အေခြ(၁) အလြတ္သင္အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း တရားေတာ္မ်ား (၂၀၀၀)

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၇) Download
၁၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၈) Download
၁၉။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၉) Download
၂၀။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂၀) Download
၂၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂၁) Download
၂၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂၂) Download
၂၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂၃) Download
၂၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂၄) Download

အေခြ(၂) အလြတ္သင္အေျချပဳ ဝိပႆနာသင္တန္း တရားေတာ္မ်ား (၂၀၀၂)

၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁) Download
၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၂) Download
၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၃) Download
၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၄) Download
၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၅) Download
၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၆) Download
၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၇) Download
၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၈) Download
၉။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၉) Download
၁၀။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၀) Download
၁၁။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၁) Download
၁၂။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၂) Download
၁၃။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၃) Download
၁၄။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၄) Download
၁၅။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၅) Download
၁၆။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၆) Download
၁၇။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၇) Download
၁၈။ တရားေတာ္-အပိုင္း(၁၈) Download