အေခြ(၁) အဘိဓမၼာသင္တန္း ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား

၁။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၁)
၂။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၂)
၃။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၃)
၄။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၄)
၅။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၅)
၆။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၆)
၇။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၇)
၈။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၈)
၉။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၉)
၁၀။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၁၀)
၁၁။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၁၁)
၁၂။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၁၂)
၁၃။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၁၃)
၁၄။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၁၄)
၁၅။ အဘိဓမၼာသင္တန္း-အပိုင္း(၁၅)

အေခြ(၂) လူ႔ဘ၀၏အႏွစ္သာရ တရားမ်ား

၁။ လူ႔ဘ၀၏အႏွစ္သာရ-အပိုင္း(၁)
၂။ လူ႔ဘ၀၏အႏွစ္သာရ-အပိုင္း(၂)
၃။ လူ႔ဘ၀၏အႏွစ္သာရ-အပိုင္း(၃)
၄။ လူ႔ဘ၀၏အႏွစ္သာရ-အပိုင္း(၄)
၅။ လူ႔ဘ၀၏အႏွစ္သာရ-အပိုင္း(၅)
၆။ လူ႔ဘ၀၏အႏွစ္သာရ-အပိုင္း(၆)
၇။ လူ႔ဘ၀၏အႏွစ္သာရ-အပိုင္း(၇)

April 2003 သႀကၤန္အတြင္း ေဟာၾကားေသာ အလယ္လမ္းစဥ္တရားေတာ္

၁၂-၄-၂၀၀၃ အလယ္လမ္းစဥ္တရားေတာ္
၁၃-၄-၂၀၀၃ အလယ္လမ္းစဥ္တရားေတာ္
၁၄-၄-၂၀၀၄ အလယ္လမ္းစဥ္တရားေတာ္
၁၅-၄-၂၀၀၃ အလယ္လမ္းစဥ္တရားေတာ္
၁၆-၄-၂၀၀၃ အလယ္လမ္းစဥ္တရားေတာ္
၁၇-၄-၂၀၀၃ အလယ္လမ္းစဥ္တရားေတာ္

 

April 2004 သႀကၤန္အတြင္း ေဟာၾကားေသာ သံသရာ၀တ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေရးတရားေတာ္

၁။ April 2004 သံသရာ ၀တ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္

၂။ April 2004 သံသရာ ၀တ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္

၃။ April 2004 သံသရာ ၀တ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္

၄။ April 2004 သံသရာ ၀တ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္

၅။ April 2004 သံသရာ ၀တ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္

၆။ April 2004 သံသရာ ၀တ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္

၇။ April 2004 သံသရာ ၀တ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္

၈။ April 2004 သံသရာ ၀တ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္

၉။ April 2004 သံသရာ ၀တ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္

၁၀။ April 2004 သံသရာ ၀တ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္

 

ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းတရားေတာ္မ်ား

၁။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းတရား (၁)

၂။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းတရား (၂)

၃။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းတရား (၃)

၄။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းတရား (၄)

၅။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းတရား (၅)

၆။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းတရား (၆)

၇။ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္းတရား (၇)

 

ေဒါက္တာမင္းတင္မြန္ သံလွ်င္ ဖားေအာက္ေတာရ ၁၀ ရက္တရားစခန္းတြင္ ေဟာၾကားအပ္ေသာ အေကာင္းဆံုးဘ၀ရဘို႕ အလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္
(၁၁-၄-၂၀၀၈ မွ ၁၇-၄-၂၀၀၈)

၁။ ၁၁-၄-၂၀၀၈ အေကာင္းဆံုးဘ၀ရဘို႕ အလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္
၂။ ၁၂-၄-၂၀၀၈ အေကာင္းဆံုးဘ၀ရဘို႕ အလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္
၃။ ၁၃-၄-၂၀၀၈ အေကာင္းဆံုးဘ၀ရဘို႕ အလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္
၄။ ၁၄-၄-၂၀၀၈ အေကာင္းဆံုးဘ၀ရဘို႕ အလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္
၅။ ၁၅-၄-၂၀၀၈ အေကာင္းဆံုးဘ၀ရဘို႕ အလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္
၆။ ၁၆-၄-၂၀၀၈ အေကာင္းဆံုးဘ၀ရဘို႕ အလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္
၇။ ၁၇-၄-၂၀၀၈ အေကာင္းဆံုးဘ၀ရဘို႕ အလုပ္သင့္ဆံုးအလုပ္

 

အသံုးခ် အဘိဓမၼာ (၁၁-၄-၂၀၀၈ မွ ၁၈-၄-၂၀၀၈)

၁။ ၁၁-၄-၂၀၀၈ အသံုးခ် အဘိဓမၼာ
၂။ ၁၂-၄-၂၀၀၈ အသံုးခ် အဘိဓမၼာ
၃။ ၁၃-၄-၂၀၀၈ အသံုးခ် အဘိဓမၼာ
၄။ ၁၄-၄-၂၀၀၈ အသံုးခ် အဘိဓမၼာ

 

ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း ၁၉-၇-၂၀၀၇ မွ ၂-၈-၂၀၀၇ထိ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ စည္ပင္ဓမၼာရုံ တြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္မ်ား

၁။ ၁၉-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (စိတ္ပိုင္း)

၂။ ၂၀-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (စိတ္ပိုင္း)

၃။ ၂၁-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (ေစတသိက္ပိုင္း)

၄။ ၂၂-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (ေစတသိက္ပိုင္း)

၅။ ၂၃-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (ပကိဏ္းပိုင္း)

၆။ ၂၄-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (ဝီထိပိုင္း)

၇။ ၂၅-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (ဝီထိပိုင္း၊ ဘုံပိုင္း)

၈။ ၂၆-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (ဘုံပိုင္း)

၉။ ၂၇-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (ပစၥည္းပိုင္း)

၁၀။ ၂၈-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (သမုစၥည္းပိုင္း)

၁၁။ ၂၉-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (ပစၥည္းပိုင္း)

၁၂။ ၃၀-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (ပစၥည္းပိုင္း၊ ကမၼ႒ာန္းပိုင္း)

၁၃။ ၃၁-၇-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (ကမၼ႒ာန္းပိုင္း)

၁၄။ ၁-၈-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (တရားရႈမွတ္နည္း)

၁၅။ ၁-၈-၂၀၀၇ ဗုဒၶအဘိဓမၼာသင္တန္း (တရားရႈမွတ္နည္း)

 

၁၆။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၁)

၁၇။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၂)

၁၈။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၃)

၁၉။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၄)

၂၀။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၅)

၂၁။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၆)

၂၂။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၇)

၂၃။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၈)

၂၄။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၉)

၂၅။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၁၀)

၂၆။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၁၁)

၂၇။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၁၂)

၂၈။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၁၃)

၂၉။ ဝိသုဒၶိမဂ္သင္တန္း (၁၄)