကည့္ရႈၾကပါလွ်င္ ထိုအရိပ္မွာ ထိုထိုအခိုက္အတန္႔အတြင္း၌ ဓာတ္တို႔၏ အနိစၥမႈေတြ၊ မရဏမႈေတြ ျပည့္လ်က္ေနသည္ကို သိျမင္ၾကကုန္လတံ႔။ သြားျခင္း အခိုက္အတန္႔တြင္ တခုတခုေသာ ေျခလွမ္းအတြင္း၌ ဓာတ္တို႔၏ အနိစၥေတြ မရဏေတြ ျပည့္လ်က္ေနသည္ကို သိျမင္ၾကကုန္လတံ႔။ ၾကြင္းက်န္ေသာ အခိုက္အတန္႔တို႔၌လည္း ထိုနည္းတူ အသီးသီး အနိစၥမႈေတြ မရဏမႈေတြ ျပည့္လ်က္ေနၾကကုန္သည္သာတည္း။

ဤဓာတ္ရိပ္ဥပမာအတိုင္း မိမိ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာကိုယ္မွာလည္း ဘယ္အခါမွာမဆို ရုပ္ဓာတ္ နာမ္ဓာတ္တို႔၏ အနိစၥအမႈေတြ မရဏအမႈေတြ ကိုယ္ႏွင့္အျပည့္၊ ေခါင္းႏွင့္အျပည့္၊ ထိုထိုအဂၤါႀကီးငယ္တို႔ွႏွင့္ အျပည့္ ရွိလ်က္ေနၾကကုန္၏။ ထိုကဲ့သို႔ ဘယ္အခါမဆို တကိုယ္လံုး၊ တေကာင္လံုး ျပည့္လ်က္ရွိေနၾကကုန္ေသာ အနိစၥအခ်က္၊ မရဏအခ်က္တို႔ကို ဉာဏ္ျဖင့္ေပါင္းရံုး၍ ၾကည့္ရႈတတ္ၾကပါကုန္မူကား မိမိ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာ၊ ကိုယ္အဂၤါတို႔သည္ တစကၠန္႔ တမိနစ္အတြင္းမွာပင္ အခါမ်ားစြာ ပ်က္ဆံုးျပိဳကြဲေျပာင္းလဲ၍ ေနၾကသည္ကိုလည္း သိျမင္ၾကကုန္လတံ႔။ တစကၠန္႔ တမိနစ္အတြင္းမွာပင္ ကိုယ္ခႏၶာႀကီး အခါခါ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဦးေခါင္းအဂၤါ အခါခါေျပာင္းလဲမႈ၊ ေျခအဂၤါ၊ လက္အဂၤါ အခါခါ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေက်ာအဂၤါ၊ ၀မ္းအဂၤါ အခါခါ ေျပာင္းလဲမႈ၊ အသည္းအဂၤါ၊ အဆုတ္အဂၤါ အခါခါ ေျပာင္းလဲမႈတို႔ကိုလည္း သိျမင္ၾကကုန္လတံ႔။

ဤသို႔ သိၾက ျမင္ၾက ထင္ၾကကုန္သည္ရွိေသာ္ အနိစၥာႏုပႆနာအလုပ္ေတြ ေနရာက်ျပီဟု မွတ္။ အနိစၥာႏုပႆနာအလုပ္ ေနရာက်လွ်င္လည္း အနတၱာႏုပႆနာ အလုပ္လည္း ေနရာက်ေလေတာ့သည္။
ေနရာက်ဆိုသည္ကား တသက္လံုး စြဲျမဲၾကရန္ အခ်က္က်သည္ကို ဆိုသည္။ မဂ္ဉာဏ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔ ေပါက္ေရာက္သည္ကို ဆိုသည္မဟုတ္၊ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔ ေပါက္ေရာက္မႈမွာကား ပါရမီဣေျႏၵ အရင့္အႏုသို႔လိုက္၍ အျမန္အေႏွး ရွိျပန္၏။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သို႔ ေပါက္ေရာက္မႈမည္သည္ အမွန္အားျဖင့္ အလြန္သိႏိုင္ခဲ၏။

ေသာတာပန္ျဖစ္၍ ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိကိုယ္ကို ငါ ေသာတာပန္ျဖစ္ျပီ-ဟု အမွန္အားျဖင့္ သိႏိုင္ခဲ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ ကိေလသာတို႔၏ အႏုသယအခိုက္အတန္႔ နက္နဲလွေသာေၾကာင့္တည္း။ ကိေလသာတို႔၏ အႏုသယ အခိုက္အတန္႔ နက္နဲပံုကို မသိၾကကုန္ေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၧာတို႔၏ ၀ိကၡမၻနကိစၥႏွင့္ ကင္းကြာ၍ ေနရံုမွ်ကိုပင္ ငါ ေသာတာပန္ျဖစ္ျပီဟု ထင္တတ္ၾက၏။ ဒိ႒ိ ၀ိစိကိစၧာတို႔၏ သမုေစၧဒကိစၥႏွင့္ အႏုသယဘံုႀကီးပါ ကင္းျပတ္၍သြားမွသာလွ်င္ ေသာတာပန္ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေပသည္။ ၀ိပႆနာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္တို႔မွာမူကား အထင္အျမင္ ေနရာက်ေသာ အနိစၥာႏုပႆနာဉာဏ္ကိုရ၍ ေနရလွ်င္ပင္ ေကာင္းျမတ္လွျပီဟု ၀မ္းေျမာက္၍သာ ထိုအလုပ္ကို တသက္ပတ္လံုး စြဲျမဲၾကရမည္။ ရဟႏၲာျဖစ္ျပီးေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔မွာေသာ္လည္း စိတၱသုခအက်ိဳးငွါ ထိုအလုပ္ကို မလႊတ္ၾကေပကုန္။ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္တို႔မွာလည္း ထိုအလုပ္ကို တသက္လံုး ေဆြးေႏြးၾကသည္ရွိေသာ္ ဉာဏ္ပညာအဆင့္ဆင့္ ရင့္သန္၍ သြားၾကသျဖင့္ ယခုဘ၀တြင္ပင္ မေသမီ အၾကား၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသခါနီး အခါ၌ေသာ္လည္းေကာင္း ပုထုဇၨနဘူမိ၊ ပုထုဇၨနဂတိတို႔ကို လြန္ေျမာက္၍ အရိယဘူမိ၊ အရိယဂတိသို႔ ေပါက္ေရာက္ၾကကုန္လတံ႔။ ယခုဘ၀၌ပင္ မေပါက္ေရာက္ရွိၾကေသာ္လည္း ေနာက္ဘ၀၌ နတ္ျပည္သို႔ေရာက္ၾက၍ ေပါက္ေရာက္ၾကကုန္လတံ႔။

လယ္တီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
( ၀ိပႆနာ ဒီပနီ-မွ )