အေခြ(၁) ဓမၼသဘင္မ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ အေမြခံထိုက္သူျဖစ္ပါေစ (ပ) Download
၂။ အေမြခံထိုက္သူျဖစ္ပါေစ (ဒု) Download
၃။ အေမြခံထိုက္သူျဖစ္ပါေစ (တ) Download
၄။ အေမအိုရဲ႕ဓမၼေအာင္လံ (ပ) Download
၅။ အေမအိုရဲ႕ဓမၼေအာင္လံ (ဒု) Download
၆။ အေကာင္းဆံုးကိုအရယူပါ (ပ) Download
၇။ အေကာင္းဆံုးကိုအရယူပါ (ဒု) Download
၈။ ေနာက္ဆံုးစကားတရားမ်က္ရည္ (ပ) Download
၉။ ေနာက္ဆံုးစကားတရားမ်က္ရည္ (ဒု) Download
၁၀။ တကယ္ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ၿပီလား (ပ) Download
၁၁။ တကယ္ဝမ္းေျမာက္ႏိုင္ၿပီလား (ဒု) Download
၁၂။ အားကိုးရာအစစ္ တရားေတာ္ (ပ) Download
၁၃။ အားကိုးရာအစစ္ တရားေတာ္ (ဒု) Download
၁၄။ ေနာက္ဆံုးပန္းဝင္ေအာင္ဆုရွင္ (ပ) Download
၁၅။ ေနာက္ဆံုးပန္းဝင္ေအာင္ဆုရွင္ (ဒု) Download
၁၆။ အခြင့္အေရး တရားေတာ္ Download
၁၇။ ရန္သူအစစ္ဘယ္မွာလဲ (ပ) Download
၁၈။ ရန္သူအစစ္ဘယ္မွာလဲ (ဒု) Download
၁၉။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ရဲ႕မူ(၅)ခ်က္ (ပ) Download
၂၀။ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ရဲ႕မူ(၅)ခ်က္ (ဒု) Download
၂၁။ အရိပ္ပမာ တရားေတာ္ (ပ) Download
၂၂။ အရိပ္ပမာ တရားေတာ္ (ဒု) Download
၂၃။ အပါယ္ပိတ္ တရားေတာ္ (ပ) Download
၂၄။ အပါယ္ပိတ္ တရားေတာ္ (ဒု) Download
၂၅။ မေကာင္း (၄)ခ်က္၊ အျမတ္(၄)ပါး (ပ) Download
၂၆။ မေကာင္း (၄)ခ်က္၊ အျမတ္(၄)ပါး (ဒု) Download
၂၇။ အာဇာနည္ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ (ပ) Download
၂၈။ အာဇာနည္ႏွလံုးသားပိုင္ရွင္ (ဒု) Download
၂၉။ စိတ္ဆိုသည့္စိတ္ တရားေတာ္ (ပ) Download
၃၀။ စိတ္ဆိုသည့္စိတ္ တရားေတာ္ (ဒု) Download
၃၁။ ဘုရားႀကိဳက္ေအာင္ပူေဇာ္ပါ (ပ) Download
၃၂။ ဘုရားႀကိဳက္ေအာင္ပူေဇာ္ပါ (ဒု) Download
၃၃။ ဘာဝနာေရွ႕သြားက်င့္စဥ္မ်ား (ပ) Download
၃၄။ ဘာဝနာေရွ႕သြားက်င့္စဥ္မ်ား (ဒု) Download
၃၅။ လွဴတတ္ပါေစ တရားေတာ္ (ပ) Download
၃၆။ လွဴတတ္ပါေစ တရားေတာ္ (ဒု) Download
၃၇။ မေမ့အပ္သူမ်ား တရားေတာ္  Download
၃၈။ ျမင္တတ္ၾကားတတ္ပါေစ Download
၃၉။ ဘယ္လိုျပန္ၾကမွာလဲ Download
၄၀။ ေသမင္းႏွင့္စစ္ခင္းစဥ္က (ပ) Download
၄၁။ ေသမင္းႏွင့္စစ္ခင္းစဥ္က (ဒု) Download
၄၂။ ကိုယ့္မွတ္တိုင္ကိုစစ္ တရားေတာ္ Download
၄၃။ ေနဖို႔လဲျပင္ေသဖို႔လဲျပင္တရားေတာ္ Download
၄၄။ မဟာဓမၼပါလဇာတ္ တရားေတာ္ Download
၄၅။ ႀကီးျမတ္ေသာေအာင္ပြဲ Download
၄၆။ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာေျခလွမ္းမ်ား Download
၄၇။ ေကာင္းကြက္ကိုရွာ တရားေတာ္ Download
၄၈။ မႏိုင္ခ်င္ပါနဲ႔ မရံႈးခ်င္ပါနဲ႔ တရားေတာ္ Download
၄၉။ ခႏၶာသၾကၤန္ တရားေတာ္ Download
၅၀။ သတိပ႒ာန္စိမ္းရည္ တရားေတာ္ Download
၅၁။ ဘယ္သူအဓိကလဲ တရားေတာ္ Download
၅၂။ လူ႔ဘဝဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္ Download
၅၃။ ခ်ီေႁမွက္ျခင္းတရားေလးပါး Download
၅၄။ ဒို႔အားလံုးရဲ႕ဆရာတရားေတာ္ Download
၅၅။ အသက္ကေလးရယ္ရွည္ေစလို Download
၅၆။ ညီ္မွ်ျခင္းျဖစ္ၿပီလား (၂၄.၁.၂၀၁၀) Download
၅၇။ ကိုယ့္စိတ္ကိုစစ္ (ပ) (၂၂.၁.၂၀၁၀) Download
၅၈။ ကိုယ္စိတ္ကိုစစ္ (ဒု) (၂၂.၁.၂၀၁၀) Download
၅၉။ ျမင့္ၿပီးရင္ ျမတ္ပါေစ Download
၆၀။ အေကာင္းဆံုးအလုပ္ (၉.၁.၂၀၁၀) Download
၆၁။ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ (၅.၁.၂၀၁၀) Download
၆၂။ ေသရဲၿပီလား (၂၉.၁၂.၂၀၀၉) Download
၆၃။ ေျပးေနတာလား၊ ရပ္ေနတာလား (၂၆.၁၂.၂၀၀၉) Download
၆၄။ ဓမၼစြမ္းအား တရားေတာ္ Download
၆၅။ သတိစြမ္းအား တရားေတာ္ Download
၆၆။ မွတ္တိုင္တစ္ခုစိုက္ႏိုက္ၿပီလား Download
၆၇။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ အမွတ္စဥ္ (၁) Download
၆၈။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ အမွတ္စဥ္ (၂) Download
၆၉။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ အမွတ္စဥ္ (၃) Download
၇၀။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ အမွတ္စဥ္ (၄) Download
၇၁။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ အမွတ္စဥ္ (၅) Download
၇၂။ အလုပ္ေပးတရားေတာ္ အမွတ္စဥ္ (၆) Download
၇၃။ ၾသဝါဒ တရားေတာ္ Download
၇၄။ ေမြးေန႔ လက္ေဆာင္တရားေတာ္ Download
၇၅။ ေသမင္းႏွင့္စစ္ခင္းစဥ္က (ပ) Download
၇၆။ ေသမင္းႏွင့္စစ္ခင္းစဥ္က (ဒု) Download
၇၇။ ေသမင္းႏွင့္စစ္ခင္းစဥ္က (တ) Download
၇၈။ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ တရားေတာ္ Download
၇၉။ ဘာေတြျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲ တရားေတာ္ (၁) Download
၈၀။ ဘာေတြျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲ တရားေတာ္ (၂) Download
၈၁။ တရားဘာေၾကာင့္အားထုတ္မယ္ (၈.၁၀.၂၀၁၀) Download
၈၂။ ကိုယ္ႏွင့္လိုက္တာကိုယ္ယူပါ (၉.၁၀.၂၀၁၀) Download
၈၃။ ႐ုပ္၊ နမ္၊ ဆင္ျခင္နိဗၺာန္ဝင္ (၁) (၁၀.၁၀.၂၀၁၀) Download
၈၄။ သတိပ႒ာန္အက်ိဳးခ်စ္ျမတ္ႏိုး (၁) (၁၁.၁၀.၂၀၁၀) Download
၈၅။ သတိပ႒ာန္အက်ိဳးခ်စ္ျမတ္ႏိုး (၂) (၁၀.၁၀.၂၀၁၀) Download
၈၆။ သတိပ႒ာန္အက်ိဳးခ်စ္ျမတ္ႏိုး (၃) (၁၀.၁၀.၂၀၁၀) Download
၈၇။ သတိပ႒ာန္အက်ိဳးခ်စ္ျမတ္ႏိုး (၄) (၁၀.၁၀.၂၀၁၀) Download
၈၈။ ဘဝထဲမွာဓမၼတြဲပါ (၂၂.၁၁.၂၀၁၀) Download
၈၉။ ကိုယ္နဲ႔လိုက္တာကိုယ္တြဲပါ (၂၃.၁၁.၂၀၁၀) Download
၉၀။ အခ်ိန္ေကာင္း တရားေတာ္ (၁၁.၁၁.၂၀၁၀) Download
၉၁။ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းေတြဆက္ပါေစ (၁၄.၁၁.၂၀၁၀) Download
၉၂။ ဝိပႆနာအက်ိဳးခ်စ္ျမတ္ႏိုး (၁) Download
၉၃။ ဝိပႆနာအက်ိဳးခ်စ္ျမတ္ႏိုး (၂) Download
၉၄။ အတြဲလဲမွန္ ဇြဲလဲသန္ တရားေတာ္ Download
၉၅။ အခါမလင့္ တရားေတာ္ Download
၉၆။ မိတ္ေဆြေကာင္း တရားေတာ္ Download
၉၇။ ပရိတ္၊ ပ႒ာန္းတရားေတာ္ Download
၉၈။ သတိအခ်ိန္တိုင္သၾကၤန္က်ေနသည္ (၁) Download
၉၉။ သတိအခ်ိန္တိုင္သၾကၤန္က်ေနသည္ (၂) Download
၁၀၀။ အေကာင္းဆံုးအေဖာ္ (၁၇.၂.၂၀၁၁) Download
၁၀၁။ အေဖၚေကာင္းတရားေတာ္ (၁၇.၁.၂၀၁၁) Download
၁၀၂။ အမွီေကာင္းေလးရွာထားပါတရားေတာ္ (၁၄.၅.၂၀၁၁) Download
၁၀၃။ ဘဝႏွင့္ဓမၼတရားေတာ္ (၆.၄.၂၀၁၁) Download
၁၀၄။ လာျခင္းေကာင္းသူ (ပ) (၁၂.၈.၂၀၁၁) Download
၁၀၅။ လာျခင္းေကာင္းသူ (ဒု) (၁၂.၈.၂၀၁၁) Download
၁၀၆။ ၾကံဳတံုးႀကိဳက္ထားတရားေတာ္ (၂၇.၁၁.၂၀၁၀) Download
၁၀၇။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္းၿငိမ္းၾကပါေစ (ပ) Download
၁၀၈။ ဆင္းရဲခပ္သိမ္းၿငိမ္းၾကပါေစ (ဒု) Download
၁၀၉။ အဆိုးဆံုးေရာဂါတရားေတာ္ Download
၁၁၀။ ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေသာခ်က္မ်ား (၄.၉.၂၀၁၁) Download
၁၁၁။ သူ႔လိုေတြးပါ တရားေတာ္ (၁၉.၉.၂၀၁၁) Download
၁၁၂။ အရွက္မွန္ အေၾကာက္မွန္ (၂၀.၉.၂၀၁၁) Download
၁၁၃။ အမွီေကာင္းေလးရွာထားပါ (၂၀.၉.၂၀၁၁) Download
၁၁၄။ ထၾကထၾကတရားေတာ္ (၂၁.၉.၂၀၁၁) Download
၁၁၅။ ခြဲၾကရတဲ့အခါ (၃၀.၅.၂၀၁၁) Download
၁၁၆။ ခ်မ္းသာရွင္းတမ္းတရားေတာ္ (၂၉.၁၁.၂၀၁၁) Download
၁၁၇။ ဓာတ္ခံတရားေတာ္ (၁၁.၁.၂၀၁၂) Download
၁၁၈။ ခ်စ္သက္ေသေတြထူႏိုင္ပါေစ Download
၁၁၉။ သူ႔လိုအေတြး တရားေတာ္ (၂၃.၃.၂၀၁၂) Download
၁၂၀။ ေျဖေဆးတရားေတာ္ (၄.၄.၂၀၁၂) Download
၁၂၁။ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုၾကပါေစ (၂၀.၄.၂၀၁၂) Download
၁၂၂။ ကာလရထားတရားေတာ္ (၁၀.၅.၂၀၁၂) Download
၁၂၃။ ဘဝရထားမနားေသးခင္တရားေတာ္ (၂၀.၁၀.၂၀၁၂) Download
၁၂၄။ လိမ္ေနတယ္သတိထား (၁.၁၁.၂၀၁၂) Download
၁၂၅။ အေဖ့စကားေမ့မထားနဲ႔ (၁၁.၁၁.၂၀၁၂) Download
၁၂၆။ "ျဖတ္လမ္း" တရားေတာ္ (၁) (၂.၁၀.၂၀၁၂) Download
၁၂၇။ "ျဖတ္လမ္း" တရားေတာ္ (၂) (၃.၁၀.၂၀၁၂) Download
၁၂၈။ ကိုယ့္မီးကိုယ္ေမႊးတရားေတာ္ (၁၃.၁၁.၂၀၁၂) Download
၁၂၉။ ေစ်းသည္ တရားေတာ္ Download
၁၃၀။ သီလယူပံုရွင္းတမ္း Download
၁၃၁။ အေဖ့စကားေမ့မထားနဲ႔ တရားေတာ္ (၁) Download
၁၃၂။ အေဖ့စကားေမ့မထားနဲ တရားေတာ္ (၂) Download
၁၃၃။ ကံစြမ္းအားတရားေတာ္ Download
၁၃၄။ ဂုဏ္ေတာ္စြမ္းအားတရားေတာ္ Download
၁၃၅။ ေယာဂီျပည့္စံုရမည့္အဂၤါ(၅)ပါး Download
၁၃၆။ စကားေျပာလွ်င္သတိယွဥ္ Download
၁၃၇။ ေလးမ်ိဳးစံုလင္ျပဳေစခ်င္ တရားေတာ္ Download
၁၃၈။ မငိုနဲ႔ တရားေတာ္ Download
၁၃၉။ အားကိုးရာဘယ္မွာလဲတရားေတာ္ Download
၁၄၀။ ဂုဏ္စစ္ကိုၿပိဳင္တရားေတာ္ Download
၁၄၁။ ကိုယ္ကအၿမဲႏိုင္ပါေစတရားေတာ္ Download
၁၄၂။ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ပါေစ တရားေတာ္ Download
၁၄၃။ ဒီအတိုင္းဘဲဆက္သြားမွာလားတရားေတာ္ Download