ပိဋကတ္သံုးပံု ဆိုသည္မွာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္ ေလးဆယ့္ငါး၀ါ ကာလအတြင္း ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္ (ဗုဒၶ၀စန) မ်ားကို ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူၿပီးေနာက္ ေရးသား မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ စာေပမ်ားကို ေခၚဆိုေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ၀ိနယ ပိဋကတ္၊ အဘိဓမၼာ ပိဋကတ္ ႏွင့္ သုတၱႏၲ ပိဋကတ္ ဟူ၍ သံုးမ်ဳိးခြဲျခားထားသည္။

၀ိနည္းပိဋကတ္ = ၀ိနည္း (၅)က်မ္း
အဘိဓမၼာပိဋကတ္= အဘိဓမၼာ(၇)က်မ္း
သုတၱႏၲပိဋကတ္= ထိုမွ ၾကြင္းေသာ ဗုဒၶစကားေတာ္မ်ားကို သုတၱႏၲ ပိဋကတ္ ၌ ထည့္သြင္းသည္။ (၃၇)က်မ္း


စုစုေပါင္း (၄၉)က်မ္း ျဖစ္သည္။ ပိဋကတ္သံုးပံုသည္ ဓမၼခႏၶာ အေရအတြက္အားျဖင့္ သုတၱန္ပိဋကတြင္ (၂၁၀၀၀) ၀ိနည္းပိဋကတ္တြင္ (၂၁၀၀၀) အဘိဓမၼာပိဋကတ္တြင္ (၄၂၀၀၀) စုစုေပါင္း ဓမၼခႏၶာေပါင္း (၈၄၀၀၀)ရွိသည္

ထို(ဗုဒၶ၀စန) တရားေတာ္မ်ားတြင္ ရဟန္းေယာကၤ်ား၊ ရဟန္းမိန္းမတို႔ လိုက္နာရန္ ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ေဟာၾကားဆံုးမခ်က္မ်ားကို `၀ိနယ´ဟု ေခၚ၍ က်န္ရွိေသာ ဗုဒၶ၀စန မ်ားကို `ဓမၼ´ဟု ေခၚဆိုသည္။ ၀ိနယမွ ၾကြင္းေသာ ဗုဒၶ၀စနအားလံုးကို ဓမၼ ဟု ေခၚဆိုရသျဖင့္ ယင္း ဓမၼတြင္ `အဘိဓမၼာ´ တရားေတာ္မ်ားလည္း အၾကံဳး၀င္လ်က္ ရွိသည္။

၀ိနည္းပိဋက (ျမန္မာျပန္)

၀ိနည္းပိဋက - ပါရာဇိကဏ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၀ိနည္းပိဋက - ပါစိတ္ ပါဠိေတာ္ - ဘိကၡဳပါစိတ္
၀ိနည္းပိဋက - ပါစိတ္ ပါဠိေတာ္ - ဘိကၡဳနီ၀ိဘင္း
၀ိနည္းပိဋက - မဟာ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၀ိနည္းပိဋက - စူဠ၀ဂ္ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
၀ိနည္းပိဋက - ပရိ၀ါ ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ (ျမန္မာျပန္)

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ဒီဃနိကာယ္ သီလကၡန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ဒီဃနိကာယ္ မဟာ၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ဒီဃနိကာယ္ ပါထိက၀ဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - မဇၩိမနိကာယ္ မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - မဇၩိမနိကာယ္ မဇၩိမပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - မဇၩိမနိကာယ္ ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ သဂါထာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ နိဒါန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ ခႏၶ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ သဠာယတန၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - သံယုတၱနိကာယ္ မဟာ၀ဂၢသံယုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဧကကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဒုကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ တိကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂၤုတိၱဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ စတုကၠနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ပၪၥကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဆကၠနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ သတၱကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ အ႒ကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂုၤတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ န၀ကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဒသကနိပါတ္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - အဂၤုတၱရနိကာယ္ အဂၤုတၱဳိရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ ဧကာဒသကနိပါတ္

သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ခုဒၵကပါဌပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဓမၼပဒပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဥဒါန္းပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဣတိ၀ုတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ သုတၱနိပါတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ၀ိမာန၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ေပတ၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ပဋိသမၻိဒါမဂ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ေထရာပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ေထရီအပဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ ဗုဒၶ၀ံသပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ စရိယာပိဋကပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
သုတၱန္ပိဋက နိကာယ္ငါးရပ္ - ခုဒၵကနိကာယ္ မိလိႏၵပဥာွပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္

အဘိဓမၼာပိဋက (ျမန္မာျပန္)

အဘိဓမၼပိဋက - ဓမၼသဂၤဏီပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
အဘိဓမၼပိဋက - ၀ိဘဂၤပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
အဘိဓမၼပိဋက - ပုဂၢလပညတ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္
အဘိဓမၼပိဋက - ကထာ၀တၳဳပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္