အေခြ(၁) ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ ေဟာၾကားခ်က္မ်ား

၁။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁)
၂။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၂)
၃။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၃)
၄။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၄)
၅။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၅)
၆။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၆)
၇။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၇)
၈။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၈)
၉။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၉)
၁၀။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၀)
၁၁။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၁)
၁၂။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၂)
၁၃။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၃)
၁၄။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၄)
၁၅။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၅)
၁၆။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၆)
၁၇။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၇)
၁၈။ ဂုဏ္ေတာ္က်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၈)

အေခြ(၂) ပါရမီက်င့္စဥ္ ေဟာၾကားခ်က္မ်ား

၁။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁)
၂။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၂)
၃။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၃)
၄။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၄)
၅။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၅)
၆။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၆)
၇။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၇)
၈။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၈)
၉။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၉)
၁၀။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၀)
၁၁။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၁)
၁၂။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၂)
၁၃။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၃)
၁၄။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၄)
၁၅။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၅)
၁၆။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၆)
၁၇။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၇)
၁၈။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၈)
၁၉။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၉)
၂၀။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၂၀)
၂၁။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၂၁)
၂၂။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၂၂)
၂၃။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၂၃)
၂၄။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၂၄)
၂၅။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၂၅)
၂၆။ ပါရမီက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၂၆)

အေခြ(၃) ပဌာန္းက်င့္စဥ္ ေဟာၾကားခ်က္မ်ား

၁။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁)
၂။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၂)
၃။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၃)
၄။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၄)
၅။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၅)
၆။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၆)
၇။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၇)
၈။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၈)
၉။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၉)
၁၀။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၀)
၁၁။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၁)
၁၂။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၂)
၁၃။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၃)
၁၄။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၄)
၁၅။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၅)
၁၆။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၆)
၁၇။ ပဌာန္းက်င့္စဥ္ေဟာၾကားခ်က္-အပိုင္း(၁၇)